news img
latest news

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5768 - ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5768

Αθήνα, 7.5.2004

Προς τον
Υφυπουργό Ανάπτυξης
κ. Γιάννη Παπαθανασίου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κύριε Υφυπουργέ,

Σε συνέχεια της σύντομης αλλά εποικοδομητικής συνάντησης που είχαμε μαζί σας στις 5 τρέχοντος, σας στέλνουμε το παρόν υπόμνημα για θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

1) Αφερέγγυες Ασφαλιστικές Εταιρείες και Προνόμιο στην Ασφαλιστική Τοποθέτηση Μισθωτών Υπαλλήλων των.

Είναι ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε στον κλάδο μας από την αμέσως προηγηθείσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας, πρόβλημα που θίγει απόλυτα και άδικα τους εργαζόμενους στις ασφαλιστικές εταιρείες που ανακαλείται η άδεια λει­τουργία τους.

Με τον Ν. 2496/97 είχε αποκατασταθεί η ελαττωματικότητα χρόνων της νομο­θεσίας μας σε ό,τι αφορά την κατάταξη προνομίου αποζημιώσεων των εργαζομένων. Μέχρι τότε όταν ανεκαλείτο η άδεια λειτουργίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας οι μι­σθωτοί εργαζόμενοι όχι μόνον περιήρχοντο σε κατάσταση ανεργίας, αλλά δεν έπαιρ­ναν τις αποζημιώσεις και τα δεδουλευμένα τους γιατί προνόμιο στην ασφαλιστική τοποθέτηση είχαν οι αμοιβές και τα έξοδα των εποπτών και εκκαθαριστών, και οι δικαιούχοι ασφαλίσματος, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους.

Αποτέλεσμα αυτής της ιεραρχικής διαβάθμισης ήταν, να «αναλώνονται» τόσο τα πε­ριουσιακά στοιχεία που είχαν τεθεί σε ασφαλιστική τοποθέτηση όσο και τα αδέ­σμευτα κεφάλαια που διέθεταν οι εταιρίες προς ικανοποίηση των εκ του νόμου, ορι­ζομένων προνομιακών απαιτήσεων.

Λόγοι λοιπόν γενικότερης κοινωνικής πολιτικής αποτέλεσαν το έναυσμα για την εξασφάλιση όσων παρέχουν την προσωπική τους εργασία με σχέση εξαρτημέ­νης εργασίας. Έγινε κατανοητό ότι αυτοί δεν είναι οι μέτοχοι της ανακληθείσας εται­ρείας που έχουν τις υποχρεώσεις τους εκ της ιδιότητάς τους, δεν είναι οι διευθύνο­ντες, που έχουν τις δικές τους πραγματικές ευθύνες. Είναι οι μισθωτοί, που πλήττο­νται ίσως σοβαρότερα από όλους τους λοιπούς δανειστές από την περιέλευση του εργοδότη σε κατάσταση αφερεγγυότητας. Μένουν άνεργοι, τουλάχιστον να πάρουν τα δεδουλευμένα και τις αποζημιώσεις τους.

Έτσι με την ψήφιση του Ν. 2496/97 άρθρο 35 παρ. 9 («οι δικαιούχοι ασφαλί­σματος και οι καθολικοί και οι ειδικοί τους διάδοχοι έχουν προνόμιο στην ασφαλιστική τοποθέτηση που προηγείται από κάθε άλλο γενικό ή ει­δικό προνόμιο, εκτός από το προνόμιο της παρ. 8 του άρθρου 12α και το προνόμιο για απαιτήσεις από σχέση εξαρτημένης εργα­σίας με εξαίρεση τις απαιτήσεις των ασκούντων το δικαίωμα διοίκη­σης και διαχείρισης της ασφαλιστικής επιχείρησης»), αποκαταστάθηκε η προϋπάρ­χουσα αδικία.

Το 2001 εκδόθηκε η 17/01 οδηγία της ΕΕ για την εναρμόνιση των νομοθεσιών σε περίπτωση εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η οποία στο θέμα αυτό αφήνει στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους μέλους να επιλέξει είτε οι απαιτή­σεις εξ ασφαλίσεως να έχουν απόλυτη προνομιακή μεταχείριση έναντι οιασδήποτε άλλης απαιτήσεως, είτε οι απαιτήσεις των εργαζομένων που απορρέουν από σύμ­βαση απασχόλησης ή εργασιακή σχέση να έχουν την προνομιακή αυτή μεταχείριση.

Με το προεδρικό διάταγμα 332/12.12.2003 η τότε Κυβέρνηση, εντελώς αιφνι­διαστικά και χωρίς καμία ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας τροποποίησε την ισχύ­ουσα νομοθεσία που εξασφάλιζε τους ανέργους συναδέλφους μας ως προς τις απο­ζημιώσεις και τα δεδουλευμένα τους, παρά το ότι η κοινοτική οδηγία επέ­τρεπε την ρύθμιση που ήδη υπήρχε.

ΟΔΗΓΙΑ 2001/17/ΕΚ
για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
’ρθρο 10
Μεταχείριση των απαιτήσεων εξ ασφαλίσεως

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως να τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης έναντι άλλων απαιτήσεων κατά της ασφαλιστικής επι­χείρησης σύμφωνα με μία ή και τις δύο από τις ακόλουθες μεθόδους:

α) Οι απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως έχουν απόλυτη προνομιακή μεταχείριση έναντι οιασδήποτε άλλης απαιτήσεως κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης ως προς τα στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία απαρτίζουν τις τεχνικές προβλέψεις.

β) οι απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως έχουν προνομιακή μεταχείριση έναντι οιασδή­ποτε άλλης απαιτήσεως κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης, ως προς το σύ­νολο των στοιχείων του ενεργητικού της ασφαλιστικής επιχείρησης, με μόνες δυνατές εξαιρέσεις:

i τις απαιτήσεις των εργαζομένων που απορρέουν από σύμβαση απα­σχόλησης ή εργασιακή σχέση.

ii τις φορολογικές απαιτήσεις δημοσίων οργανισμών

iii τις απαιτήσεις των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

iv τις απαιτήσεις επί στοιχείων του ενεργητικού βεβαρημένων με εμπράγματα δικαιώματα.

Με το δεδομένο ότι το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς είναι δύσκολο λόγω της αύξη­σης των υποχρεώσεων των εταιρειών βάσει του προγράμματος φερεγγυό­τητας αλλά και εξυγίανσής της, με το δεδομένο ότι θα συνεχισθούν οι ανακατατάξεις και πιθανόν οι ανακλήσεις αδειών, η διασφάλιση των στοιχειωδών δικαιωμάτων των ερ­γαζομένων που είναι τα δεδουλευμένα και οι αποζημιώσεις τους θεωρούμε ότι εί­ναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για να συνταχθούν και οι χιλιάδες εργαζόμενοι του κλάδου στην προσπάθεια εξυγίανσης και ανάπτυξης.

2) Συμμετοχή εκπροσώπου ΟΑΣΕ στην ανεξάρτητη επιτροπή για την ιδιωτική ασφάλιση.

Η ΟΑΣΕ, εκπροσωπώντας τους 12.000 εργαζόμενους στις ασφαλιστικές επι­χειρήσεις, συμμετείχε στην επιτροπή Ιδιωτικής Ασφάλισης του Υπουργείου Ανάπτυ­ξης και παλαιότερα συμμετείχε σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Εξέφραζε άποψη για τα θέματα που υπήρχαν και έκανε προτάσεις πάντα στην κατεύθυνση της εξυγίανσης και της ανάπτυξης. Τα μέλη μας είναι μέσα στην παραγωγή, γνωρίζουν τα θέματα και ως γνωστόν το ανθρώπινο δυναμικό είναι η κινητήρια δύναμη της αγο­ράς­.

Κατ’ επανάληψη είχαμε εκφρασθεί, ήδη από το 1996, υπέρ της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, βάζοντας ορισμένες αρχές και προϋποθέσεις, οι οποίες είναι απα­ραίτητες σε κάθε περίπτωση για να λειτουργήσει σωστά μια ανεξάρτητη αρχή.

Στον Νόμο που ψηφίσθηκε τον Ιανουάριο του 2004 παρά το ότι συμμετέχουν και φορείς της αγοράς, η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου επέλεξε να μας αποκλείσει.

Θεωρούμε ότι η συμμετοχή μας στην προαναφερθείσα επιτροπή είναι επιβε­βλημένη και θα συμβάλλει θετικά στο έργο της..

3) Συμμετοχή στην επιτροπή για τους διαμεσολαβούντες.

Στα πλαίσια της εναρμόνισης της νομοθεσίας μας για τους διαμεσολαβούντες στην ασφαλιστική αγορά με την Ευρωπαϊκή οδηγία δημιουργήθηκε η επιτροπή των διαμεσολαβούντων όπου συμμετέχουν όλοι οι φορείς πλην των υπαλλήλων. Όμως στην επιτροπή αυτή θίγονται και ρυθμίζονται θέματα που μας αφορούν άμεσα. Επειδή ενδεχόμενα από το έργο της επιτροπής αυτής θα θιγούν δικαιώματα των ερ­γαζομένων στις ασφαλιστικές που υπάρχουν για πολλές δεκαετίες, κάτι που θα δη­μιουργήσει όπως είναι επόμενο αναταραχή στον χώρο των εργαζομένων, θα θέλαμε να συμμετάσχουμε στην επιτροπή αυτή, να ενη­μερωθούμε για το μέχρι τώρα έργο της και να μπορέσουμε να διατυπώσουμε τις θέ­σεις μας για τα θέματα που μας αφο­ρούν.

Κλείνοντας, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι σαν Ομοσπονδία έχουμε τα­χθεί υπέρ της εξυγίανσης της αγοράς, της αυστηρής τήρησης των νόμων, γιατί πι­στεύουμε ότι είναι μονόδρομος για την εδραίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ιδιωτική Ασφάλιση και την ταχύτερη ανάπτυξη του κλάδου. Θα μας βρείτε συ­μπαραστάτες στην κατεύθυνση αυτή.

Με ιδιαίτερη τιμή
Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Αθηνά Καραμήτρου Σωτήρης Οικονόμου

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer