about img

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ευρετήριο Άρθρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.)

Ι Δ Ρ Υ Σ Η

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται από τους εδρεύοντες στην Αθήνα Ασφαλιστικούς Συλλόγους Ελλάδας:
α). Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. ¨Η ΕΘΝΙΚΗ¨
β). Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Α.Ε. ¨ΑΣΤΗΡ¨
γ). Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. ¨Ο ΦΟΙΝΙΞ¨
δ). Επαγγελματικού και Ψυχ/κού Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Γ.Α. ¨Η ΙΟΝΙΚΗ¨.
ε). Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε. ¨ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ¨
στ). Συλλόγου Υπαλλήλων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. ¨Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ¨ δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Σ Κ Ο Π Ο Ι

Άρθρο 2ο

Σκοποί της Ο.Α.Σ.Ε. είναι:
α). Να συνενώνει τα Επαγγελματικά της Σωματεία, για την προαγωγή και διαφύλαξη των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλι­στικών συμφερόντων των μελών του, καθώς και να αναπτύσσει ανάμεσα στους εργαζόμενους ταξική συλλογική συνείδηση έξω από κάθε εργοδοτική, κυ­βερ­νητική και κομματική παρέμβαση.
β). Να ενισχύει την δημοκρατική, πνευματική και κοινωνική δραστηριότητά τους, να υποβοηθάει την επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευσή τους.
γ). Να ερευνά και συνεργάζεται με τα επαγγελματικά Σωματεία της και τα μέλη τους, για όλα τα ζητήματα, που αφορούν τη θέση τους στην κοινωνία και τα πραγματικά τους συμφέροντα και να καλλιεργεί δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφοσύνης μεταξύ τους.
δ). Να παρακολουθεί και να εξετάζει όλα τα εργασιακά, επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και να κατευθύνει ενιαία τους αγώνες για την επίλυσή τους.
ε). Μαζί με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις να παρακολουθεί, εξετάζει και προωθεί γενικότερα ζητήματα των εργαζόμενων.

Άρθρο 3ο

Οι σκοποί αυτοί θα επιδιώκονται με όλους τους νόμιμους τρόπους, που τα αρμόδια όργανα της Ο.Α.Σ.Ε. κρίνουν αναγκαίους, όπως:
α). Με την λήψη κάθε μέτρου, που θα κρινόταν πρόσφορο, από τα όργανα της Ο.Α.Σ.Ε., για την συνδικαλιστική, οικονομική, συνεταιριστική και επαγγελματική, προώθηση των συμφερόντων των μελών της, την κοινωνική και πνευμα­τική εξύψωσή τους καθώς και για την σωματική - αθλητική αγωγή αυτών και των παιδιών τους.
β). Με την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας στα Σωματεία - μέλη της.
γ). Με την εκπροσώπηση στα Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης, της Κοινωνι­κής Ασφάλισης και της Κοινωνικής Πολιτικής, στα Διαιτητικά και Ασφαλιστικά Δικαστήρια και σε κάθε είδους φορέα που αποφασίζει για ζητήματα του Κλάδου και γενικότερα των εργαζομένων καθώς και στη σύναψη κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων.
δ). Με την υποβοήθηση και έλεγχο των Εντεταλμένων Οργάνων, προς εφαρμογή των εργατικών νόμων, συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων.
ε). Με την άσκηση αναφορών στις Διοικητικές και άλλες Αρχές για κάθε ζήτημα, που αφορά τους σκοπούς τους, τα μέλη τους, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και συμφέροντα των μελών τους.
στ). Με την διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μελών της και στην άσκηση παρεμβάσεων, γι’ αυτά, στα Δικαστήρια.
ζ). Με την άσκηση καταγγελιών και εγκλήσεων στις Διοικητικές και Δικαστικές αρχές, για τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν την ίδια, ή τα Σωματεία και τα μέλη τους και με παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών στους χώρους δουλειάς.
η). Με την ίδρυση ταμείου λογαριασμού αλληλοβοήθειας και αρωγής των εργαζομένων στα Σωματεία - Μέλη, οι πόροι και η διαχείριση του οποίου ρυθμίζονται από το Γενικό Συμβούλιο της Ο.Α.Σ.Ε.
θ). Με την ίδρυση αναγνωστήριων, βιβλιοθηκών, και λεσχών και με την έκδοση συνδικαλιστικής εφημερίδας καθώς και ανάλογων εντύπων. Όλοι οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται αρθρογραφούν ελεύθερα αρκεί τα κείμενα να είναι ενυπόγραφα.
ι). Με την ίδρυση και ενίσχυση, προμηθευτικών, καταναλωτικών παραγωγικών και οικονομικών συνεταιρισμών για τα μέλη της.
ια). Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ο.Α.Σ.Ε., μπορεί να βοηθείται από επιτροπές, που μπορεί να συστήσει το ίδιο σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Άρθρο 4ο

α). Η Ο.Α.Σ.Ε. αποτελεί τμήμα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος.
β). Η Ο.Α.Σ.Ε. μπορεί να είναι μέλος Διεθνών Ομοιοεπαγγελματικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Άρθρο 5ο

Η Ο.Α.Σ.Ε. συγκροτείται από τα επιχειρησιακά και κλαδικά Σωματεία του Κλάδου και απαρτίζεται:
α). Από τα αναφερόμενα στο 1ο άρθρο του παρόντος Σωματεία, τα οποία με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών τους αποφάσισαν την ίδρυση της Ο.Α.Σ.Ε. και την υποβολή για έγκριση, στις αρμόδιες Αρχές του καταστατικού της και
β). Από τα Σωματεία τα οποία ζήτησαν την προσχώρησή τους και έγιναν δεκτά στην δύναμη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού.


 

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6ο

α). Για την προσχώρηση Σωματείου στη δύναμη της Ο.Α.Σ.Ε. απαιτούνται:
· Έγγραφη αίτηση, στην οποία, απαραιτήτως, να γράφεται ο ακριβής αριθμός των γραμμένων μελών στα μητρώα τους και των ταμειακώς εντάξει μελών του, κατά την ημέρα της υποβολής της αίτησης εγγραφής.
· Αντίγραφο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου από το οποίο να προκύπτει ότι τα μέλη του έλαβαν γνώση του παρόντος καταστατικού και ότι με βάση αυτό αποφάσισαν την προσχώρηση.
· Αντίγραφο πρακτικού εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής και πρακτικό αρχαιρεσιών.
· Ονομαστικό πίνακα των μελών, που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
· Αντίγραφο του καταστατικού του και
· Οποιοδήποτε επίσημο στοιχείο από όπου θα αποδεικνύεται η επαγγελματική σχέση των μελών του σωματείου, με την ιδιότητα του μισθωτού, με τον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
β). Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ο.Α.Σ.Ε. εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση, στην πρώτη συνεδρίασή του, από την υποβολή της και την απόφασή του γνωστοποιεί εγγράφως στο ενδιαφερόμενο Σωματείο, μέσα σε 1 (ένα) μήνα από την λήψη της αίτησης με πλήρη αιτιολογία των, τυχόν, λόγων απόρριψης.
γ). Σωματείο ή ένωση προσώπων που δεν έγινε δεκτή η αίτηση εγγραφής του για ορισμένους λόγους έχει δικαίωμα μετά την έλλειψη αυτών των λόγων να επανέλθει με νέα αίτηση η οποία, σε περίπτωση που του απορριφθεί, συζητείται, μετά από σχετικό αίτημα του σωματείου, στο πρώτο τακτικό ή έκτακτο συνέδριο της Ο.Α.Σ.Ε.
δ). Η αποχώρηση μέλους από τη δύναμη της Ο.Α.Σ.Ε. είναι απόλυτα ελεύθερη σε οποιοδήποτε χρόνο αποφασιστεί αυτό από τη γενική του συνέλευση και συντελείται με την κοινοποίησή του στη διοίκηση της Ο.Α.Σ.Ε.
ε). Απαγορεύεται η συμμετοχή Σωματείου - μέλους της Ο.Α.Σ.Ε. σε άλλη παρεμφερή δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
στ). Για τα μη προβλεπόμενα από το παρόν καταστατικό σχετικά ζητήματα, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. και των άλλων ειδικών νόμων.

Άρθρο 7ο

Τα Σωματεία δύνανται να ανήκουν στην δύναμη των κατά τόπους Εργατικών Κέντρων. Η τυχόν διαγραφή Σωματείου - μέλους της Ο.Α.Σ.Ε., από τη δύναμη του Εργατικού Κέντρου, δεν συνεπάγεται και διαγραφή του από τη δύναμη της Ο.Α.Σ.Ε.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 8ο

Τα σωματεία που απαρτίζουν την Ο.Α.Σ.Ε. υποχρεούνται:
α). Να τηρούν το καταστατικό της Ο.Α.Σ.Ε.
β). Να δέχονται συμβουλευτική διαιτησία της Ο.Α.Σ.Ε. σε κάθε κλαδικό ζήτημα, που ανακύπτει.
γ). Να εκτελούν τις αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Ε.
δ). Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ο.Α.Σ.Ε.
ε). Να παρίστανται με τους αντιπροσώπους τους στα συνέδρια της Ο.Α.Σ.Ε. και να μετέχουν στις συσκέψεις των Δ.Σ. των Σωματείων μελών της Ο.Α.Σ.Ε. καθώς και στις αντίστοιχες συσκέψεις Προέδρων και Γενικών Γραμματέων που γίνονται με πρωτοβουλία της διοίκησης της Ο.Α.Σ.Ε.
στ). Να καλούν εγγράφως την Ο.Α.Σ.Ε. να παρίσταται με αντιπρόσωπο, που θα ορίζεται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο στις Γενικές Συνελεύσεις τους.
ζ). Να υποβάλλουν κάθε χρόνο έγγραφη έκθεση στο Εκτελεστικό της Ο.Α.Σ.Ε. και να αναφέρουν την αριθμητική τους δύναμη.
η). Να κοινοποιούν αμέσως στην Ο.Α.Σ.Ε. όλες τις ανακοινώσεις τους.
θ). Να υποβάλλουν αμέσως στην Ο.Α.Σ.Ε. εγκυκλίους και πράξεις Διοικήσεως, που αφορούν θέματα εργασιακών σχέσεων, τροποποιήσεις των κανονισμών εργασίας, τις επιχειρησιακές συμβάσεις, τις διαιτητικές αποφάσεις και γενικά να παρέχουν οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί από την Ο.Α.Σ.Ε.
ι). Να διανέμουν όλες τις ανακοινώσεις της Ο.Α.Σ.Ε. και να αποδέχονται οπωσδήποτε τη διανομή ανακοινώσεων από όργανα της Ο.Α.Σ.Ε. αν το Εκτελεστικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 9ο

Οι Σύλλογοι που απαρτίζουν την Ο.Α.Σ.Ε., εφόσον τηρούν το καταστατικό της και είναι οικονομικά εντάξει, δικαιούνται:
α). Να παρευρίσκονται με αντιπροσώπους τους στα συνερχόμενα Πανελλαδικά Συνέδρια της Ο.Α.Σ.Ε. και να ασκούν τον έλεγχο του Γενικού και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της.
β). Να ζητούν την ηθική και υλική ενίσχυση της Ο.Α.Σ.Ε. για την διεκδίκηση και προαγωγή των επαγγελματικών και συνδικαλιστικών τους συμφερόντων.
γ). Να ζητούν τη συμβολή της Ο.Α.Σ.Ε. σε περίπτωση διαφωνιών ή αμφισβητήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη διάσπαση της εργασιακής αυτοοργάνωσης.
δ). Να ζητούν την παραχώρηση χώρου μέσα στο κτίριο που στεγάζεται η Ο.Α.Σ.Ε., εφόσον υπάρχει, για την εγκατάσταση των γραφείων τους καθώς και τις αίθουσές της για τη διεξαγωγή των Γενικών τους Συνελεύσεων και άλλων εκδηλώσεών τους.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 10ο

α). Διαγράφονται μετά από απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Ε. οι Σύλλογοι που καθυστερούν τις υποχρεώσεις τους προς την Ομο­σπονδία περισσότερο από 1 (ένα) χρόνο, μετά από έγγραφη προειδοποίηση.
β). Σύλλογος που διαγράφεται για οικονομικούς λόγους ξαναγράφεται αυτοδικαίως, και συμμετέχει αμέσως σε όλες τις διαδικασίες, αφού προηγουμένως πληρώσει αναδρομικά τις συνδρομές, που οφείλει.
γ). Διαγράφονται, μετά από απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου τα Σωματεία - μέλη, που εγγράφονται σε άλλη παρεμφερή συνδικαλιστική οργάνωση.
δ). Διαγράφονται μετά από απόφαση με πλειοψηφία των 3/4 των μελών του Γενικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Ε., μετά από εισήγηση του Εκτελεστικού Συμ­βουλίου, οι Σύλλογοι που απειθαρχούν στο καταστατικό ή στις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας, ή δρουν με τρόπο που ζημιώνει τα συμφέροντα των εργαζομένων του κλάδου.
ε). Πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης καλούνται οι σύλλογοι που απειθαρχούν, σε απολογία μέσα σε 15 μέρες.
στ). Ο διαγραφείς σύλλογος έχει το δικαίωμα προσφυγής στο πρώτο συνέδριο, στο οποίο θα συμμετέχει στη συζήτηση του θέματος αυτού, όχι όμως και στην ψηφοφορία. Για να ανατραπεί η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία 3/5 (τριών πέμπτων) των παρόντων μελών. Εάν υπάρξει η πλειοψηφία αυτή, ο διαγραφείς σύλλογος επανέρχεται αυτοδίκαια στη δύναμη της Ο.Α.Σ.Ε. και οι αντιπρόσωποί του συμμετέχουν στις υπόλοιπες εργασίες του Συνεδρίου. Σε περίπτωση οριστικοποίησης της διαγραφής ο σύλλογος δύναται να επανέλθει μετά από σχετική αιτιολογημένη αίτηση νέας εγγραφής, με απόφαση συνεδρίου.


 

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 11ο

α). Πόροι της Ο.Α.Σ.Ε. είναι το δικαίωμα εγγραφής κάθε Σωματείου - μέλους, οι συνδρομές τακτικές και έκτακτες, εκούσιες εισφορές των μελών της, οι πρόσοδοι από την περιουσία της ή δωρεές τρίτων ως και άλλο έσοδο από εκδηλώσεις, η οικονομική ενίσχυση από την Εργατική Εστία και κάθε άλλη νόμιμη οικονομική ενίσχυση ή έσοδο.
β). Κάθε Σωματείο, που γίνεται δεκτό στην δύναμη της Ο.Α.Σ.Ε. καταβάλλει για την εγγραφή του εφ’ άπαξ ποσό και τακτική ή έκτακτη συνδρομή κάθε μήνα, για κάθε μέλος του.
γ). Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, με απόφαση του ορίζει τα ποσά καθώς και τον τρόπο προσδιορισμού και είσπραξης της συνδρομής.


 

Άρθρο 12ο

Όργανα της Ομοσπονδίας είναι:
α) Το Πανελλαδικό Συνέδριο, που αποτελεί το Κυρίαρχο σώμα της.
β) Το Γενικό Συμβούλιο
γ) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο
δ) Η τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή, σαν όργανο ελέγχου της διαχείρισης.
ε) Η θητεία των οργάνων αυτών είναι τριετής.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Προσυνεδριακές διαδικασίες

Άρθρο 13ο

α). Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων συνέρχονται:
· Σε τακτικά εκλογικά Πανελλαδικά Συνέδρια, κάθε τρία (3) χρόνια.
· Σε έκτακτα, όταν θεωρήσει αυτό σκόπιμο το Εκτελεστικό Συμβούλιο ή αν ζητηθεί η σύγκλησή του, με αίτηση υπογραφόμενη από το 1/3 (ένα τρίτο) των αντιπροσώπων, από τα οικονομικώς εντάξει Σωματεία - μέλη της Ομοσπονδίας και στην οποία θα αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης και οι λόγοι της σύγκλισης. Στη δεύτερη περίπτωση συγκαλείται υποχρεωτικά το Συνέδριο μέσα σε 20 μέρες το βραδύτερο από την υποβολή στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της αιτήσεως των συνέδρων.
β). Τα Πανελλαδικά Συνέδρια, τακτικά ή έκτακτα, καλούνται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Ε. και μετά από έγγραφη πρόσκληση υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του, που γνωστοποιούνται στις οργανώσεις - μέλη 15 μέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη του συνεδρίου. Στην πρόσκληση ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα ημερήσιας διάταξης που είναι ο διοικητικός απολογισμός και ο οικονομικός απολογισμός της διοίκησης, ο προγραμματισμός δράσης, ο προϋπολογισμός, η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής και κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται από την Διοίκηση.
γ). Μετά την ανάπτυξη και την ανάλυση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού και την ανάγνωση του προϋπολογισμού και προγραμματισμού δράσης, επακολουθεί έγκρισή τους με μυστική ψηφοφορία.
δ). Το Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας, απαρτίζεται από αντιπροσώπους των Σωματείων, που την αποτελούν, με αναλογία σε κάθε Σωματείο 1 (ενός) αντιπροσώπου, για κάθε 50 (πενήντα) μέλη, που ψήφισαν. Το κλάσμα που μένει, αν τούτο αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 25+1 (εικοσιπέντε συν ένα) ψηφίσαντα μέλη, λογίζεται σαν πλήρη μονάδα, έτσι ώστε να εκλέγεται αντιπρόσωπος του Σωματείου - μέλους που αφορά. Δεν αντιπροσωπεύεται το Σωματείο - μέλος, που δεν έχει, τουλάχιστον 25+1 (εικοσιπέντε συν ένα) ψηφίσαντα μέλη.
ε). Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, εκλέγονται σε αρχαιρεσίες των Σωματείων - μελών, με μυστική ψηφοφορία, και με ψηφοδέλτια.
στ). Η θητεία των αντιπροσώπων θεωρείται ίδια με εκείνη των μελών της διοίκησης της αντίστοιχης οργάνωσης αν δεν αναφέρεται ειδικότερα. Αντικαθίσταται δε από τους νόμιμους αναπληρωματικούς κατά την σειρά εκλογής σύμ­φωνα με το καταστατικό της οργάνωσής τους,
στ1) αν έχασαν την ιδιότητα του μέλους του σωματείου που εκπροσωπούν όπως όταν έγιναν εργοδότες, άλλαξαν επάγγελμα, συνταξιοδοτήθηκαν οριστικά και
στ2) που γραπτά υπέβαλλαν την παραίτησή τους από το αξίωμα του αντιπροσώπου προς το αρμόδιο όργανο της οργάνωσής τους.
ζ). Δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ο.Α.Σ.Ε., τα πρακτικά εκλογής των αντιπροσώπων των Σωματείων, για το Συνέδριο καθώς και τα άλλα στοιχεία, που ορίζονται κάθε φορά, με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
η). Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ελέγχει τα παραπάνω στοιχεία, που της υποβάλλονται και αν βρεθούν αυτά εντάξει εφοδιάζει εγκαίρως τον αντιπρόσωπο με κάρτα Συνέδρου και όλο το σχετικό υλικό, με τη φροντίδα και ευθύνη του Σωματείου - μέλους.
θ). Η μη εμπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών εκλογής των αντιπροσώπων συνεπάγεται στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο Συνέδριο.

Αρμοδιότητες

Άρθρο 14ο

Το Συνέδριο των αντιπροσώπων των Σωματείων, που αποτελούν την Ομοσπονδία, είναι το ανώτατο όργανο και φροντίζει για κάθε ζήτημα, που έχει σχέση, με την Ο.Α.Σ.Ε., όπως:
α). Χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές, που θα ακολουθήσουν το Γενικό και το Εκτελεστικό Συμβούλιο, μέχρι το επόμενο Συνέδριο.
β). Κάνει έλεγχο των Διοικητικών και οικονομικών πράξεων του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Ε.
γ). Αποφασίζει για την προσχώρηση ή αποχώρηση της Ο.Α.Σ.Ε. από ανωτέρα συνδικαλιστική οργάνωση.
δ). Εκλέγει από τους αντιπροσώπους τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου, την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και τους εκπροσώπους της Ο.Α.Σ.Ε. στα εκάστοτε Συνέδρια της Γ.Σ.Ε.Ε. ή άλλων οργάνων όπου υπάρχει νόμιμη εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας.
ε). Τροποποιεί το καταστατικό, τηρώντας τους σχετικούς νόμους.
στ). Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό.

Συνεδριακές διαδικασίες

Άρθρο 15ο

α). Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κηρύσσει ο Πρόεδρος της Ο.Α.Σ.Ε. Στη συνέχεια εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, με το σύστημα της απλής αναλογικής, η Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά και που ενώπιόν της διεξάγονται οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Γενικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και των άλλων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό.
β) Μετά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου και τους τυχόν, χαιρετιστήριους λόγους, συγκροτείται αυτό σε σώμα, με την εκλογή, από τους Συνέδρους, με ανάταση του χεριού, ενός Προέδρου, ενός Αντιπροέδρου, και ενός Γραμματέως.
γ). Οι αποφάσεις του Συνεδρίου των αντιπροσώπων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
δ). Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται οι μισοί πλέον ενός, από τους αντιπροσώπους των οικονομικώς εντάξει Σωματείων - Μελών της Ο.Α.Σ.Ε.
ε). Εάν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται νέα μετά 2 (δύο) ημέρες, οπότε χρειάζεται παρουσία του 1/3 (ενός τρίτου) των αντιπροσώπων των οικονομικώς εντάξει Σωματείων - Μελών.
στ). Εάν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, το Συνέδριο συγκαλείται ξανά με τα ίδια θέματα, μέσα σε 20 (είκοσι) ημέρες και όχι νωρίτερα από 6 (έξι) ημέρες, οπότε χρειάζεται απαρτία 1/3 (ενός τρίτου) των αντιπροσώπων των οικονομικώς εντάξει Σωματείων - μελών.
ζ). Προκειμένου να συζητηθεί θέμα διάλυσης της Ομοσπονδίας ή τροποποίησης του καταστατικού, η απαρτία του Συνεδρίου, θα πρέπει να συγκροτείται από το ½ (ένα δεύτερο) τουλάχιστο, των αντιπροσώπων των Σωματείων - μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου και να αποφασίζεται με πλειοψηφία 3/4 (τριών τετάρτων) των παρόντων.
η). Κάθε ψηφοφορία, που αναφέρεται σε εκλογές Γενικών Συμβούλων, Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων σε τριτοβάθμια ή άλλη οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα είναι μυστική, διαφορετικά είναι άκυρη.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16ο

α). Το Γενικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 41 μέλη. Συμμετέχουν τα 15 μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και 26 μέλη που εκλέγονται από το Πανελλαδικό Συνέδριο με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία χρόνια την τελευταία μέρα των τακτικών εργασιών τους και μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
β). Η εκλογή του Γενικού Συμβουλίου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι έδρες του Γενικού Συμβουλίου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Γενικού Συμβουλίου και το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Γενικό Συμβούλιο, όσες φορές χωρεί το Εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
γ). Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα.
δ). Συνδυασμός που περιελάμβανε λιγότερους υποψήφιους από τις έδρες του Γενικού Συμβουλίου, που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσοι είναι οι υποψήφιοι του.
ε). Οι έδρες, που μένουν αδιάθετες, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον, μία έδρα και οι οποίοι συγκεντρώνουν αριθμό ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 (ένα τρίτο) του εκλογικού μέτρου και πλησιάζουν περισσότερο αυτό.
στ). Οι έδρες των Γενικών Συμβούλων που μένουν αδιάθετες μετά την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων από μία έδρα. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 17ο

Το Γενικό Συμβούλιο ασκεί Διοίκηση μαζί με το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
α). Το Γενικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε 6 (έξι μήνες), εκτάκτως δε, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Εκτελεστικό Συμβούλιο ή ζητηθεί η σύγκλησή του, από το 1/3 (ένα τρίτο) των μελών, που το απαρτίζουν.
β). Σε περίπτωση απουσίας Γενικού Συμβούλου, η θέση του μένει κενή. Καταλαμβάνεται από τους αναπληρωματικούς του, μόνο όταν αυτός αποβιώσει, παραιτηθεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκπέσει από το αξίωμα του.
γ). Οι αποφάσεις στο Γενικό Συμβούλιο λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών.
δ). Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Γενικού Συμβουλίου είναι αντιστοίχως ο Πρόεδρος και Γραμματέας του Εκτελεστικού Συμβουλίου νομίμως αναπληρούμενοι.
ε). Την ημερήσια διάταξη των εργασιών του Γενικού Συμβουλίου καταρτίζει το Εκτελεστικό Συμβούλιο
στ). Το Γενικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται 21 από τα μέλη του. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας συγκαλείται, πάλι μέσα σε 2 (δύο) έως (δεκαπέντε) ημέρες και αν πάλι δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται ξανά, μέσα σε 2 (δύο) έως 15 (δεκαπέντε) ημέρες. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, το Γενικό Συμβούλιο, αναβάλλεται μέχρι την επόμενη σύνοδο του.
ζ). Το Γενικό Συμβούλιο συζητάει και ελέγχει τα πεπραγμένα του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΟΑΣΕ.
η). Κηρύσσει απεργία σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού.
θ). Διαγράφονται μετά από εισήγηση του Εκτελεστικού Συμβουλίου οι Σύλλογοι που απειθαρχούν στο καταστατικό ή τις αποφάσεις του Ε.Σ. ή δρουν με τρόπο που ζημιώνει τα συμφέροντα των εργαζομένων.
ι). Μέλη του αναλαμβάνουν μετά από ανάθεση του Ε.Σ. υπευθυνότητες σε τομείς δράσης, ή συμμετέχουν σε επιτροπές που ορίζονται από το Ε.Σ.
ια). Το Γενικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του μπορεί να θεσπίσει και να οργανώσει την λειτουργία των περιφερειακών παραρτημάτων της Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18ο

α). Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη που εκλέγονται από το Πανελλαδικό Συνέδριο κάθε τρία χρόνια. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι και Γενικοί Σύμβουλοι.
β). Η εκλογή του Εκτελεστικού Συμβουλίου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι έδρες του Εκτελεστικού Συμβουλίου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Εκτελεστικού Συμβουλίου και το πηλίκο αυτής της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, όσες φορές χωρεί το Εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
γ). Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα.
δ). Συνδυασμός που περιελάμβανε λιγότερους υποψήφιους από τις έδρες του Εκτελεστικού Συμβουλίου, που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσοι είναι οι υποψήφιοι του.
ε). Οι έδρες που μένουν αδιάθετες, κατανέμονται, από μία, στους συνδυασμούς εκείνους, που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα και οι οποίοι συγκεντρώνουν αριθμό ψηφοδελτίων, μεγαλύτερο από το 1/3 (ένα τρίτο) του εκλογικού μέτρου και πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
στ). Οι έδρες που μένουν αδιάθετες, μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών, που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, από μία έδρα. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
ζ). Μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες από την εκλογή του το Εκτελεστικό Συμβούλιο συ­γκροτείται σε σώμα. Με φανερή ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του αναδεικνύεται ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου και της Ο.Α.Σ.Ε., ως και ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμμα­τέας, ο Οργανωτικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων του Εκτε­λεστικού Συμβουλίου. Τα παραπάνω μέλη του Προεδρείου του Εκτελε­στικού Συμβουλίου αποτελούν και το Προεδρείο του Γενικού Συμβουλίου.
η). Στη συνέχεια το Εκτελεστικό Συμβούλιο ορίζει και ανακαλεί μεταξύ των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου τους εξής Γραμματείς Ευθύνης:
η1) Γραμματέα Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης,
η2) Γραμματέα Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων - Συμβάσεων,
η3) Γραμματέα Επιτροπής Κοινωνικής Ασφάλισης,
η4) Γραμματέα Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων,
η5) Γραμματέα Επιτροπής Πολιτισμού - Αθλητισμού - Ποιότητας ζωής,
η6) Γραμματέα Επιτροπής Ισότητας,
η7) Γραμματέα Επιτροπής Ιδιωτικού τομέα-Εργασιακών συμβουλίων,
η8) Γραμματέα Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
θ). Το Ε.Σ. δύναται να ιδρύσει Ινστιτούτο Εργασίας της ΟΑΣΕ. Για τον κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου απαιτείται ειδική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου το οποίο επίσης εκλέγει την διοίκησή του. Το Ε.Σ. δύναται επίσης να επιλέξει (μετά από συνεννόηση με την ΟΤΟΕ), την ένταξη του ΙΝΕ της ΟΑΣΕ στο ΙΝΕ της ΟΤΟΕ.
ι). Για την διενέργεια ψηφοφοριών και τη λήψη αποφάσεων στο Εκτελεστικό Συμβούλιο ισχύει η απόλυτη πλειοψηφία. Κάθε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, διαθέτει 1 (μία) ψήφο.
ια). Σε περίπτωση απουσίας ενός Εκτελεστικού Συμβούλου η θέση του μένει κενή. Αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό του, όταν παραιτηθεί, αποβιώσει ή εκπέσει από το αξίωμα του. Εκπίπτει από το αξίωμα του του Εκτελεστικού αυτοδίκαια, ο Εκτελεστικός Σύμβουλος, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις επί 3 (τρεις) διαδοχικές συνεδριάσεις.

Άρθρο 19ο

α). Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη και μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.
β). Για τις συζητήσεις και αποφάσεις των συνεδριάσεων της Διοίκησης τηρούνται μαγνητοφωνημένα πρακτικά και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη όταν απομαγνητοφωνηθούν.
γ). Την ημερήσια διάταξη κανονίζουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.
δ). Όταν 5 (πέντε) τουλάχιστον μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου ζητήσουν γραπτά τη σύγκληση συνεδρίασης, τότε το Προεδρείο υποχρεώνεται μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες το αργότερο να προβεί στη σύγκληση αυτή.
ε). Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες 8 από τα μέλη του.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 20ο

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι η διοίκηση της Ομοσπονδίας και:
α). Εκτελεί τις αποφάσεις των συνεδρίων των αντιπροσώπων των Σωματείων - μελών της Ομοσπονδίας.
β). Εφαρμόζει το καταστατικό, παύει και διορίζει του έμμισθους υπαλλήλους της Ομοσπονδίας και φροντίζει για όλα τα ζητήματα των Σωματείων - μελών.
γ). Παρακολουθεί τη δράση των Σωματείων - μελών της Ομοσπονδίας παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις τους και ορίζει τους αντιπροσώπους της Ο.Α.Σ.Ε., που θα πάρουν μέρος σ’ αυτές και θα μπορούν να εκφέρουν γνώμη πάνω στα γενικά μόνο θέματα, αν ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.
δ). Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη δημιουργία περιφερειακών οργάνων σε Περιφέρειες της Ελλάδος, τα οποία θα είναι σύνδεσμοι μεταξύ της Ο.Α.Σ.Ε. των επαρχιακών συλλόγων και των εργαζομένων, για την προώθηση των σκοπών της Ομοσπονδίας, την υποστήριξη και προαγωγή των τοπικών, εργασιακών ζητημάτων, την ανάπτυξη σταθερών σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης και την πλήρη και διαρκή ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα θέματα και προβλήματα.
ε). Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συγκαλεί τακτικά και έκτακτα συνέδρια των αντιπροσώπων των Σωματείων - μελών της Ο.Α.Σ.Ε. και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
στ). Εάν ζητηθεί, χειρίζεται από κοινού με Σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας, κάθε απεργία, η οποία ήθελε εγκριθεί από το Εκτελεστικό, για την ικανοποίηση των αιτημάτων του Σωματείου.
ζ). Υποβάλλει έκθεση της δράσης του και λογοδοτεί για όλες τις πράξεις και ενέργειές του στα συνέδρια των αντιπροσώπων.
η). Διοργανώνει μορφωτικές διαλέξεις για τα μέλη των Σωματείων, γιορτές, εκδρομές και εκδίδει δημοσιογραφικό όργανο για τη διαφώτιση των εργαζομένων και προάσπιση των συμφερόντων τους.
θ). Καταρτίζει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων και προσόδων της Ομοσπονδίας για οποιαδήποτε αιτία για επιδίωξη των σκοπών της.
ι). Αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι νέων Σωματείων στη δύναμη της Ομοσπονδίας.
ια). Καταγγέλλει και υπογράφει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
ιβ). Αναθέτει σε μέλη του υπευθυνότητες στους τομείς: Κοινωνικής ασφάλισης, συλλογικών συμβάσεων, επαγγελματικών διεκδικήσεων, αλληλεγγύης των μελών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, εργατικής νομοθεσίας, τύπου και δημοσίων σχέσεων μορφωτικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης, απα­σχόλησης και όποιους άλλους τομείς καθορίζει αυτό με απόφαση του.
ιγ). Αποφασίζει για τη συγκρότηση επιτροπών από τους εκπροσώπους των σωματείων μελών και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου που σε συνεργασία με τη διοίκηση θ’ αναλαμβάνουν και θα φέρνουν σε πέρας διάφορα θέματα και δουλειές που προγραμματίζονται από τη διοίκηση. Μέλη των επιτροπών μπορούν να ορίζονται και μέλη των σωματείων της Ο.Α.Σ.Ε. Οι επιτροπές αυτές λειτουργούν πάντα κάτω από την ευθύνη ενός μέλους της διοίκησης για κάθε επιτροπή.
ιδ). Στη μέση της θητείας του κάνει απολογιστικό συνέδριο.
ιε). Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε επιτροπές, οργανισμούς, υπηρεσίες, ιδρύματα και όπου προβλέπεται η συμμετοχή του από νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, και συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
ιστ) Εισηγείται στο Γενικό Συμβούλιο την ίδρυση τοπικών παραρτημάτων.
ιζ) Εισηγείται στο Γενικό Συμβούλιο τη σύνταξη εσωτερικών κανονισμών για την οργάνωση και λειτουργία των τοπικών παρατημάτων της Ο.Α.Σ.Ε.


 

ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 21ο

Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται μετά σχετικής εισηγήσεως του Εκτελεστικού Συμβουλίου, ιδρύονται τοπικά παραρτήματα κατ’ αρχήν στην περιοχή της Β. Ελλάδας, στην Κρήτη, στην Πάτρα για την παρακολούθηση και υποστήριξη των σκοπών της Ο.Α.Σ.Ε. σε τοπικό επίπεδο. Ομοίως δύναται να ιδρυθούν κατά την ανωτέρω διαδικασία τοπικά παρατήματα σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας κατ’ εκτίμηση των αναγκών που θα προκύψουν.


 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 22ο

α). Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Γενικού και του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Όταν ο Πρόεδρος αρνείται να συγκαλέσει τη διοίκηση και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
β). Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών, Εκκλησιαστικών και Προξενικών Αρχών.
γ). Υπογράφει τα Πρακτικά των Συνεδρίων, εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων καθώς και κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
δ). Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
ε). Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας, διενεργεί την αλληλογραφία και υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
στ). Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 23ο

α). Ο Οργανωτικός Γραμματέας επιμελείται για την οργάνωση των συνεδρίων και των συσκέψεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Προέδρων - Γενικών Γραμματέων των Σωματείων - μελών της Ο.Α.Σ.Ε.
β). Παρακολουθεί την πορεία δράσης και οργάνωσης των σωματείων - μελών της Ο.Α.Σ.Ε. και υποβάλλει προς τη Διοίκηση εκθέσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.
γ). Διαχειρίζεται όλα τα οργανωτικά θέματα της Ο.Α.Σ.Ε. μετά από σχετικές του εισηγήσεις και αντίστοιχες αποφάσεις της διοίκησης.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ - ΕΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Άρθρο 24ο

α). Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων της Ομοσπονδίας, όπως καθορίζονται με αυτό το καταστατικό και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων της Ο.Α.Σ.Ε., καθώς και όλες τις πληρωμές με εντάλματα υπογραμμένα από τον Πρόεδρο.
β). Ο Ταμίας κάθε εξάμηνο και έκτακτα όταν κληθεί γι’ αυτό από την Διοίκηση συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισής του που υποβάλλει στη Διοίκηση.
γ). Ο Ταμίας κρατεί στο Ταμείο του ποσό μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για τις τρέχουσες ανάγκες της Ομοσπονδίας. Εάν οι εισπράξεις υπερβαίνουν το ποσό αυτό, τότε η διαφορά κατατίθεται σε μία Τράπεζα.
δ). Τις καταθέσεις και αναλήψεις ενεργεί προσωπικά ο Ταμίας μετά από απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου συνυπογράφοντας και ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος.
ε). Ο Ταμίας ευθύνεται για την έγκαιρη είσπραξη κάθε οφειλής στην Ομοσπονδία και για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ο.Α.Σ.Ε..
στ). Ο Ταμίας υποχρεώνεται για κάθε είσπραξη και εκδίδει αριθμημένη απόδειξη, της οποίας αντίγραφο τηρεί και βάσει αυτής ενεργεί τις εγγραφές στα βιβλία του, αναφέροντας σ’ αυτά τον αριθμό της απόδειξης. Με τον ίδιο τρόπο ενεργεί και στις πληρωμές.
ζ). Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και γενικά για κάθε ανωμαλία στη διαχείριση του.
η). Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας σύμβουλος που εκλέγεται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο.
θ). Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνος για κάθε δημόσια εκδήλωση της Ο.Α.Σ.Ε. σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα, φροντίζει με τον Πρόεδρο για την διανομή των ανακοινώσεων στα μέλη των συλλόγων της Ο.Α.Σ.Ε. προς τον ημερήσιο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την αποστολή τηλεγραφημάτων και εγγράφων προς τους αρμόδιους φορείς.

ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 25ο

Οι γραμματείς τους είναι υπεύθυνοι για τα θέματα της Γραμματείας ευθύνης τους. Για την επιτυχή διεξαγωγή του έργου τους απευθύνονται στα σωματεία μέλη και ζητούν εκπροσώπους τους για τη στελέχωση της επιτροπής του τομέα τους. Συμπληρώνουν αν χρειαστεί τις επιτροπές με πρόσωπα δικής τους επιλογής. Ζητούν από τον Γεν. Γραμματέα να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη θέματα της αρμοδιότητάς τους τα οποία και εισηγούνται στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή των ανωτέρων οργάνων. Μετέχουν μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα στις επαφές με τρίτους και αρχές αν συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους και αποφασίζει σχετικά το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 26ο

α). Μαζί με την εκλογή του Γενικού Συμβουλίου εκλέγεται από το Συνέδριο και Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή με το ίδιο εκλογικό σύστημα του άρθρου 16, η οποία διενεργεί έλεγχο κάθε χρόνο της οικονομικής διαχείρισης και υποβάλλει έκθεση, για τα αποτελέσματα του ελέγχου που έκανε στη Διοίκηση.
β). Σε περίπτωση διαπίστωσης ανωμαλιών καλεί το Εκτελεστικό Συμβούλιο σε άμεση τακτοποίηση τους, και κοινοποιεί την έκθεσή της στα Σωματεία - Μέλη της Ομοσπονδίας για διαφώτισή τους.


 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΓΣΕΕ

Άρθρο 27ο

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το Συνέδριο της Γ.Σ.Ε.Ε. γίνονται σε τακτικό συνέδριο που συγκαλείται κάθε τρία (3) χρόνια, με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Άρθρο 28ο

α). Οι συνεδριάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας συγκαλούνται από τα αρμόδια όργανα και οι προσκλήσεις αυτών υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Η πρόσκληση περιέχει απαραίτητα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επιδίδεται στους συνέδρους δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη σύγκληση του Συνεδρίου, πέντε (5) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου και δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου.
β). Σε περίπτωση που παραιτήθηκαν περισσότερα από τα μισά μέλη του Εκτελεστικού και δεν έχει συμπληρωθεί το όργανο από τους αναπληρωματικούς, την διενέργεια του έκτακτου συνεδρίου αναλαμβάνει το εναπομένον Εκτελεστικό και συμπληρώνεται με τους Προέδρους των μεγαλύτερων σωματείων - μελών που δέχονται. Τη θέση του Προέδρου αναλαμβάνει ο εναπομείνας πλειοψηφών σύμβουλος.
γ). Όλες οι συνεδριάσεις των Οργάνων της Ομοσπονδίας μαγνητοφωνούνται. Τα πρακτικά του συνεδρίου και των Γενικών Συμβουλίων υπογράφονται αμέσως μετά την απομαγνητοφώνησή τους, από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, ενώ του Εκτελεστικού Συμβουλίου απ’ όλα τα μέλη της. Τα πρακτικά του Συνεδρίου υπογράφονται από το Προεδρείο του.


 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Άρθρο 29ο

Η κήρυξη καθολικής απεργίας, από την Ο.Α.Σ.Ε. ή και κάθε ενέργεια που αφορά εκδήλωση της, αποφασίζεται από το Γενικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των μισών πλέον ενός από τα μέλη του που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση της ΟΑΣΕ για απεργία θα πρέπει να είναι σεβαστή από όλους τους συλλόγους - μέλη της.

Άρθρο 30ο

α). Σωματείο - μέλος της Ο.Α.Σ.Ε. δύναται να κηρύξει απεργία των μελών του με την υποχρέωση να γνωστοποιήσει αυθημερόν εγγράφως στον Πρόεδρο του Εκτελεστικού Συμβουλίου την απόφασή του για απεργία στην οποία να αναφέρονται με λεπτομέρεια και οι λόγοι αυτής.
β). Ο Πρόεδρος μόλις μάθει την κήρυξη απεργίας υποχρεώνεται το ταχύτερο δυνατόν και οπωσδήποτε μέσα σε 24 ώρες να καλέσει το Εκτελεστικό Συμβούλιο και να ανακοινώσει την απόφαση για απεργία του Σωματείου - μέλους.
γ). Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφασίζει για τυχόν μέτρα συμπαράστασης που θα ληφθούν.


 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 31ο

α). Κάθε διένεξη, διαφορά και αντιδικία μεταξύ των Σωματείων - μελών φέρεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου Σωματείου - μέλους, στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, που αποφασίζει την συζήτηση και την λήψη απόφασης με συμβουλευτικό καθαρά χαρακτήρα.
β). Εάν η απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου δε φέρει αποτελέσματα τότε συγκαλείται το Γενικό Συμβούλιο του οποίου η απόφαση είναι υποχρεωτική για τα Σωματεία - μέλη της Ο.Α.Σ.Ε. που βρίσκονται σε διένεξη.
γ). Αν η διένεξη αφορά επαγγελματικά θέματα οποιαδήποτε παρέμβαση έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 32ο

Οι ανακοινώσεις της Ο.Α.Σ.Ε. κυκλοφορούν με ευθύνη των διορισμένων από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ο.Α.Σ.Ε. αντιπροσώπων στις μεγάλες πόλεις και των διοικήσεων των Σωματείων - μελών, μεταξύ των μελών των τελευταίων σε όλη τη χώρα όπου εργάζονται.


 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33ο

α). Η Ο Ομοσπονδία έχει στρογγυλή σφραγίδα που εξωτερικά φέρει τις λέξεις ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και το έτος 1977 και στο εσωτερικό και μέσα σε κύκλο σύμπλεγμα με τα γράμματα Ο.Α.Σ.Ε.
β). Η Σημαία της Ομοσπονδίας είναι η Εθνική Σημαία η οποία φέρει σε σχήμα ημικυκλίου την επωνυμία της Ομοσπονδίας και στο κέντρο το έμβλημά της.
γ). Σαν επέτειος της Ομοσπονδίας ορίζεται η 1η Μαΐου κάθε χρόνο. Ο τρόπος εορτασμού κανονίζεται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της και πάντοτε σύμφωνα με το ταξικό χαρακτήρα της 1ης Μαΐου (ΑΠΕΡΓΙΑ).

Άρθρο 34ο

Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, σχετικά με την εσωτερική λειτουργία της Ο.Α.Σ.Ε., θα ρυθμίζεται με ειδικό Εσωτερικό Κανονισμό, που θα ψηφισθεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 35ο

Το καταστατικό αυτό συντάχθηκε αρχικά από τους ιδρυτές και εγκρίθηκε νόμιμα με την αριθ. 3407/77 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τρο­πο­ποιήθηκε κατόπιν από το Πανελλαδικό Συνέδριο της 7ης/11/88 και η τροπο­ποίηση εκείνη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 475/89 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ακολούθως τροποποιήθηκε από το Πανελλαδικό Συνέδριο της 12-13/12/96 και η τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2655/97 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Το ξανά τροποποι­ημένο, από το Πανελλαδικό Συνέδριο της 31/5/2001 καταστατικό που αποτελεί­ται από 35 άρθρα θα ισχύσει από τότε, που θα εγκριθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την εκουσία διαδικασία και θα καταχωρηθεί στα τηρούμενα Βιβλία Σωματείων.

 

Η Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

Αθηνά Καραμήτρου         Σωτήρης Οικονόμου

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer