news img
latest news

Κοινή επιστολή ΕΑΕΕ - ΟΑΣΕ

Η μάχη του ασφαλιστικού για την διατήρηση της αυτονομίας των Ταμείων μας μπαίνει στην πιο αποφασιστική φάση της.

Η Ομοσπονδία μας πραγματοποιεί συνεχείς συναντήσεις τόσο με παράγοντες του Υπουργείου, όσο και με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς.

Η Ομοσπονδία μαζί με την Ένωση Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών έστειλε την πιο κάτω κοινή επιστολή εργοδοτών – εργαζομένων προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κο Β. Μαγγίνα για το Επικουρικό μας:

Αριθ. Πρωτ.: 85553/990

Αριθ. Φακ.: 064-036

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2007

Κ ύ ρ ι ο

Β. Μαγγίνα

Υπουργό

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

Πειραιώς 40

Α θ ή ν α

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να αναφερθούμε σε ένα θέμα ήδη γνωστό σε σας αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας. Αφορά στη δυνατότητα που διαθέτει η ελληνική πολιτεία και ο Έλληνας νομοθέτης με ρητή διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 6 παρ. 17 ν.3029/2002) να προβούν σε ενοποίηση επικουρικών ταμείων ασφάλισης κατά ομοειδείς επαγγελματικές κατηγορίες και κλάδους.

Ο ασφαλιστικός κλάδος ήδη από το 1942 διαθέτει επαγγελματικό ταμείο επικουρικής ασφάλισης γνωστό με την επωνυμία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Εταιρειών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε.). Στο Ταμείο αυτό υπάγονται το σύνολο των ασφαλιστικών υπαλλήλων ανεξάρτητα της ιδιότητας της ασφαλιστικής επιχείρησης που τους απασχολεί ως θυγατρικής ή όχι τραπέζης καθώς και τα αυτοτελώς απασχολούμενα ως διαμεσολαβούντα στην ασφάλιση πρόσωπα (πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων και ασφαλιστικοί σύμβουλοι).

Πρόκειται κατ΄ουσίαν για ταμείο επικουρικής ασφάλισης στο οποίο υπάγονται όλοι οι απασχολούμενοι στον ευρύτερο ασφαλιστικό κλάδο, ανεξαρτήτως του ταμείου κύριας ασφάλισης στο οποίο υπάγονται (ΙΚΑ – ΤΑΠΕ – ΟΑΕΕ). Σημειώνεται εξάλλου ότι ο ενιαίος τρόπος υπολογισμού και καταβολής της επικουρικής σύνταξης στο σύνολο των ασφαλιζομένων του ΤΕΑΑΠΑΕ ανεξάρτητα από το ύψος της κύριας σύνταξης που λαμβάνει ο κάθε ασφαλισμένος από το ταμείο κοινωνικής ασφάλισης αυτού συντελεί σημαντικότατα στη διόρθωση της συνολικά εισπραττόμενης απ΄αυτόν σύνταξης (κύριας και επικουρικής), αμβλύνοντας περαιτέρω τις διαφοροποιήσεις της κύριας σύνταξης.

Η συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων του ασφαλιστικού κλάδου στο ΤΕΑΑΠΑΕ έχει ως συνέπεια την κατ΄ουσίαν ανυπαρξία ομοειδούς ταμείου μετά του οποίου θα εδικαιολογείτο η προβλεπόμενη από το νόμο 3029/2002 ενοποίησή του με άλλα ταμεία ασφάλισης ομοειδούς επαγγελματικής κατηγορίας ή κλάδου.

Επιπλέον αυτού, υπέρ της διατήρησης της αυτοτέλειας του ταμείου επικουρικής ασφάλισης του ασφαλιστικού κλάδου (ΤΕΑΑΠΑΕ) συνηγορούν και οι κάτωθι πρόσθετοι λόγοι.

Το ΤΕΑΑΠΑΕ στην εξηντάχρονη και πλέον ζωή του ουδέποτε επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό. Η συνετή διαχείριση των καταβαλλόμενων εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων έχει εξασφαλίσει σύμφωνα με την κατατεθειμένη ήδη στο Υπουργείο αναλογιστική μελέτη του την οικονομική επάρκεια και τη βιωσιμότητά του για το μέλλον.

Οι καταβαλλόμενες από τους εργοδότες εισφορές υπολογιζόμενες επί διπλής βάσεως (ως ποσοστό επί της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων και ως ποσοστό επί της μισθοδοσίας) προστιθέμενες στις καταβαλλόμενες από τους εργαζόμενους εισφορές εξασφαλίζουν επί συνεχούς βάσεως την εισροή στο ταμείο επαρκών κεφαλαίων που εξασφαλίζουν με τη σειρά τους την άμεση αλλά και την μελλοντική καταβολή των υπεσχημένων συντάξεων. Η ύπαρξη ανωτάτου ορίου σύνταξης που νομοθετικά έχει επιβληθεί εξασφαλίζει εξάλλου επιπρόσθετα τις καταβολές και αποτρέπει προκλητικές διεκδικήσεις.

Η ενοποίηση του ταμείου με άλλα ταμεία επικουρικής ασφάλισης θα οδηγούσε επιπλέον σε αναγκαστική αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού της εργοδοτικής εισφοράς. Η συμμετοχή των εργοδοτών με ποσοστό επί της συνολικής ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, όταν η εισφορά αυτή δεν θα περιορίζεται αυστηρά στους εργαζομένους του ασφαλιστικού κλάδου αλλά θα διατίθεται υπέρ τρίτων.

Συνοψίζοντας τα προεκτεθέντα θεωρούμε ότι η ανυπαρξία άλλων ομοειδών ταμείων, η οικονομική επάρκεια του ταμείου επικουρικής ασφάλισης του ασφαλιστικού κλάδου καθώς και ο τρόπος υπολογισμού της εργοδοτικής εισφοράς αποτελούν επαρκέστατους λόγους για τη διατήρηση της αυτοτέλειάς του.

Είναι αξιοσημείωτον ότι το σχετικό αίτημα σας το συνυποβάλλουμε οι εκπρόσωποι τόσον του εργοδοτικού σωματείου, το οποίον είναι η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.), όσον και των εργαζομένων ασφαλιστικών υπαλλήλων που είναι η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ), εκφράζοντας από κοινού την άποψη σύσσωμου του ασφαλιστικού κλάδου.

Κύριε Υπουργέ,

Είμεθα πεπεισμένοι ότι θα ικανοποιήσετε το δίκαιο αίτημά μας.

Είμεθα εξάλλου στη διάθεσή σας και παρακαλούμε να μας ορίσετε ημερομηνία συνάντησης προκειμένου να σας αναπτύξουμε και προφορικά τα επιχειρήματά μας.

Με εκτίμηση,

ΦΩΚΙΩΝ ΜΠΡΑΒΟΣ                         ΑθΗΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ

Πρόεδρος Ε.Α.Ε.Ε.                           Πρόεδρος Ο.Α.Σ.Ε.

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer