about img

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - Αρμοδιότητες

Ευρετήριο Άρθρου

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 22ο

α). Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Γενικού και του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Όταν ο Πρόεδρος αρνείται να συγκαλέσει τη διοίκηση και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
β). Εκπροσωπεί την Ομοσπονδία ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών, Εκκλησιαστικών και Προξενικών Αρχών.
γ). Υπογράφει τα Πρακτικά των Συνεδρίων, εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων καθώς και κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
δ). Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
ε). Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας, διενεργεί την αλληλογραφία και υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
στ). Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Άρθρο 23ο

α). Ο Οργανωτικός Γραμματέας επιμελείται για την οργάνωση των συνεδρίων και των συσκέψεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Προέδρων - Γενικών Γραμματέων των Σωματείων - μελών της Ο.Α.Σ.Ε.
β). Παρακολουθεί την πορεία δράσης και οργάνωσης των σωματείων - μελών της Ο.Α.Σ.Ε. και υποβάλλει προς τη Διοίκηση εκθέσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.
γ). Διαχειρίζεται όλα τα οργανωτικά θέματα της Ο.Α.Σ.Ε. μετά από σχετικές του εισηγήσεις και αντίστοιχες αποφάσεις της διοίκησης.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ - ΕΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Άρθρο 24ο

α). Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων της Ομοσπονδίας, όπως καθορίζονται με αυτό το καταστατικό και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων της Ο.Α.Σ.Ε., καθώς και όλες τις πληρωμές με εντάλματα υπογραμμένα από τον Πρόεδρο.
β). Ο Ταμίας κάθε εξάμηνο και έκτακτα όταν κληθεί γι’ αυτό από την Διοίκηση συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισής του που υποβάλλει στη Διοίκηση.
γ). Ο Ταμίας κρατεί στο Ταμείο του ποσό μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για τις τρέχουσες ανάγκες της Ομοσπονδίας. Εάν οι εισπράξεις υπερβαίνουν το ποσό αυτό, τότε η διαφορά κατατίθεται σε μία Τράπεζα.
δ). Τις καταθέσεις και αναλήψεις ενεργεί προσωπικά ο Ταμίας μετά από απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου συνυπογράφοντας και ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος.
ε). Ο Ταμίας ευθύνεται για την έγκαιρη είσπραξη κάθε οφειλής στην Ομοσπονδία και για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ο.Α.Σ.Ε..
στ). Ο Ταμίας υποχρεώνεται για κάθε είσπραξη και εκδίδει αριθμημένη απόδειξη, της οποίας αντίγραφο τηρεί και βάσει αυτής ενεργεί τις εγγραφές στα βιβλία του, αναφέροντας σ’ αυτά τον αριθμό της απόδειξης. Με τον ίδιο τρόπο ενεργεί και στις πληρωμές.
ζ). Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και γενικά για κάθε ανωμαλία στη διαχείριση του.
η). Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας σύμβουλος που εκλέγεται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο.
θ). Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνος για κάθε δημόσια εκδήλωση της Ο.Α.Σ.Ε. σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα, φροντίζει με τον Πρόεδρο για την διανομή των ανακοινώσεων στα μέλη των συλλόγων της Ο.Α.Σ.Ε. προς τον ημερήσιο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την αποστολή τηλεγραφημάτων και εγγράφων προς τους αρμόδιους φορείς.

ΛΟΙΠΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 25ο

Οι γραμματείς τους είναι υπεύθυνοι για τα θέματα της Γραμματείας ευθύνης τους. Για την επιτυχή διεξαγωγή του έργου τους απευθύνονται στα σωματεία μέλη και ζητούν εκπροσώπους τους για τη στελέχωση της επιτροπής του τομέα τους. Συμπληρώνουν αν χρειαστεί τις επιτροπές με πρόσωπα δικής τους επιλογής. Ζητούν από τον Γεν. Γραμματέα να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη θέματα της αρμοδιότητάς τους τα οποία και εισηγούνται στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή των ανωτέρων οργάνων. Μετέχουν μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα στις επαφές με τρίτους και αρχές αν συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους και αποφασίζει σχετικά το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 26ο

α). Μαζί με την εκλογή του Γενικού Συμβουλίου εκλέγεται από το Συνέδριο και Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή με το ίδιο εκλογικό σύστημα του άρθρου 16, η οποία διενεργεί έλεγχο κάθε χρόνο της οικονομικής διαχείρισης και υποβάλλει έκθεση, για τα αποτελέσματα του ελέγχου που έκανε στη Διοίκηση.
β). Σε περίπτωση διαπίστωσης ανωμαλιών καλεί το Εκτελεστικό Συμβούλιο σε άμεση τακτοποίηση τους, και κοινοποιεί την έκθεσή της στα Σωματεία - Μέλη της Ομοσπονδίας για διαφώτισή τους.

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer