news img
latest news

Κείμενο Καταγγελίας της ένωσης εργοδοτών

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Και Πρόσκληση 

για έναρξη διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση και υπογραφή νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και δη των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές τραπεζών, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν είναι θυγατρικές τραπεζών και στους ασφαλιστικούς φορείς (Ε.Α.Ε.Ε., Επικουρικό Κεφάλαιο, Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών).
ΤΟΥ
Επαγγελματικού Εργοδοτικού Σωματείου με την επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ" (εφεξής Ε.Α.Ε.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ξενοφώντος αρ. 10, όπως εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το Καταστατικό του.
ΠΡΟΣ ΤΗ
Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (εφεξής Ο.Α.Σ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα —επί της οδού Βησσαρίωνος αριθμ. 9 και Σίνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το Καταστατικό της,
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ
1. Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Διεύθυνση Αμοιβής και Εργασίας (Δ3), Πειραιώς 40, Αθήνα.

2. Την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας Ανατολικού Τομέα Αθηνών, οδός Σταδίου αρ. 29, Αθήνα.

Επειδή το εργασιακό καθεστώς που ισχύει στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και διέπει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον κλάδο αυτό και συγκεκριμένα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις nou είναι θυγατρικές τραπεζών, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν είναι θυγατρικές τραπεζών και στους ασφαλιστικούς φορείς (Ε.Α.Ε.Ε., Επικουρικό Κεφάλαιο, Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) βάσει της ισχύουσας Κλαδικής ΣΣΕ, όπως και όλων των προηγηθεισών αυτής ισχυουσών για τους παραπάνω εργαζόμενους Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων και οιωνδήποτε άλλων Συλλογικής Φύσεως Ρυθμίσεων, όπως Πρωτόκολλα ή Πρακτικά Συμφωνίας, ή άλλες πόσης μορφής και είδους Συλλογικές Συμφωνίες εργασιακού μισθολογικού ενδιαφέροντος, αποκλίνει σημαντικά. ποιοτικά και ποσοτικά, από τις σύγχρονες διαμορφωθείσες στον κλάδο συνθήκες και τις ανάγκες που απορρέουν από αυτές.
Επειδή το σύστημα μισθολογικών αποδοχών και άλλων παροχών στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον, διευκολύνοντας την ανταμοιβή και επιβράβευση των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις με βάση την αποτελεσματικότητα παραγωγικότητά τους, σε συνδυασμό με τα επιχειρησιακά αποτελέσματα και την επιχειρησιακή πολιτική αμοιβών της κάθε επιχείρησης,
Επειδή το υφιστάμενο μισθολογικό καθεστώς στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης είναι πολύ υψηλό και πολύπλοκο, δεν συνδέει αμοιβή με αποτελεσματικότητα ανά εργαζόμενο (αντίθετα επιβραβεύει την αρχαιότητα), αφήνει δε μηδαμινά περιθώρια στις επιχειρήσεις για τη διαμόρφωση εταιρικής μισθολογικής πολιτικής που θα βασίζεται στην εκπλήρωση στόχων και θα εξυπηρετεί την ευημερία της επιχείρησης και κατ' επέκταση των εργαζομένων της.
Επειδή η σημερινή δομή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης αποτρέπει τόσο τις προσλήψεις νέων ανθρώπων όσο και τις προσλήψεις ανθρώπων με σημαντική προϋπηρεσία στον κλάδο.
Επειδή η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης στη χώρα μας μέσω της μείωσης του ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας αποτελεί εθνικό στρατηγικό στόχο, προς τον οποίο η ασφαλιστική αγορά οφείλει να συνταχθεί.
Επειδή για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης είναι αναγκαίος ο επανασχεδιασμός και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου στον κλάδο συστήματος μισθολογικών αποδοχών και άλλων παροχών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους
το Επαγγελματικό Εργοδοτικό Σωματείο με την επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ" με την παρούσα και σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά την υπ' αριθμ. 2155/ 6.4,2012 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ
Όλες τις μέχρι τώρα ισχύουσες Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις, υπό οιαδήποτε Νομική Μορφή, Παραρτήματα τούτων και οποιεσδήποτε άλλες Συλλογικής Φύσεως Ρυθμίσεις, όπως Πρωτόκολλα ή Πρακτικά Συμφωνίας είτε συνοδευτικά τούτων είτε ανεξάρτητα, καθώς και κάθε είδους και μορφής Συλλογικές Συμφωνίες εργασιακού μισθολογικού ενδιαφέροντος σε κλαδικό επίπεδο των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον κλάδα της ιδιωτικής ασφάλισης και συγκεκριμένα των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές τραπεζών, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν είναι θυγατρικές τραπεζών και στους ασφαλιστικούς φορείς (Ε,Α.Ε.Ε., Επικουρικό Κεφάλαιο, Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) μεταξύ των οποίων, άλως ενδεικτικά αναφέρονται:
α. Η κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2009 - 2010 των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς φορείς και επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων, της 29^ Ιουλίου 2009, η οποία υπεγράφη μεταξύ της Ε,Α.Ε.Ε., Ο.Α.Σ.Ε, και του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.), στο μέτρο που αφορά τους εργαζομένους που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές τραπεζών, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν είναι θυγατρικές τραπεζών και στους ασφαλιστικούς φορείς (Ε.Α.Ε.Ε., Επικουρικό Κεφάλαιο, Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών).
β. Οι κάτωθι κλαδικές ΣΣΕ των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές τραπεζών, μεταξύ των οποίων, όλως ενδεικτικά αναφέρονται :
1. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2007-2008, της 25/5/2007
2. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2006, της 18/5/2006
3. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2004-2005, της 22/7/2004
4. Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, της 28/9/2004 με θέμα «Ειδικές ρυθμίσεις άρσης αντικινήτρων στη συνδικαλιστική δράση»
5. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2002-2003, της 21/6/2002
6. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2001, της 22/6/2001

7. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2000, της 4/4/2000
8. Παράρτημα Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 2000, της 15/6/2001
9. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1999, της 14/6/1999
10. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1997-1998, της 20/6/1997
11. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1996, της 4/7/1996
12. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1994-1995, της 3/6/1994
13. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1993, της 28/6/1993
14. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1991, της 30/5/1991
15. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1990, της 23/3/1990
16. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1989, της 7/4/1989
17. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1988, της 6/7/1988 
18. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1987, της 17/6/1987
19. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1985, της 31/5/1985
20. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1984, της 19/9/1984
21. Π.Δ.Δ.Δ. 112/1982
22. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1981, της 3/12/1981
23. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1979, της 28/11/1979
γ. Οι κάτωθι κλαδικές ΣΣΕ των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν είναι θυγατρικές τραπεζών και στους ασφαλιστικούς φορείς (Ε.Α.Ε.Ε., Επικουρικό Κεφάλαιο, Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) μεταξύ των οποίων, όλως ενδεικτικά αναφέρονται :
1. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2007-2008, της από 5/6/2007
2. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2005-2006, της από 13/5/2005
3. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2003-2004, της από 26/5/2003
4. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2001-2002, της από 17/7/2001
5. Διαιτητική Απόφαση 29/2000
6. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1998-1999, της από 30/4/1998
7. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1997, της από 20/6/1987
8. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1996, της από 10/7/1996 
9. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1994-1995, της από 26/4/1994
10. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1993, της από 28/6/1993
11. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1990, της από 18/7/1990
12. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1989, της από 3/4/1989
13. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1988, της από 12/5/1988
14. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1984, της από 1/10/1984
ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη κατά την υπ' αριθμ. 2155/ 6.4.2012 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
για την έναρξη διαπραγματεύσεων βάσει των άρθρων 12 και 4 του ν. 1876/1990 με σκοπό την κατάρτιση και υπογραφή νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με την οποία θα ρυθμίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και συγκεκριμένα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές τραπεζών, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν είναι θυγατρικές τραπεζών και στους ασφαλιστικούς φορείς (Ε.Α.Ε.Ε., Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, Επικουρικό Κεφάλαιο και Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών), καταργουμένων όλων των μέχρι σήμερα ισχυουσών Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων, υπό οιαδήποτε Νομική Μορφή, Παραρτήματα τούτων, καθώς και οποιονδήποτε άλλων Συλλογικής Φύσεως Ρυθμίσεων, όπως Πρωτόκολλα ή Πρακτικά Συμφωνίας είτε συνοδευτικά τούτων είτε ανεξάρτητα, καθώς οιασδήποτε άλλης μορφής Συλλογικές Συμφωνίες εργασιακού μισθολογικού ενδιαφέροντος σε κλαδικό επίπεδο.
Κατ' ακολουθία τούτου σας καλούμε να ορίσετε βάσει του άρθρου 4 παρ.2 του ν. 1876/1990 τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους σας για τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή της νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και να προσέλθετε γιο τις σχετικές διαπραγματεύσεις που προτείνουμε να λάβουν χώρα στα γραφεία της Ε.Α.Ε.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 10 στην Αθήνα, τη Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012 και ώρα 10:00 π.μ.
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Ε.Α.Ε.Ε. για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων ορίζονται οι Β. Woirhaye, Π. Παπανικολάου και Θ. Κοκκάλας, ενεργώντας από κοινού δυνάμει αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Ε.Ε. που ελήφθη κατά την υπ' αριθμ. 2155/ 6.4.2012 συνεδρίασή του,
Στις συναντήσεις μπορούν επίσης να παρίστανται νομικοί και άλλοι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Ε.Α.Ε.Ε..

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς εκείνους προς τους οποίους αυτή απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2012
Για την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Κώτσαλος Κατσουρίδης

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer