Κλαδική Συλλογική Σύμβαση

Στις 28 Ιουλίου 2009 υπεγράφη ανάμεσα στην Ο.Α.Σ.Ε., την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) η νέα Συλλογική Σύμβαση για τους εργαζόμενους στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης.
Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας αποφάσισε ομόφωνα στην συνεδρίαση του, τον Ιανουάριο του 2009, ότι έχουν διαμορφωθεί πλέον οι κατάλληλες συνθήκες και είναι συγχρόνως αναγκαιότητα και για τους εργαζόμενους αλλά και για τις επιχειρήσεις, η ύπαρξη Ενιαίας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. που θα περιλαμβάνει βελτιωμένες και σαφώς συγκλίνουσες ρυθμίσεις των υφιστάμενων Σ.Σ.Ε. για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις του κλάδου.
Με την υπογραφή της νέας Σ.Σ.Ε. επιτυγχάνεται η πάγια και αναγκαία στόχευση της Ομοσπονδίας μας και μπαίνουν οι βάσεις για ενιαίους όρους αμοιβής και εργασίας σε ολόκληρο τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο

          Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν.Γραμματέας

    Χρήστος Παπαδόγιαννης               Μανώλης Χατζάκης


ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2009-2010
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα 29 Ιουλίου 2009, με την παρουσία της Μεσολαβήτριας του ΟΜΕΔ Π. Σαλίμπα, οι υπογράφοντες αφ’ ενός:

1. Δ. Παλαιολόγος και Φ. Μπράβος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του εργοδοτικού επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ξενοφώντος αριθμ. 10, ενεργούντες ως εκπρόσωποι αυτού και

2. Γ. Καραβίας, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.) που εδρεύει Παπαδιαμαντοπούλου 24 Αθήνα

και αφετέρου οι:

Χ. Παπαδόγιαννης και. Μ. Χατζάκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Ε), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βησσαρίωνος αριθμ. 9 και Σίνα, σύμφωνα με την απόφαση της 28/7/2009 του Εκτελεστικού Συμβουλίου και ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και υπογράφουν την παρακάτω Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται οι εργαζόμενοι ολόκληρης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και ειδικότερα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές τραπεζών, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν είναι θυγατρικές τραπεζών, στους ασφαλιστικούς φορείς (Ε.Α.Ε.Ε., Επικουρικό Κεφάλαιο, Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) και στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων .


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Άρθρο 1
Βασικοί μισθοί κύριου προσωπικού
Τα κλιμάκια των βασικών μισθών των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών (κύριο και βοηθητικό προσωπικό), για τα χρονικά διαστήματα από 1-1-2009 έως 31-8-2009, από 1-9-2009 έως 30-4-2010 και από 1-5-2010 διαμορφώνονται ως εξής:
Πίνακας 1

  Από 1/1/2009 Από 1/9/2009 Από 1/5/2010
ΚΛΙΜΑΚΙΟ Κύριο Βοηθητικό Κύριο Βοηθητικό Κύριο Βοηθητικό
0 936 868 950 894 970 931
1 937 871 951 898 973 934
2 938 873 952 900 976 936
3 939 874 953 901 979 937
4 940 876 954 903 982 939
5 941 877 955 904 985 940
6 942 879 956 906 988 943
7 943 880 957 907 991 944
8 944 882 963 909 994 946
9 947 883 975 910 1008 947
10 950 885 978 912 1018 949
11 951 887 979 914 1030 951
12 952 888 985 915 1039 952
13 953 890 986 917 1043 955
14 954 891 987 918 1052 956
15 955 893 993 921 1060 958
16 956 895 996 923 1066 960
17 960 902 1000 930 1070 968
18 969 913 1010 941 1074 980
19 982 921 1024 949 1075 987
20 994 930 1035 958 1087 997
21 1005 940 1047 969 1096 1008
22 1015 949 1058 978 1110 1018
23 1026 958 1069 987 1123 1027
24 1038 967 1082 997 1131 1037
25 1050 976 1094 1006 1143 1047
26 1060 985 1104 1016 1154 1057
27 1070 996 1115 1026 1163 1068
28 1082 1003 1128 1033 1178 1075
29 1092 1012 1136 1043 1181 1085
30 1104 1023 1149 1054 1195 1097
31 1116 --- 1160 --- 1207 ---
32 1127 --- 1172 --- 1215 ---
33 1136 --- 1174 --- 1221 ---

Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του μισθολογίου και μέχρι οκτώ (8) χρόνια, οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

Πίνακας 2

ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ Από 1/1/2009 Από 1/9/2009 Από 1/5/2010
  Κύριο Βοηθητικό Κύριο Βοηθητικό Κύριο Βοηθητικό
 1η 1141 1032 1177 1064 1226 1107
 2η 1147 1041 1181 1073 1228 1116
 3η 1157 1050 1186 1083 1229 1126
1166 1062 1196 1095 1230 1139
 5η 1178 1070 1199 1102 1231 1147
 6η 1189 1080 1206 1113 1232 1158
 7η 1199 1090 1217 1123 1234 1169
 8η 1210 1100 1228 1134 1235 1180

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί Διευθυντών και Υποδιευθυντών
Πίνακας 1

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
1/1/2009 1/9/2009 1/5/2010 1/1/2009 1/9/2009 1/5/2010
1550 1598 1662 1347 1389 1445

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33ο κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, διαμορφώνονται ως εξής:

Πίνακας 2

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
παραμονή 1/1/2009 1/9/2009 1/5/2010 παραμονή 1/1/2009 1/9/2009 1/5/2010
1566 1614 1679 1361 1403 1459
1581 1630 1696 1374 1417 1474
1597 1646 1713 1388 1431 1489
1613 1663 1730 1402 1445 1503
1629 1679 1747 1416 1460 1519
1645 1696 1764 1430 1474 1534
1662 1713 1782 1445 1489 1549
1679 1730 1800 1459 1504 1565

 

Άρθρο 3
Κατασκηνωτικό επίδομα
Καταβάλλεται άπαξ του έτους σε όλους τους εργαζόμενους κατασκηνωτικό επίδομα για κάθε τέκνο, το οποίο διαμορφώνεται από 1.1.2009 σε 785 ευρώ και από 1/5/2010 σε 810 ευρώ.

Άρθρο 4
Επίδομα τοκετού.
Από 1.1.2009 το επίδομα τοκετού αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 1.455 ευρώ.
Από 1.9.2009 το επίδομα τοκετού αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 1.500 ευρώ.
Από 1.5.2010 το επίδομα τοκετού αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 1.560 ευρώ.

Χορηγείται με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Το ποσόν αυτό συμψηφίζεται με τα ποσά που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και από τυχόν προγράμματα ομαδικής ασφάλισης της Επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος δεν μπορεί να λαμβάνει ποσό μικρότερο των παρακάτω:
Από 1/1/2009 : € 640
Από 1/9/2009 : € 660
Από 1/5/2010 : € 685

Άρθρο 5
Αποζημίωση εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού
Το ποσό των εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του 5ου κεφαλαίου της παρούσης ΣΣΕ, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

Από 1/9/2009 : τα € 225
Από 1/5/2010 : τα € 235

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 1
Βασικοί μισθοί προσωπικού
1.1. Από 1/1/2009 τα κλιμάκια των βασικών μισθών των εργαζομένων στις λοιπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στους ασφαλιστικούς φορείς (Ε.Α.Ε.Ε., Γ.Δ.Α., Ε.Ι.Α.Σ., ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ), ορίζονται από 1 έως 42 και για τα χρονικά διαστήματα από 1-1-2009 έως 31-8-2009, από 1-9-2009 έως 30-4-2010 και από 1-5-2010 διαμορφώνονται ως εξής:

  ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
ΚΛΙΜ 1/1/2009 1/9/2009 1/5/2010
1 876 924 956
2 879 927 959
3 889 934 961
4 892 936 964
5 906 937 967
6 915 942 970
7 937 946 988
8 939 949 991
9 977 989 1021
10 979 998 1030
11 1026 1039 1078
12 1026 1039 1078
13 1046 1057 1094
14 1049 1060 1097
15 1076 1085 1110
16 1081 1094 1113
17 1102 1108 1130
18 1108 1113 1136
19 1128 1133 1150
20 1136 1141 1158
21 1149 1154 1165
22 1154 1160 1168
23 1166 1168 1177
24 1169 1177 1180
25 1188 1189 1196
26 1191 1201 1203
27 1208 1212 1215
28 1211 1222 1223
29 1224 1225 1229
30 1227 1229 1232
31 1233 1234 1236
32 1243 1244 1246
33 1253 1255 1256
34 1264 1266 1267
35 1276 1278 1279
36 1286 1288 1289
37 1296 1297 1298
38 1297 1298 1299
39 1298 1299 1300
40 1299 1300 1301
41 1300 1301 1302
42 1301 1302 1303

 

1.2 Τα παραπάνω ισχύουν για απασχόληση κατά το πλήρες ωράριο που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση αυτή - όποιο είναι μικρότερο - ή τυχόν ακόμη μικρότερο συγκεκριμένης επιχείρησης. Για τους απασχολούμενους επί μικρότερο χρόνο, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μειώνονται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.

Άρθρο 2
Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας
Το προβλεπόμενο, από το άρθρο 3 παρ. 1 της Σ.Σ.Ε. 2007-2008 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, το οποίο ισχύει από 1/7/2007, βάσει της ΣΣΕ 2005-2006 μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων, για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων, αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής :
1. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας

α) Καταβάλλεται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, ως ποσοστό επί του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο εργαζόμενος. Το επίδομα αυτό ισούται με το γινόμενο του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο υπάλληλος επί τον εκάστοτε συντελεστή (ποσοστό) πολυετίας επί τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος άρθρου και με ανώτατο όριο τα 35 έτη.

β) Ως χρόνος υπηρεσίας για την καταβολή του επιδόματος αυτού, λογίζεται η υπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη καθώς και η μέχρι πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη του ασφαλιστικού κλάδου.

γ) Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος, ο συντελεστής (ποσοστό) πολυετίας διαμορφώνεται ως εξής :

Από 1/1/2009 : σε 1,05%
Από 1/9/2009 : σε 1,15%
Από 1/5/2010 : σε 1,30%

δ) Για την καταβολή του παραπάνω επιδόματος στον εργαζόμενο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας (όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω στην παρ. β) :

από 1/1/2009 : έξη (6) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.
από 1/9/2009 : τρία (3) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.

Άρθρο3
Επιστημονικά επιδόματα
Τα προβλεπόμενα, από το άρθρο 5 παρ. 2 της Σ.Σ.Ε. 2005-2006 ασφαλιστικών επιχειρήσεων μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων, επιδόματα πτυχίων αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως εξής :

1) Επίδομα ΑΕΙ
Για τους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εσωτερικού και ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1/1/2009 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 23% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.2) Επίδομα ΤΕΙ
Για τους πτυχιούχους σχολών Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ / ΚΑΤΕΕ) καταβάλλεται από 1/1/2009 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 12% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.
Το επίδομα ΤΕΙ(ΚΑΤΕΕ) καταβάλλεται στους αποφοίτους των σχολών για τις οποίες μέχρι σήμερα καταβαλλόταν καθώς και στους αποφοίτους των σχολών ΤΕΙ που αναγράφονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος 1 της παρούσας ΣΣΕ.

3) Επίδομα Διδακτορικού
Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1/1/2009 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 35% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

4) Επίδομα Master
Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1/1/2009 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 30% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.
Για τα παραπάνω περιγραφόμενα επιδόματα 1), 2), 3), 4) ισχύουν τα εξής:
Για τους πτυχιούχους ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ, που γίνονται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, τα ανωτέρω ποσοστά 35% και 30% καταβάλλονται εφόσον ο μεταπτυχιακός τίτλος δίνεται από τις παραπάνω αναφερόμενες σχολές ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ ή από σχολές ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμες εξωτερικού αναγνωριζόμενες από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας.
Στους κατόχους πτυχίου Διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ, καταβάλλεται μόνο το επίδομα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών συμψηφιζομένου του τυχόν κατωτέρου επιδόματος.
Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών της ίδιας βαθμίδας καταβάλλεται μία φορά το επίδομα που αναλογεί στη βαθμίδα του πτυχίου τους.


5) Επίδομα ασφαλιστικών σπουδών:

Καταβάλλεται επίδομα 8% επί του βασικού μισθού στους κατέχοντες πιστοποιητικά σπουδών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών και το Ετήσιο Χρηματοοικονομικό Πρόγραμμα (Diploma in Insurance /CII) του Ε.Ι.Α.Σ., το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Π.Ι. καθώς και στους κατέχοντες το Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών (Δ.Α.Σ.). Καταβάλλεται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού στους πτυχιούχους Associateship (Advanced Diploma in Insurance/ACII).
Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός εκ των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο πιστοποιητικών, το ως άνω επίδομα καταβάλλεται σ’ αυτόν μία μόνο φορά (το μεγαλύτερο).

Το ως άνω επίδομα ασφαλιστικών σπουδών καταβάλλεται σωρευτικά και δε συμψηφίζεται, εάν συντρέχει, με επίδομα διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Άρθρο 4
Επίδομα ξένης γλώσσας
Καταβάλλεται ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού του/της εργαζόμενου/ης ως επίδομα ξένης γλώσσας εφόσον αυτός γνωρίζει και χρησιμοποιεί ξένη γλώσσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η επάρκεια της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται είτε με πτυχίο επιπέδου Lower είτε κατά την κρίση του εργοδότη από την σύνταξη επιστολών, εγγράφων, μεταφράσεων, προφορικής συνεννόησης, με πελάτες προμηθευτές , συνεργάτες κλπ. Το επίδομα αυτό χορηγείται μία φορά ανεξαρτήτως του αριθμού των ξένων γλωσσών που χρησιμοποιεί ο/η εργαζόμενος/η.
Kατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του 5ου κεφαλαίου της παρούσας ΣΣΕ.

Άρθρο 5
Επίδομα χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών,
διατρητριών και τηλεφωνητριών τηλεφωνικών κέντρων

Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 της ΣΣΕ υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2007-2008, οι οποίες ισχύουν και για τους εργαζόμενους στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων από 1/9/2009 βάσει της Δ.Α. 46/2007 του ΟΜΕΔ, αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως εξής:
Στους εργαζόμενους που ασχολούνται αποκλειστικά στην κεντρική μονάδα μηχανογράφησης και στο τηλεφωνικό κέντρο καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

Από 1/1/2009 σε 18 € τον μήνα
Από 1/5/2010 σε 20 € τον μήνα

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους εργαζόμενους που απασχολούνται κατά κύριο λόγο στα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών ή συνεργατών (call center) και για όσο χρόνο εργάζονται σε αυτά.
Άρθρο 6
Οδοιπορικά – εκτός έδρας
1. Εισπράκτορες και άλλοι μισθωτοί που είναι υποχρεωμένοι από την εργασία που τους έχει ανατεθεί να μετακινούνται εκτός γραφείου κατά κύρια απασχόληση, δικαιούνται επί πλέον του εις χρήμα μισθού τους και μηνιαία αποζημίωση € 18 από 1.9.2009 και μηνιαία αποζημίωση € 20 από 1.5.2010.
2. Μισθωτοί μετακινούμενοι εκτάκτως εκτός της έδρας της εργασίας τους για υπηρεσιακούς λόγους, δικαιούνται εκτός των οδοιπορικών των εξόδων και ημερήσια αποζημίωση ίση με το 1/25 του μισθού τους προσαυξημένο κατά 25%, εφόσον απομακρύνονται πάνω από 80 χιλιόμετρα από την έδρα τους.

Άρθρο 7
Αποζημίωση εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού
Το ποσό των εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του 5ου κεφαλαίου της παρούσης ΣΣΕ, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

Από 1/6/2010: τα € 120
Από 1/9/2010: τα € 150ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΣΕ

Άρθρο 1
Επίδομα τέκνων και προστατευόμενων μελών με ειδικές ανάγκες.

Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ εργαζόμενους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1483/84, χορηγείται από 1/1/2009 επίδομα 12% με ελάχιστη βάση υπολογισμού το 24ο κλιμάκιο του μισθολογίου, του κεφαλαίου 2 άρθρο 1 πίνακας 1, το 25ο κλιμάκιο του μισθολογίου του κεφαλαίου 3 άρθρο 1 πίνακας 1 και το 25ο κλιμάκιο του κεφαλαίου 4 άρθρο 1 πίνακας 1. Ομοίως χορηγείται το ανωτέρω επίδομα και στους εργαζόμενους που έχουν προστατευόμενα μέλη με ειδικές ανάγκες, εφόσον τα προστατευόμενα μέλη στερούνται εισοδήματος, ή το τυχόν εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν της κατώτατης χορηγούμενης σύνταξης του ΙΚΑ. Το επίδομα αυτό, καθώς και το επίδομα τέκνου και παιδικής μέριμνας, ειδικά για τα τέκνα που εμπίπτουν στην κατηγορία του παρόντος άρθρου, δεν διακόπτεται με την ενηλικίωση του τέκνου ή του προστατευομένου μέλους, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εργάζονται ή έχουν εισόδημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Άρθρο 2
Μειωμένο ωράριο σε εργαζόμενους με αναπηρία 67% και άνω
καθώς και σε παραπληγικούς και τετραπληγικούς

Οι εργαζόμενοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία έχουν μειωμένο ωράριο μιας ώρας την ημέρα, είτε κατά την προσέλευση είτε κατά την αποχώρησή τους.

Άρθρο 3
Αποζημίωση εξόδων βρεφονηπιακού σταθμού

Το άρθρο 3 παρ 4 της ΣΣΕ 2007-2008 Ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το άρθρο 8 της ΣΣΕ 2007-2008 των ασφαλιστικών επιχειρήσεων θυγατρικών τραπεζών και το άρθρο 3 της Δ.Α. 20/2008 για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις Μεσιτών ασφαλίσεων και Ασφαλιστικών πρακτορείων, βάσει των οποίων ορίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης στους εργαζόμενους για τα έξοδα Βρεφονηπιακού σταθμού, αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως εξής:

Οι υπαγόμενες στην παρούσα ΣΣΕ επιχειρήσεις και ασφαλιστικοί φορείς που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς, χορηγούν για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας, αποζημίωση ίση με τη δαπάνη για βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η αποζημίωση αυτή χορηγείται επί 12 μήνες για κάθε χρόνο και με την προσκόμιση της σχετικής απόδειξης μηνιαίας δαπάνης από το βρεφονηπιακό σταθμό. Τα καταβαλλόμενα ποσά δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα οριζόμενα από την παρούσα ΣΣΕ όρια. Σε πόλεις που δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθμοί θα ισχύουν ανάλογες ρυθμίσεις για εξακριβωμένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών, με την προσκόμιση του σχετικού νόμιμου παραστατικού για την πραγματοποίηση της δαπάνης. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ανά επιχείρηση δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 4
Επίδομα ξένης γλώσσας
Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας από 1/1/2009 σε ποσοστό 8% επί του βασικού μισθού του κλιμακίου που βρίσκεται ο εργαζόμενος, σε όσους εργαζόμενους είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τον κατάλογο των πτυχίων που βρίσκεται στο παράρτημα 1 πίνακας 2 της παρούσας ΣΣΕ.
Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται επίσης και σε όσους κατέχουν τίτλο σπουδών ανώτατης σχολής ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (Διδακτορικό, Master) για εκπαίδευση ή σπουδές σε αγγλόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, ή κατέχουν πτυχίο μεταφραστή της αγγλικής γλώσσας από ανώτατη σχολή του εσωτερικού (ΙΟΝΙΟ Πανεπιστήμιο) ή του εξωτερικού. Για τους παραπάνω τίτλους σπουδών εξωτερικού, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζονται τα πτυχία, από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς του Ελληνικού κράτους .

Άρθρο 5
Ετήσια κανονική άδεια
Τα συμβαλλόμενα μέρη έχοντας υπόψη τα όσα ορίζονται σε σχετικές διατάξεις νόμων, Υ.Α., ΕΓΣΣΕ κ.λ.π. ως προς την λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, συμφωνούν τα εξής :
Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ δικαιούνται για υπηρεσία ή προϋπηρεσία ανεξαρτήτως εργοδότη :

α) Για 5 συμπληρωμένα έτη εξηρτημένης, με οποιαδήποτε μορφή, εργασίας, 23 εργάσιμες μέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές.
β) Για 10 συμπληρωμένα έτη εξηρτημένης, με οποιαδήποτε μορφή, εργασίας, 25 εργάσιμες μέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές.
γ) Για 25 συμπληρωμένα έτη εξηρτημένης, με οποιαδήποτε μορφή, εργασίας, 26 εργάσιμες μέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές.
δ) Για 28 συμπληρωμένα έτη εξηρτημένης, με οποιαδήποτε μορφή, εργασίας, 27 εργάσιμες μέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές.

Ως προς τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται τα σχετικά με την ετήσια κανονική άδεια οριζόμενα: στις προηγούμενες ΣΣΕ ή Δ.Α., των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών, των υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις Μεσιτών ασφαλίσεων και Ασφαλιστικών πρακτορείων.

Άρθρο 6
Ενίσχυση επιμορφωτικών – ερευνητικών δραστηριοτήτων
της Ο.ΑΣ.Ε.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που υπάγονται στο 2ο και 3ο κεφάλαια της παρούσας ΣΣΕ ενισχύουν με το ποσό των 20.000 ευρώ, για το έτος 2009 και 20.000 ευρώ για το έτος 2010, τα ερευνητικά – επιμορφωτικά προγράμματα της ΟΑΣΕ και του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Α.Σ.Ε. Για το έτος 2010 και στην αρχή του, η ΟΑΣΕ θα ενημερώσει την ΕΑΕΕ για τον κατ΄ εκτίμηση προϋπολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων του έτους. Η υλοποίηση των εξόδων θα διαπιστώνεται απολογιστικά με την προσκόμιση, από πλευράς ΟΑΣΕ, των σχετικών παραστατικών και των ανάλογων εγκριτικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της ΟΑΣΕ και του ΙΝΕ-ΟΑΣΕ.

Το ποσόν αυτό θα καταβληθεί στην ΟΑΣΕ από τις εταιρίες που υπάγονται στα Κεφάλαια 2 και 3 της παρούσας ΣΣΕ, για μεν το έτος 2009 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της και για το έτος 2010 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε εταιρία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.

Η ΕΑΕΕ αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρία μέλος της, με βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρίες και στην ΟΑΣΕ.

Άρθρο 7
Πολιτιστικές και Αθλητικές δραστηριότητες

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που υπάγονται στο 2ο και 3ο κεφάλαια της παρούσας ΣΣΕ χορηγούν οικονομική ενίσχυση στην Ο.Α.Σ.Ε. για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες ποσού 54.500 ευρώ για το έτος 2009 και ποσού 57.000 ευρώ για το έτος 2010.

Το ποσόν αυτό θα καταβληθεί στην ΟΑΣΕ από τις εταιρίες που υπάγονται στα Κεφάλαια 2 και 3 της παρούσας ΣΣΕ για μεν το έτος 2009 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ, για δε το έτος 2010 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε εταιρία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.

Η ΕΑΕΕ αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρία μέλος της, με βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρίες και στην ΟΑΣΕ.


Άρθρο 8
Ενοίκιο Ο.Α.Σ.Ε.
Οι ασφαλιστικές εταιρίες που υπάγονται στο 2ο και 3ο κεφάλαια της παρούσας ΣΣΕ καταβάλουν το ποσό του ενοικίου των γραφείων της Ο.Α.Σ.Ε. αναπροσαρμοζόμενο κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής της σύμβασης μισθώσεως.

Το ποσό του ετησίου ενοικίου θα καταβληθεί στην ΟΑΣΕ από τις εταιρίες που ανήκουν στο 2ο και 3ο κεφάλαιο της παρούσας ΣΣΕ, για μεν το έτος 2009 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της και για το έτος 2010 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε εταιρία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.

Η ΕΑΕΕ αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρία μέλος της, με βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρίες και στην ΟΑΣΕ.

Άρθρο 9
Επιτροπή σύγκλισης

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ συγκροτείται μεικτή επιτροπή από τρεις εκπροσώπους της Ο.Α.Σ.Ε, δύο εκπροσώπους της Ε.Α.Ε.Ε. και ένα εκπρόσωπο του ΣΕΜΑ (για κάθε εκπρόσωπο ορίζεται από τις διοικήσεις των συμβαλλομένων οργανώσεων και ο αντίστοιχος αναπληρωτής του), με σκοπό τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων σχετικά με την υιοθέτηση επιπλέον ρυθμίσεων προς την κατεύθυνση της σύγκλισης των υφιστάμενων συλλογικών ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διαφύλαξης της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η ανωτέρω επιτροπή μετά την συγκρότησή της σύμφωνα με τα ανωτέρω θα συνεδριάζει κάθε τρεις μήνες ή όποτε άλλοτε κρίνουν τα μέλη της απαραίτητο.

Άρθρο 10
Προσλήψεις ανέργων

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 8 κεφάλαιο Β της Σ.Σ.Ε Τ/Α επιχειρήσεων 1999 ρύθμιση επεκτείνεται στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο κεφάλαιο 3 της παρούσας Σ.Σ.Ε με τις εξής δύο διαφοροποιήσεις μόνο για τις εταιρίες που επεκτείνεται η ισχύς του άρθρου:
1) Το χρονικό διάστημα που ορίζεται ως βάση υπολογισμού των προσλήψεων γίνεται δίμηνο (από ετήσιο που είναι για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών).
2) Σε περίπτωση προσλήψεων που πραγματοποιούνται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κεφαλαίου 3 της παρούσας Σ.Σ.Ε. σε διμηνιαία βάση, στους πρώτους τέσσερις νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους, ο ένας θα προέρχεται από τον οριζόμενο στο προαναφερθέν άρθρο 8 της ΣΣΕ 1999 κατάλογο απολυμένων. Από 5 έως 8 νεοπροσλαμβανόμενους οι δυο, από 9 έως 12 οι τρεις κοκ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Τελικές διατάξεις

1. Όροι-ρυθμίσεις των προγενέστερων συλλογικών συμβάσεων/διαιτητικών αποφάσεων, i) των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικών τραπεζών όλης της χώρας, ii) των υπαλλήλων των λοιπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων iii) των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται κατά το μέτρο που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται από την παρούσα.

2. Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί με διατάξεις νόμων, με την ΕΓΣΣΕ, με ατομικές συμβάσεις, καθώς και με διατάξεις Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Πρακτικών Συμφωνίας, αποφάσεων Δ.Σ. Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Πράξεων Διοικήσεών τους ή έθιμο ή με επιχειρησιακή πρακτική, δεν θίγονται από τη παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται.

3. Η παρούσα ΣΣΕ ετών 2009 - 2010 ισχύει από την 1.1.2009, εκτός των περιπτώσεων που ρητώς ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της, αναθεώρησή της δεν μπορεί να γίνει πριν από την 31.12.2010, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΓια την Ε.Α.Ε.Ε. Για τον Σ.Ε.Μ.Α. Για την Ο.Α.Σ.Ε.
Δ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ


Φ. ΜΠΡΑΒΟΣ Μ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1989

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ:
1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
2. ΑΣΤΗΡ ΑΑΕ,
3. ΦΟΙΝΙΞ- ΓΕΝ. ΑΣΦ. ΕΛΛΑΔΟΣ,
4. ΙΟΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΑΕ,
7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ ΑΕΓΑ,
8. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ΑΕ,
9. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΑΕ,
10. ΑΚΜΗ ΕΑΕ,
11. ΑΚΜΗ ΖΩΗΣ.
Στην Αθήνα την 7.4.1989 οι υπογεγραμμένοι αφενός ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, κάτοι­κος Αθηνών Καραγεώργη Σερβίας 8 και ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικος Αθηνών Λεωφ. Συγγρού 171 ενεργούντες με την ιδιότητα των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβου­λίου της εργοδοτικής ενώσεως με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ­ΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ε.Ε.Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (ΣΟΛΩΝΟΣ 14) και αφετέρου ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ενεργούντες σαν Πρό­εδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ­ΚΩΝ ΣΥΛΛΟ­ΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ που εδρεύει στην Αθήνα (Φειδίου 9) ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ο.Α.Σ.Ε. συμφωνούν και κάνουν δεκτά τα παρακάτω που μαζί με τα ήδη ισχύοντα αποτελούν αναπό­σπαστο μέρος της παρούσης συλλογικής Σύμβασης εργασίας που έχει ως εξής:

1. Χορηγούνται από 1.1.1989 διορθωτικό ποσοστό έτους 1988 1,4%, ΑΤΑ πρώτου τετραμήνου έτους 1989 4% καθώς και η ΑΤΑ που θα χορηγηθεί μέσα στο 1989 από την πολιτεία από 1.5.1989 και μετά.

2. Ενσωμάτωση μέρους ΑΤΑ: α. Ενσωματώνεται από 1.1.1989 στο αρχικό κλιμάκιο η μέχρι 30.4.1984 ΑΤΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 24,26% της συνολικής ΑΤΑ του βασι­κού μισθού του πρώτου κλιμακίου για κάθε κατηγορία προσωπικού όπως αυτή διαμορφώθηκε και με τα χορηγηθέντα παραπάνω ποσοστά (5,4). β. Διαμορ­φώνονται στη συνέχεια τα κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου (Σ.Σ.Ε. 1984) διατη­ρουμένων των σχέσεων αρχικού και καταληκτικού κλιμα­κίου για κάθε κατηγορία προσωπικού.

3. Χορηγείται διορθωτικό ποσό πάνω στους βασικούς μισθούς στα οκτώ πρώτα νέα κλιμάκια (0 - 7). Το διορθωτικό αυτό ποσό προστίθεται στα αντίστοιχα κλιμάκια (0-7) και δημιουργεί νέους βασικούς μισθούς.

Με βάση τα πιο πάνω δημιουργούνται τα νέα κλιμάκια του Ενιαίου Μισθο­λογίου ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

Κλ

Κύριο Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας

 

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

0

35.701

1.000

36.701

32.156

901

33.057

32.156

901

33.057

1

35.701

1.000

36.701

32.156

901

33.057

32.156

901

33.057

2

38.112

800

38.912

34.300

720

35.020

33.585

705

34.290

3

39.317

700

40.017

35.372

630

36.002

34.300

611

34.911

4

39.317

700

40.017

35.372

630

36.002

34.300

611

34.911

5

41.727

500

42.227

37.515

450

37.965

35.729

428

36.157

6

42.933

400

43.333

38.587

360

38.947

36.443

340

36.783

7

42.933

400

43.333

38.587

360

38.947

36.443

340

36.783

8

45.343

 

45.343

40.731

 

40.731

37.873

 

37.873

9

46.548

 

46.548

41.803

 

41.803

38.587

 

38.587

10

46.548

 

46.548

41.803

 

41.803

38.587

 

38.587

11

48.959

 

48.959

43.947

 

43.947

40.016

 

40.016

12

50.164

 

50.164

45.018

 

45.018

40.731

 

40.731

13

50.164

 

50.164

45.018

 

45.018

40.731

 

40.731

14

52.575

 

52.575

47.162

 

47.162

42.160

 

42.160

15

53.780

 

53.780

48.234

 

48.234

42.875

 

42.875

16

53.780

 

53.780

48.234

 

48.234

42.875

 

42.875

17

56.191

 

56.191

50.378

 

50.378

44.304

 

44.304

18

57.396

 

57.396

51.450

 

51.450

45.018

 

45.018

19

57.396

 

57.396

51.450

 

51.450

45.018

 

45.018

20

59.806

 

59.806

53.593

 

53.593

46.448

 

46.448

21

61.012

 

61.012

54.665

 

54.665

47.162

 

47.162

22

61.012

 

61.012

54.665

 

54.665

47.162

 

47.162

23

63.422

 

63.422

56.809

 

56.809

48.591

 

48.591

24

64.627

 

64.627

57.881

 

57.881

49.306

 

49.306

25

64.627

 

64.627

57.881

 

57.881

49.306

 

49.306

26

67.038

 

67.038

60.025

 

60.025

50.735

 

50.735

27

68.243

 

68.243

61.096

 

61.096

51.450

 

51.450

28

68.243

 

68.243

61.096

 

61.096

 

 

 

29

70.654

 

70.654

63.240

 

63.240

 

 

 

30

71.859

 

71.859

64.312

 

64.312

 

 

 

31

71.859

 

71.859

 

 

 

 

 

 

32

74.270

 

74.270

 

 

 

 

 

 

33

75.479

 

75.479

 

 

 

 

 

 

 

Θα διατηρηθεί η ποσοστιαία σχέση που ίσχυε με τα καταληκτικά κλιμάκια και στις περιπτώσεις προσαύξησης των καταληκτικών κλιμακίων κατά 1.000 δρχ. σε εφαρ­μογή του όρου 6 της Σ.Σ.Ε. 1988 και τα οποία από 1.1.1989 διαμορ­φώνονται ως εξής για κάθε χρόνο (από τα 2 της Σ.Σ.Ε. 1988) παραμονής στα κλιμάκια αυτά.

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ          ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

α. 76.907                         65.740                            52.878

β. 78.335                         67.168                            54.306

Επίσης σε ότι αφορά το βασικό μισθό ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ που είναι εκτός Ενιαίου Μισθολογίου θα διατηρηθεί ή ίδια σχέση (ποσοστιαία) που ίσχυε με το καταληκτικό του παλαιού ενιαίου μισθολογίου κύριου Προ­σωπικού (74.814 : 52.855 και 64.000 : 52.855 αντίστοιχα).

4. Αυξάνεται από 1.7.1989 το επιστημονικό επίδομα κατά 25% που δεν θα υπερβαί­νει όμως σε καμία περίπτωση τις 5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το ίδιο κατα­βαλλόμενο

5. Αυξάνεται από 1.7.89 το επίδομα πολυετίας κατά 25% (δηλαδή ποσοστό 1,25% για κάθε χρόνο υπηρεσίας). Οι όροι χορήγησής του καθορίζονται με την Σ.Σ.Ε. 1984.

6. Από 1.1.1989 η ΑΤΑ επί των αποδοχών θα υπολογίζεται όπως μέχρι σήμερα με τα ποσοστά που χορηγήθηκαν από 1.5.1984 και όχι από 1.5.1982. Εννοείται ότι στις αποδοχές επί των οποίων θα υπολογίζεται η ΑΤΑ περιλαμβάνεται και το στα­θερό ποσό που προέκυψε από την προ­σαύξηση 1,2% της Σ.Σ.Ε. 1988.

7. Όσα δραχμικά έχουν ποσοστοποιηθεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ πάνω στο παλαιό 16ο κλιμάκιο του Ε.Μ. του κυρίου προσωπικού και χορηγούνται στις Τραπεζικές Ασφαλιστικές Εταιρείες χωρίς να έχουν ποσοστοποιηθεί θα ποσοστοποιηθούν και σαυτές πάνω στο ίδιο κλιμάκιο (16ο παλαιό) ως εξής: α. Όσα από τα δραχμικά αυτά επιδόματα των παραπάνω Εταιρειών είναι ίσα η μικρό­τερα σε απόλυτες τιμές από τα αντίστοιχα ποσοστοποιημένα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ­ΖΑΣ θα ποσοστοποιηθούν με βάση το ισχύον ύψος τους (χωρίς δηλαδή να αυξη­θούν) την 31.12.1988. β. Στις περιπτώσεις που το δραχμικό επίδομα των παραπάνω Εταιρειών κατά την 31.12.88 είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο της Ε.Τ.Ε. θα ποσοστοποιη­θεί μόνο το μέρος του που είναι ίσο με αυτό της Ε.Τ.Ε. η δε διαφορά θα εξα­κολουθήσει να κατα­βάλλεται ως σταθερό δραχμικό μη ποσοστοποιημένο επί­δομα.

Τα δραχμικά αυτά επιδόματα όπως θα ποσοστοποιηθούν κατά τα παραπάνω θα υπολογιστούν με το ποσοστό που θα προκύψει πάνω στο νέο 16ο μισθο­λογικό κλι­μάκιο του Ε.Μ. του κυρίου προσωπικού και η δραχμική διαφορά που θα προκύψει θα χορηγηθεί χωρίς αναδρομικότητα ως εξής:

Παιδική Μέριμνα από 1.7.1989

Λοιπά ποσοστοποιημένα επιδόματα εκτός από το επίδομα ευθύνης από 1.11.1989.

Επίδομα Ευθύνης τμηματικά σε 3 ίσες δόσεις και ειδικότερα από 1.1.1990 η πρώτη, από 1.6.1990 η δεύτερη και από 1.11.1990 η Τρίτη.

Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω ποσοστοποίηση δεν αφορά τα μη ποσοστοποιημένα στις λοιπές Τραπ. Ασφαλ. Εταιρείες δραχμικά επιδόματα που δεν έχουν ποσοστοποιηθεί ή δεν χορηγούνται στην Ε.Τ.Ε. καθώς και τα ποσοστοποιημένα σ’ αυτήν που δεν χορηγούνται στις Τραπ. Ασφ. Εταιρείες.

Επίσης στις περιπτώσεις που σε κάποιες απ’ τις Εταιρείες χορηγούνται δραχ­μικά επι­δόματα που μέχρι 31.12.1988 έχουν ποσοστοποιηθεί σ΄ αυτές και το οποία στην Ε.Τ.Ε. είτε έχουν ή δεν έχουν ποσοστοποιηθεί είτε δεν καταβάλ­λονται θα εφαρμοστεί η ποσοστοποίηση επί του νέου 16ου κλιμακίου του Ε.Μ. του κύριου προσωπικού με βάση τα ποσοστά που ισχύουν σε κάθε Εταιρεία την 31.12.1988 και η διαφορά που θα προκύψει θα χορηγηθεί χωρίς αναδρομικότητα σύμφωνα με τα παραπάνω.

8. Διευκρινίζεται ότι αν λόγω της ενσωμάτωσης της ΑΤΑ προκύψει αρνητική διαφορά στις συνολικές αποδοχές των υπαλλήλων η διαφορά αυτή θα εξακολουθήσεις να καταβάλλεται ως ειδικό εξισωτικό ποσό που θα μειώνεται ανάλογα μέχρι εκμηδένισής της από οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών τους που θα προκύψει από την σταδιακή εφαρμογή της παρούσας Σ.Σ.Ε. - πλην ΑΤΑ - ώστε στο μέλ­λον οι Υπάλληλοι που έχουν ίδιες επιμέρους αποδοχές να έχουν και το ίδιο σύ­νολο απο­δοχών.

9. Με την έγκριση των νομισματικών αρχών όπου αυτή είναι αναγκαία καθορίζονται τα εξής: α. Αυξάνεται το ανώτατα χορηγούμενο κατά δικαιούχο ποσό στεγαστικού δα­νείου από 3 εκατ. δρχ, σε 5 εκατ. δρχ. Στη ρύθμιση αυτή θα υπάγονται όσοι υπάλληλοι έχουν συνάψει ή θα συνάψουν Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου μετά την 1.1.1989. β. Τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια για την χορήγηση στεγαστικών δα­νείων μέσα στο 1989 θα ανέλθουν σε ποσοστό 20% επί των υφισταμένων την 31.12.1988 υπολοί­πων.

ΘΕΣΜΙΚΑ:

1. Κατά την αναδιάρθρωση που προκύπτει από την εισαγωγή και χρήση νέων τε­χνο­λογιών τις οργανωτικές μεταβολές και την εισαγωγή νέων ασφαλιστικών ερ­γα­σιών πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της απασχόλησης και τα δι­και­ώματα των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό παρέχεται η κατάλληλη επιμόρ­φωση στους υπηρετούντες υπαλλήλους με εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία εκπο­νούνται από τις διοικήσεις με την συμμετοχή των αντιστοίχων συλλόγων. Για την κάλυψη των εξειδικευμένων θέσεων εργασίας που προκύπτουν εξαντλείται πρώτα η προσπάθεια για την αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού.

Στις περιπτώσεις που η αναδιάρθρωση οδηγεί σε διαφοροποίηση συνθηκών ερ­γασίας και υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται από Νόμο, κανονισμό, συλ­λογική σύμβαση ή γραπτή εσωτερική συμφωνία κατά Εταιρία ή πράξη διοικήσεως τότε θα προηγείται κατάρτιση ειδικής Σ.Σ.Ε. γι αυτά τα θέματα μεταξύ της διοίκη­σης της αντίστοιχης επιχείρησης και της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστι­κής οργάνωσης.

2. Η χρήση οπτικοακουστικών μέσων ή η εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρονικών συ­στημά­των ελέγχου σε ευαίσθητους χώρους της επιχείρησης θα αφορά αποκλει­στικά και μόνο την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων και κτηριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Αυτό κατοχυρώνεται με ειδικές συλλογικές συμβάσεις Εργασίας που θα καταρτισθούν μεταξύ Συλλόγων Προ­σω­πικού και Διοικήσεων.

3. Στα ζητήματα των προσλήψεων οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα Διοικητικά Συμβούλια και εφόσον δεν υπάρχουν ισάριθμοι εκπρόσωποι που προ­τείνονται από τα Δ.Σ. των Συλλόγων Προσωπικού των εταιριών ενημερώνο­νται και προτείνουν σχετικά με την διαμόρφωση των κριτηρίων και την προκή­ρυξη των θέ­σεων.

4. Χορηγείται οικονομική ενίσχυση στην Ο.Α.Σ.Ε. για την αγοτά γραφείων της σύμ­φωνα με την αντίστοιχη της Ο.Τ.Ο.Ε. και ανάλογα με τον συνολικό αριθμό ατόμων απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της Ε.Ε.Α.Ε. προς το συνολικό αριθμό ατόμων απασχολουμένων στις Τράπεζες.

5. Όταν οι ανάγκες της Εταιρίας οδηγούν τους εργαζόμενους σε χρήση μέρους ή του συνόλου της κανονικής άδειάς τους ενός ημερολογιακού έτους μέσα στο διά­στημα από 1.1 μέχρι 30.4 και από 1.10 μέχρι 31.12 του έτους αυτού τότε για κάθε 5 μέ­ρες κανονικής αδείας χορηγείται μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα μια επι­πλέον ημέρα άδεια απουσίας. Κλάσμα ημέρας δεν χορηγείται. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύ­ουν για την κανονική άδεια έτους 1989 και επομένων ετών.

6. Χορηγείται μία μέρα άδεια απουσίας πέραν της κανονικής για κάθε αιμοδοσία στους εθελοντές αιμοδότες και μέχρι δύο ημέρες το χρόνο. Στην άδεια αυτή συμ­ψηφίζεται η άδεια που τυχόν χορηγείται για τον ίδιο σκοπό με βάση οποιαδήποτε διάταξη νόμου, Σ.Σ.Ε. κανονισμό, εγκύκλιο, απόφαση Διοίκησης ή άλλου οργά­νου ή με βάση έθιμου ή πρακτική κ.λ.π.

7. Δεν θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να χορηγούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα και λοιπές παροχές που δεν προβλέπονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και καταβάλλονται στο προσωπικό βάσει νόμων, Σ.Σ.Ε., διοικητικών απο­φάσεων, εγκυκλίων, πράξεων διοικήσεων Εταιριών.

Η παρούσα ισχύει από 1.1.1989 εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορε­τικά παραπάνω, για τους εργαζόμενους στις Τραπεζικές Ασφαλιστικές Εταιρίες.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1996

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤIΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
1. ΕΘΝIΚΗ ΑΕΕΓΑ,
2. ΑΣΤΗΡ ΑΑΕ,
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΕΑΕ,
4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ ΑΕΓΑ,
5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
6. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΑΕΖΥ,
7. ΦΟΙΝΙΞ-ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ,
8. ΙΟΝΙΚΗ ΑΕΓΑ,
9. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΑΕ,
10. ΑΚΜΗ ΕΑΕΑ ΖΗΜΙΩΝ,
11. ΑΚΜΗ ΑΕΑΕ ΖΩΗΣ.
Σημείωση: Μετά την τυπική ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Ιονικής με την Με­τρολάιφ, η νέα εταιρεία που θα προκύψει, θα περιλαμβάνεται στην παρούσα ΣΣΕ.
Στην Αθήνα σήμερα την 4η Ιουλίου 1996 οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός μεν Μιλτιάδης
Νεκτάριος κάτοικος Αθηνών Καρ. Σερβίας 8 και Γεώργιος Κώτσαλος, κάτοικος Αθη­νών Ομήρου 2, ενεργούντες με την ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εργοδοτικού, επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ­ΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Α.Ε.Ε. ) που εδρεύει στην Αθήνα (Ξενοφώντος 1 0) και κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης δοθείσης κατά την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996 σύμφωνα με το πρακτικό υπ' αριθ. 1962 και εκ­προσωπεί τις παραπάνω Επιχειρήσεις και αφετέρου Αθηνά Καραμήτρου και Σωτή­ρης Οικονόμου, ενεργούντες ως Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Σολωμού 12) ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκ­προσωπούν για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. και οι οποίες έχουν όλες τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα των άρθρων 3 και 6 του Νόμου 1876/1990 αποφάσι­σαν, συναποδέχθηκαν και συνομολόγησαν με τις παραπάνω ιδιότητές τους τα εξής:

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑ Τ Α
Εξομάλυνση και γενική αύξηση των βασικών μισθών (κλιμακίων)
του Ενιαίου Μισθολογίου για το έτος 1996.

 

1.1. Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του Ενιαίου Μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπι­κού, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31/12/95 και μετά την συμφωνηθείσα εξο­μάλυνσή τους με την καθιέρωση ετησίου βήματος του Ε.Μ. αυξάνονται κατά 4% στο πρώτο εξάμηνο και οι μισθοί για το διά­στημα 1/1/96 μέχρι 30/6/96 διαμορφώνο­νται ως εξής:

1.2. Οι βασικοί μισθοί αυξάνονται από την 1/7/96 κατά 4,5% και διαμορφώνονται ως εξής:

Κλιμ.

Κύριο

Βοηθητικό

Καθαριότητας

Κλιμ.

Κύριο

Βοηθητικό

Καθαριότητας

0

137.200

130.400

127.900

0

143.400

136.300

133.700

1

139.400

132.400

129.000

1

145.700

138.400

134.800

2

141.700

134.400

130.100

2

148.100

140.400

136.000

3

144.000

136.300

131.200

3

150.500

142.400

137.100

4

146.300

138.300

132.300

4

152.900

144.500

138.300

5

148.500

140.300

133.400

5

155.200

146.600

139.400

6

150.800

142.200

134.500

6

157.600

148.600

140.600

7

153.100

144.200

135.600

7

160.000

150.700

141.700

8

155.400

146.200

136.700

8

162.400

152.800

142.900

9

157.600

148.100

137.800

9

164.700

154.800

144.000

10

159.900

150.100

138.900

10

167.100

156.900

145.200

11

162.200

152.100

140.000

11

169.500

158.900

146.300

12

164.400

154.000

141.100

12

171.800

160.900

147.400

13

166.700

156.000

142.200

13

174.200

163.000

148.600

14

169.000

158.000

143.300

14

176.600

165.100

149.700

15

171.300

159.900

144.400

15

179.000

167.100

150.900

16

173.500

161.900

145.500

16

181.3j0

169.200

152.000

17

175.800

163.900

146.600

17

183.700

171.300

153.200

18

178.100

165.900

147.700

18

186.100

173.400

154.300

19

180.400

167.800

148.800

19

188.500

175.400

155.500

20

182.600

169.800

149.900

20

190.800

177.400

156.600

21

184.900

171.800

151.000

21

193.200

179.500

157.800

22

187.200

173.700

152.100

22

195.600

181.500

158.900

23

189.400

175.700

153.200

23

197.900

183.600

160.100

24

191.700

177.700

154.300

24

200.300

185.700

161.200

25

194.000

179.600

155.400

25

202.700

187.700

162.400

26

196.300

181.600

156.500

26

205.100

189.800

163.500

27

198.500

183.600

157.600

27

207.400

191.900

164.700

28

200.800

185.500

 

28

209.800

193.800

 

29

203.100

187.500

 

29

212.200

195.900

 

30

205.300

189.500

 

30

214.500

198.000

 

31

207.600

 

 

31

216.900

 

 

32

209.900

 

 

32

219.300

 

 

33

221.700

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Τα καταληκτικά κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου στις κατηγορίες κύριου, βοη­θητικού και προσωπικού καθαριότητας, που είναι αντίστοιχα 33, 30 και 27, στα οποία χορηγήθηκε προσαύξηση με τον όρο 6 της Σ.Σ.Ε. 1988 για δύο (2) χρόνια, επεκτεί­νονται από 1/1/1996 για έξι ( 6) ακόμη χρόνια και διαμορφώνονται ως εξής:

 

'Ετη παρα­μονής στα κα­ταλη­κτικά κλιμάκια

Κύριο Προσω­πικό

Βοηθη­τικό προ­σωπικό

Προ­σωπικό καθαριό-

τητας

'Ετη παρα­μονής στα κατα­λη­κτικά κλιμά­κιο

Κύριο Προσω­πικό

Βοηθη­τικό προ­σωπικό

προ­σωπικό καθαριό-

τητας

1

214.400

191.400

158.700

1

224.000

200.000

165.800

2

216.700

193.400

159.800

2

226.500

202.100

167.000

3

219.000

195.400

160.900

3

228.900

204.200

168.100

4

221.300

197.400

162.000

4

231.300

206.300

169.300

5

223.500

199.300

163.100

5

233.600

208.300

170.400

6

225.800

201.300

164.200

6

236.000

210.400

171.600

7

228.100

203.300

165.300

7

238.400

212.400

172.700

8

230.300

205.200

166.400

8

240.700

214.400

173.900

 

1.4. Οι βασικοί μισθοί Διευθυντών και Υποδιευθυντών με βάση τις παραπάνω αυξή­σεις διαμορφώνονται ως εξής:
Υποδιευθυντές Διευθυντές
Από 1/1/1996 256.000 297 .500
Από 1/7/1996 267.500 310.900
Σημ.: Η αληθής έννοια της παρούσης παραγράφου καθώς και της παραγράφου γ' του άρθρου 1 της Σ.Σ.Ε. 1991 (πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 44/27.6.1991) και της παρ. 3 του άρθρου 1 της Σ.Σ.Ε. 1993 (πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 47/21.6.93) είναι ότι μόνον οι δύο τελευταίες κατηγορίες της ιεραρχίας του Προσωπι­κού κάθε ασφαλιστικής εταιρείας είναι εκτός Ενιαίου Μισθολογίου. Δηλαδή εκτός Ενιαίου Μι­σθολογίου είναι οι ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ και οι ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ή οι ΥΠΟΔΙ­ΕΥΘΥΝΤΕΣ Α΄ (όπου υπάρχει και η κατηγορία των ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Β΄). Οι ΥΠΟΔΙΕΥΘΥ­ΝΤΕΣ Β΄ και αντίστοιχοι ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ παραμένουν εντός Ενιαίου Μισθολογίου.
Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των Υποδιευθυντών και Διευθυντών προσαυξάνονται με το ποσό που αντιστοιχεί στα χρόνια παραμονής τους μετά το 330 κλιμάκιο, ανάλογα με το βηματισμό που ισχύει για το κύριο προσωπικό, όπως παραπάνω ορίζεται στον Πίνακα της παραγράφου 1.3.
1.5. Τα κατά την 31.12.1995 ποσοστιαία επιδόματα, που καταβάλλονται βάσει Σ.Σ.Ε., ΔΑ ή με οποιοδήποτε τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζονται στους εκάστοτε βασικούς μισθούς του Ενιαίου Μισθολογίου, στα ίδια ποσοστά και με τους ίδιους όρους που ισχύουν μέχρι σήμερα, εκτός εκείνων που ρητώς τροποποιούνται με την παρούσα (επιστημονικό επίδομα διδακτορικού τίτλου ).
2. Επιστημονικό Επίδομα
Το Επιστημονικό Επίδομα που καταβάλλεται στους κατόχους διδακτορικού τίτλου, Ελληνικών Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένου ισοτίμου αλλοδαπών Πανεπιστημίων, αυξάνεται σε 40% επί του βασικού μισθού (κλιμακίου) του Ε.Μ. Κατά τα λοιπά εξα­κολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αυτού του επιδόματος.


3. Επίδομα τέκνων με ειδικές ανάγκες
Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ εργαζόμενους που έχουν τέκνα με πνευμα­τική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζό­μενα στο άρθρο 8 του Ν. 1483/84 χορηγείται επίδομα 20.000 δρχ. το μήνα για κάθε τέκνο τους που εμπίπτει σ’ αυτή την κατηγορία.

Β. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Μείωση χρόνου εργασίας
Το αργότερο εντός μηνός από την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. 1996, συστήνεται ειδική Επι­τροπή στην οποία θα εκπροσωπούνται ισομερώς τα συμβαλλόμενα μέρη, προκειμέ­νου να μελετηθούν, σύμφωνα με το αίτημα της ΟΑΣΕ, οι επιπτώσεις της μείωσης του χρό­νου εργασίας, χωρίς μείωση αποδοχών των εργαζομένων, στην ανταγωνιστικό­τητα των επιχειρήσεων και στον όγκο της απασχόλησης του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφά­λισης. Η Επιτροπή θα περατώσει το έργο της το αργότερο εντός οκτώ μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα παραδώσει το πόρισμά της σε κοινή και ισομερή Επι­τροπή Κοινωνικού Διαλόγου που θεσπίζεται με την παρούσα σύμβαση, για περαιτέρω αξιοποίηση και εξεύρεση κατάλληλων λύσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη.
2. Ετήσια κανονική άδεια
Τα συμβαλλόμενα μέρη έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 1346/1983 καθώς και το άρθρο 5 της από 2.4.1996 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (το οποίο αντικα­τέστησε το άρθρο 4 της από 21.2.1990 Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας), δια­μορφώνουν την κανονική άδεια μετ’ αποδοχών ως εξής:
Κάθε εργαζόμενος, μετά από συνεχή απασχόληση τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών (βασικός χρόνος) στην ίδια ασφαλιστική Εταιρεία, δικαιούται, για κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.
Με την συμπλήρωση του βασικού χρόνου υπηρεσίας στην ασφαλιστική εταιρεία, η κανονική άδεια μετ’ αποδοχών διαμορφώνεται ως ακολούθως, λαμβανομένης υπ΄ όψη της υπηρεσίας που παρασχέθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη:
Με την συμπλήρωση δύο ετών υπηρεσίας, εικοσιμία (21) εργάσιμες ημέρες, με την συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας εικοσιδύο (22) εργάσιμες ημέρες, με την συ­μπλή­ρωση πέντε ετών υπηρεσίας εικοσιτρείς (23) εργάσιμες ημέρες, με την συμπλή­ρωση δέκα ετών υπηρεσίας εικοσιτέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες και με την συ­μπλήρωση δεκαπέντε ετών εικοσιπέντε (25) εργάσιμες ημέρες.
Η παρούσα διάταξη δε θίγει την ρύθμιση του άρθρου 5 της ΣΣΕ 1989 για την κανο­νική άδεια που χορηγείται τη χειμερινή περίοδο, ή άλλες ήδη χορηγούμενες με οποιονδή­ποτε τρόπο.
3. Άδεια για ασθένεια εξαρτημένων μελών
Οι μισές από τις ημέρες αδείας που προβλέπονται από το άρθρο 7 του Ν. 1483/1984 χορηγούνται στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους, με πλήρεις αποδο­χές, εφόσον υπάρχει σοβαρή ασθένεια και οι υπόλοιπες, εφόσον υπάρχει εισαγωγή σε νοσοκομείο.
4. Άδεια πένθους
Χορηγείται άδεια απουσίας 2 ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συγγε­νούς μέχρι δεύτερου βαθμού.


5. Υπερωρίες
Οι υπερωρίες που θα πραγματοποιηθούν κατά το 1996 θα είναι μειωμένες κατά 25% σε σχέση με το 1995.
6. Παρατηρητήριο Απασχόλησης
α) Συστήνεται διμερές Παρατηρητήριο Απασχόλησης και Εργασιακών Εξελίξεων Ασφαλιστικού κλάδου με κύριο αντικείμενο την έρευνα, συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των εργασιακών στοιχείων για την εξέλιξη και προώθηση της απασχό­λησης στον κλάδο και τη σύνταξη αναφορών για την έγκαιρη, συστηματική και απο­τελεσματική ενημέρωση των μερών, καθώς και τη σύνταξη εντύπου κοινωνικού απο­λογισμού σχετικά με τα επιχειρησιακά δεδομένα των εταιρειών με τρόπο που να επι­τρέπει χρήσιμες συγκρίσεις και ουσιαστική αξιοποίησή τους από όλες τις εταιρείες. Οι ασφαλιστικές Εταιρείες θέτουν υπόψη της Διοικούσας Επιτροπής του Παρατηρη­τη­ρίου Απασχόλησης κάθε χρόνο και το αργότερο μέχρι της 30/9, τα στοιχεία του εντύ­που του Κοινωνικού Απολογισμού. Τα επιχειρησιακά δεδομένα του εντύπου του Κοι­νωνικού Απολογισμού δε δημοσιοποιούνται ως έχουν, αλλά παρουσιάζονται ομα­δο­ποιημένα σε κλαδικό επίπεδο. Οι σχετικοί πίνακες των κλαδικών δεδομένων τίθε­νται στη διάθεση των Ασφαλιστικών Εταιρειών, της Ο.Α.Σ.Ε. και των Συλλόγων ερ­γαζο­μένων, που ανήκουν στη δύναμή της για περαιτέρω αξιοποίηση.
β) Στην ανωτέρω υποχρέωση ενημέρωσης των εταιρειών, εμπίπτει και η κατάρτιση καταλόγου με τα ονόματα των εργαζομένων που έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργα­σίας τους και οι οποίοι προέρχονται από ασφαλιστικές εταιρείες που διέκοψαν τη λει­τουργία τους, προκειμένου να επιτευχθεί η απορρόφηση αυτών από τις λοιπές εται­ρείες του Κλάδου.
Σε περίπτωση ανάκλησης αδείας ή πτώχευσης Ασφαλιστικής Εταιρείας, η ΕΑΕΕ σε συνεργασία με το ΕΙΑΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση δημιουργίας τμημάτων εξειδί­κευσης και συνεχούς επιμόρφωσης των ανέργων προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες μεθόδους και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η πραγμάτωση της ειδικής αυτής μέριμνας βαρύνει την ΕΑΕΕ.
γ) Το παρατηρητήριο διοικείται από 5μελές όργανο (Διοικούσα Επιτροπή) εκπροσώ­πων της ΟΑΣΕ και της ΕΑΕΕ που συγκροτείται με απόφαση των ενδιαφερομένων με­ρών εντός 3 μηνών από την υπογραφή της ΣΣΕ 1996.
Η ΕΑΕΕ ορίζει 2 εκπροσώπους της, η ΟΑΣΕ 2, ενώ το πέμπτο μέλος είναι επιστήμο­νας ειδικός σε εργασιακά και στατιστικά θέματα, κοινής αποδοχής και επιλογής των δύο μερών.
7. Θέματα ισότητας
Εντός τριών μηνών από την υπογραφή της ΣΣΕ 1996 συνιστάται διμερής κλαδική Επι­τροπή Ίσων Ευκαιριών για τα δύο φύλα, η οποία θα συγκροτείται από 5 μέλη και λει­τουργεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου. Τρία (3) μέλη ορίζονται από τις ασφαλιστικές και δύο (2) μέλη από την Ο.Α.Σ.Ε, με 3ετή θητεία και ισάριθ­μους αναπληρωτές.
Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η μελέτη και διατύπωση γενικών αρχών για θέματα ίσων ευκαιριών στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις στον κλάδο των ασφαλιστικών. Αυτές τίθενται υπόψη των Διοικήσεων των Εταιρειών και των αντί­στοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά την άσκηση πολιτικής Ανθρώπινου Δυναμικού και κατά τη διαμόρφωση επιχειρησιακών ρυθμίσεων και συμφωνιών.
Η Επιτροπή επεξεργάζεται ετήσια έκθεση για τις πολιτικές ισότητας ευκαιριών στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Η έκθεση αυτή τίθεται υπόψη της κλαδικής Επιτρο­πής Κοινωνικού Διαλόγου σε ειδική για το θέμα αυτό συνεδρίασή της.
Για την εξυπηρέτηση του έργου της η Επιτροπή συνεργάζεται, για την άντληση επι­χειρησιακών στοιχείων και συναφούς με τα αντικείμενά της τεκμηρίωσης, με το κλα­δικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης και με τις Επιτροπές Ίσων ευκαιριών κάθε Ασφα­λιστικής.
8. Επιχειρησιακές Επιτροπές Ίσων Ευκαιριών
Οι ισομερείς επιτροπές ίσων ευκαιριών που συστάθηκαν με το άρθρο 3.5 της Σ.Σ.Ε. Ασφαλιστικών -Ο.Α.Σ.Ε. 1994-1995 (3/6/1994) είναι 4μελείς και συγκροτού­νται από δύο (2) εκπροσώπους της Διοίκησης της Ασφαλιστικής Εταιρείας και δύο (2) εκπρο­σώπους της συνδικαλιστικής οργάνωσης αντίστοιχα. Με απόφασή της, η επιτροπή ίσων ευκαιριών κάθε Ασφαλιστι­κής ρυθμίζει κάθε θέμα σχετικό με την εσωτερική ορ­γάνωση και τη λειτουργία της.
9. Βελτίωση όρων χορήγησης στεγαστικών δανείων
Συμφωνείται η μείωση των επιτοκίων στα νέα δάνεια και στα υπόλοιπα ποσά των πα­λαιών, ανάλογα με την κατηγορία του χορηγούμενου στεγαστικού δανείου, σε 7, 8 και 9% αντίστοιχα για τις ζώνες Γ, Β και Α. Σε όποια επιχείρηση δεν ισχύουν οι ζώνες θα ισχύει το μέσο επιτόκιο 8%.
10. Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ασφαλιστικές εταιρείες
Συγκροτούνται, σ’ όλες τις Ασφαλιστικές, τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομο­θεσία (Ν.1568/85 όπως ισχύει σήμερα) όργανα (λειτουργοί) υγιεινής και ασφάλειας.
11. Ενοίκιο
Συμφωνείται καταβολή ποσού 300.000 δρχ. μηνιαίως στην ΟΑΣΕ (ισόποση ανά εται­ρεία) σαν επιδότηση ενοικίου των γραφείων της, αναπροσαρμοζόμενο κατά το πο­σοστό αναπροσαρμογής της συμβάσεως μισθώσεως.
12. Βρεφονηπιακοί σταθμοί
Οι Ασφαλιστικές που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς χορη­γούν, για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας, βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της συνολικής δαπάνης για συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς ή, όπου αυτό είναι ανέ­φικτο, σε μη συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς.
13. Κατασκηνώσεις
Χορηγείται κατασκηνωτικό επίδομα 150.000 δρχ. για κάθε παιδί. Οι όροι και οι προ­ϋποθέσεις για κάθε εταιρεία παραμένουν οι ίδιες.
14. Συνδικαλιστικές και άλλες ρυθμίσεις
Έξη (6) μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Ε. για την διεκπεραίωση των συνδικαλιστικών τους δραστηριοτήτων απαλλάσσονται με υπόδειξή της από την υπη­ρεσία των εταιρειών στις οποίες έκαστος παρέχει τις εργασίες του, με ανώτερο όριο απαλλαγής ανά εταιρεία τρεις (3) συνδικαλιστές και για το χρονικό διάστημα που κα­τέχουν το αξίωμα αυτό με πλήρεις αποδοχές και πλήρη διατήρηση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.
Επίσης οι ασφαλιστικές εταιρείες θα χορηγούν συνδικαλιστικές άδειες χωρίς να δια­κόπτεται η μισθοδοσία τους σε μέλη Δ.Σ. σωματείων, Γενικούς Συμβούλους και συ­νέδρους Ο.Α.Σ.Ε. για να παρακολουθήσουν τις εργασίες των οργάνων τους. Τα πα­ρα­πάνω υπερισχύουν προγενεστέρων σχετικών ρυθμίσεων. Δεν θίγονται απαλλαγές που ισχύουν με οποιοδήποτε τρόπο για συνδικαλιστικά στελέχη στα σωματεία δύνα­μης Ο.Α.Σ.Ε.
Συνιστάται, το αργότερο εντός 3 μηνών από την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. 1996, τετραμε­λής ισομερής επιτροπή από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών (Ασφαλιστι­κές Εταιρείες - Ο.Α.Σ.Ε.) η οποία θα εξετάσει θέματα τυχόν αντικινήτρων για τα συν­δι­καλιστικά στελέχη του κλάδου. Το πόρισμα της ανωτέρω Επιτροπής θα υποβληθεί το αργότερο εντός 6 μηνών στην κλαδική Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου.
15. Κωδικοποίηση προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων του κλάδου
Τα συμβαλλόμενα μέρη διαπιστώνουν ότι είναι χρήσιμο να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο και εύχρηστο κείμενο οι υφιστάμενες συλλογικές ρυθμίσεις του Κλάδου. Προς τον σκοπό αυτό συνιστάται, το αργότερο εντός μηνός από την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. 1996, τετραμελής ισομερής επιτροπή, αποτελούμενη από τους νομικούς Συμβούλους της ΟΑΣΕ και της Ένωσης. Η επιτροπή αναλαμβάνει να επεξεργαστεί και να θέσει υπό την έγκριση της Ο.Α.Σ.Ε. και της Ένωσης το κωδικοποιημένο κείμενο των προη­γού­μενων συλλογικών ρυθμίσεων του κλάδου.
Η κωδικοποίηση δεν μπορεί να οδηγήσει άμεσα ή έμμεσα σε κατάργηση ή αλλοίωση των διατάξεων που περιέχονται στις μέχρι σήμερα ισχύουσες Σ.Σ.Ε., ούτε να θίξει Δ.Α., διατάξεις Νόμων, Κανονισμών, Οργανισμών, Πρακτικά Συμφωνίας, Αποφάσεις της Ένωσης, Πράξεις των Διοικήσεων αυτών, καθώς και ρυθμίσεις, δικαιώματα και πλεονεκτήματα των Ασφαλιστικών υπαλλήλων που εφαρμόζονται με βάση έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια. Επίσης η κωδικοποίηση δεν μπορεί να θίξει καθ’ οιονδή­ποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα ευνοϊκότερους όρους, των ατομικών συμβάσεων εργασίας των Ασφαλιστικών Υπαλλήλων.

16. Τελικές διατάξεις της Σ.Σ.Ε. 1996
Κάθε παράβαση των διατάξεων αυτής της Σ.Σ.Ε. θεωρείται αδικαιολόγητη καταγγελία της σύμβασης εργασίας και υποχρεώνει τους παραβάτες σε νόμιμη αποζημίωση.
Όλες οι προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο και αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εφόσον δεν τροποποιούνται με τις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. 1996 εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.
Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύ­σεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί για τους υπαλλήλους που κα­λύπτει το άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης με διατάξεις Νόμων, ΣΣΕ, ΔΑ, Κανονι­σμών, Οργανισμών Προσωπικού, Πρακτικών Συμφωνίας, αποφάσεων ΔΣ Επιχειρή­σεων ή πράξεων Διοικήσεών τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δε θίγο­νται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό αυτό.

17. Η παρούσα ΣΣΕ έτους 1996 ισχύει από την 1.1.1996, και λήγει την 31.l2.l996 οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ.

 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1988

Στην Αθήνα την 6.7.1988, οι υπογεγραμμένοι αφενός, Παύλος Νικολαϊδης, κάτοικος Αθηνών, Καραγιώργη Σερβίας 8 και Νίκος Νικολάου, κάτοικος Αθηνών Λεωφ. Συγ­γρού 171, ενεργούντες με την ιδιότητα των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβου­λίου της Εργοδοτικής Ενώσεως με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ε.Ε.Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Σόλωνος 14),
και αφετέρου,
Αλέξης Χριστόπουλος και Χρήστος Κυριαζής, ενεργούντες σαν Πρόεδρος και Γενικός Γραμ­ματέας, αντίστοιχα, της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ­ΔΟΣ, που εδρεύει στην Αθήνα (Φειδίου 9),
ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι της Ε.Α.Ε.Ε. και της Ο.Α.Σ.Ε. συμφωνούν και κάνουν δεκτά τα παρακάτω που μαζί με τα ήδη ισχύο­ντα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Ερ­γασίας που έχει ως εξής:
1. Χορηγείται ΑΤΑ όπως διδόταν μέχρι σήμερα και σύμφωνα με τις αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Χορηγείται διορθωτικό ποσοστό 4,3% από 1.1.88
3. Χορηγείται ένα (1) δεκαπενθήμερο με κατώτερο όριο δρχ. 40.000 το οποίο θα κα­ταβληθεί αμέσως μετά την υπογραφή της Σ.Σ.Ε.
4. Τα κατώτερα οικογενειακά επιδόματα υπολογίζονται από 1.1.88 στο 24 κλιμάκιο.
5. Από 1.6.88 χορηγείται ποσοστό 1,2% ως πρόσθετη αύξηση. Το ποσοστό αυτό υπο­λογίζεται στο σύνολο των αποδοχών και προσαυξάνεται με την εκάστοτε ΑΤΑ
6. Τα καταληκτικά κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου προσαυξάνονται από 1.1.89 κατά δρχ. 1.000 για κάθε χρόνο παραμονής στα κλιμάκια αυτά και μέχρι δύο (2) χρόνια.
7. Συμφωνείται ότι θα ενισχύονται οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις βάσει συ­γκεκριμένων προγραμμάτων που θα υποβάλλουν οι σύλλογοι. Η ενίσχυση θα χο­ρηγείται μετά από σχετική συμφωνία των οικείων συλλόγων με τις Διοικήσεις των Επιχειρήσεων.
8. Αυξάνεται από 1.1.88 το επίδομα παιδικής μέριμνας στις δρχ. 4.000 μηνιαίως.
9. Το βρεφονηπιακό επίδομα ορίζεται από 1.1.88 στα 2/3 του κόστους με ανώτατο όριο δρχ. 10.000 το μήνα.
10. Οι (6) ημέρες από την προβλεπόμενη στο άρθρο 9 του Ν. 1483/1984 άδεια, θα χορηγείται με αποδοχές από 1.1.1989.
11. Την αλλαγή της συμφωνίας του 1985 όσον αφορά την ίδρυση καταναλωτικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων, σε αγορά αγροτεμαχίου που θα παραμένει η κυριότητα στις Ασφαλιστικές Εταιρείες αλλά θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των κοι­νωνικών αναγκών των εργαζομένων.

Επίσης σε κοινή συνεργασία με την Ο.Α.Σ.Ε. θα σχηματισθούν οι παρακάτω επιτρο­πές που εντός τριμήνου θα προσδιορισθούν:
α) η διαδικασία σύστασής τους.
β) το ακριβές αντικείμενό τους και
γ) τα τακτά χρονικά διαστήματα που θα συνεδριάζουν,
για την μελέτη των προβλημάτων της Ασφαλιστικής Αγοράς και των Επιχειρήσεων μπροστά στο 1992,
για την μελέτη νέου βαθμολογίου και την αναμόρφωση του Ενιαίου Μισθολογίου,
για τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων (εργασιακά συμβούλια).

Η παρούσα ισχύει από 1.1.88 εκτός των περιπτώσεων που διαφορετικά ορίζεται πα­ραπάνω, για τους εργαζόμενους στις Τραπεζικές Ασφαλιστικές Εταιρείες, δηλ:

1. «ΕΘΝΙΚΗ» Α.Ε.Ε.Γ.Α.
2. «ΑΣΤΗΡ» Α.Α.Ε.
3. «ΦΟΙΝΙΞ-ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» Α.Ε.Γ.Α.
4. «ΙΟΝΙΚΗ» Α.Ε.Γ.Α.
5. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» Α.Ε.Ε.Γ.Α.
6. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ» Α.Α.Ε.
7. «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΕΤΕΒΑ» Α.Ε.Γ.Α.
8. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ» Α.Ε.
9. «ΕΜΠΟΡΙΚΗ» Α.Α.Ε.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1994-1995

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, 2. ΑΣΤΗΡ ΑΑΕ, 3. ΦΟΙΝΙΞ-ΓΕΝ.ΑΣΦ.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., 4 ΙΟΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, 5 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΑΕ, 7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ ΑΕΓΑ, 8. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΑΕΖΥ, 9 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΑΕ, 10. ΑΚΜΗ ΕΑΕΑΖ, 11. ΑΚΜΗ ΑΕΑΕΖ.

Στην Αθήνα σήμερα την 3η Ιουνίου 1994 οι υπογεγραμμένοι αφ’ ενός Μιλτιά­δης Νεκτάριος κάτοικος Αθηνών Καρ. Σερβίας 8 και Ιωάννης Κυριακός, κάτοι­κος Αθηνών Αγίου Κων/νου 6, ενεργούντες με την ιδιότητα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα αντίστοιχα του Διοικητι­κού Συμβουλίου του εργοδοτι­κού, επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Α.Ε.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Ξενοφώντος 10) και εκπροσωπεί τις παραπάνω Επιχειρήσεις και αφετέρου Δημήτρης Γεωρ­γιόπουλος και Σω­τήρης Οικονόμου, ενεργούντες ως Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της ΟΜΟ­ΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Σο­λωμού 12) ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν για την υπο­γραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. και οι οποίες έχουν όλες τον αντιπροσωπευτικό χαρα­κτήρα των άρθρων 3 και 6 του Νόμου 1876/1990 αποφάσισαν, συναποδέ­χθηκαν και συνομολόγησαν με τις παραπάνω ιδιότητές τους τα εξής:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Αποτελεί κοινή διαπίστωση των συμβαλλομένων μερών η ανάγκη απλο­ποίησης και εξο­μάλυνσης του ισχύοντος Ενιαίου Μισθολογίου των Ασφαλι­στικών Υπαλλήλων. Τα μέρη για το σκοπό αυτό συμφωνούν να καταργήσουν τον περίπλοκο υπολογισμό της Α.Τ.Α. και την πρό­σθετη αύξηση (προσαύ­ξηση) του 1,2% του άρθρου 5 της ΣΣΕ 1988, ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ­ΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - Ο.Α.Σ.Ε., δημιουργώντας νέους μισθούς, όπως εμφα­νίζονται στους παρακάτω πίνακες.
Με τον τρόπο αυτό τα μέρη επαναφέρουν την απλότητα και διαφάνεια στον υπολογισμό των βασικών αποδοχών των Ασφαλιστικών Υπαλλήλων και δια­σφαλίζουν και βελτιώνουν την ομαλή μισθολογική εξέλιξη κάθε εργαζόμενου με βάση τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας του.

1.2 Η παραπάνω αναδιάρθρωση του μισθολογίου για το Α΄ εξάμηνο του 1994 οδηγεί σε μέ­σες κυμαινόμενες αυξήσεις επί του συνόλου των Ασφαλι­στικών Υπαλλήλων ανά ασφαλιστική εταιρία της τάξης του 6%. Οι κυμαινόμε­νες αυτές αυξήσεις εξαρτώνται από τη σύνθεση των συνολικών αποδοχών του κάθε Ασφαλιστικού Υπαλλήλου. Αν λόγω της παραπάνω αναδιάρ­θρωσης του μισθολογίου προκύψει, το Α΄ εξάμηνο του 1994, σε υπάλληλο αύξηση μι­κρότερη από 3% στις συνολικές αποδοχές του, θα καταβάλλεται ειδικό ποσό έτσι ώστε η συνολική αύ­ξηση των αποδοχών του να είναι τουλάχιστον 3%. Το ειδικό αυτό ποσό μειώνεται ανάλογα μέχρι εκμηδένισή του από την αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου που θα προκύψει από την σταδιακή εφαρ­μογή της παρούσας ΣΣΕ μετά την 1.1.1995.

Σύμφωνα με τα παραπάνω από 1.1.1994 μέχρι 30.6.1994 οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου) για κάθε κατηγορία προσωπικού διαμορ­φώνονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
κ  α  τ  η  γ  ο  ρ  ί  ε  ς        π  ρ  ο  σ  ω  π  ι  κ  ο  ύ
κλιμ Κύριο  Προσωπικό βοηθητικό Προσωπικό Προσωπικό Καθαριότητας
0

112.500

107.000

105.000

1

112.500

107.000

105.000

2

116.500

111.500

106.800

3

118.000

112.000

107.700

4

118.000

112.000

107.700

5

121.000

115.500

109.500

6

123.000

116.500

110.400

7

123.000

116.500

110.400

8

126.000

119.500

112.200

9

127.000

120.000

113.100

10

127.000

120.000

113.100

11

131.000

124.000

114.900

12

133.000

125.500

115.800

13

133.000

125.500

115.800

14

136.000

129.000

117.600

15

138.000

130.000

118.500

16

138.000

130.000

118.500

17

142.000

133.500

120.300

18

144.000

135.000

121.200

19

144.000

135.000

121.200

20

148.000

139.000

123.000

21

149.000

140.500

123.900

22

149.000

140.500

123.900

23

153.000

143.500

125.700

24

155.000

145.000

126.600

25

155.000

145.000

126.600

26

159.000

148.500

128.400

27

162.000

  150.000

129.300

28

162.000

  150.000

 

29

166.000

  154.000

 

30

168.000

  155.500

 

31

168.000

 

 

32

172.000

 

 

33

174.000

 

 

1.3. Οι συνολικές αποδοχές (πλην των δραχμικών ) αυξάνονται από 1.7.94 κατά 6% και οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

κατηγορίες προσωπικού

κλιμ κύριο Προσωπικό Βοηθητικό Προσωπικό Προσωπικό Καθαριότητας

   0

  120.100

  114.200

112.100

   1

  120.100

  114.200

112.100

   2

  124.400

  119.000

 114.000

   3

  126.000

  119.500

 115.000

   4

  126.000

  119.500

 115.000

5

  129.200

  123.300

 116.900

  6

  131.300

  124.300

 117.900

7

  131.300

  124.300

 117.900

 8

  134.500

  127.500

 119.800

   9

  135.600

  128.100

 120.700

 10

  135.600

  128.100

 120.700

 11

  139.800

  132.300

 122.700

 12

  142.000

  133.900

 123.600

 13

  142.000

  133.900

 123.600

 14

  145.200

  137.700

 125.600

 15

  147.300

  138.700

 126.500

 16

  147.300

  138.700

 126.500

 17

  151.600

  142.500

 128.400

 18

  153.700

  144.100

 129.400

 19

  153.700

  144.100

 129.400

 20

  158.000

  148.400

 131.300

 21

  159.100

  150.000

 132.300

 22

  159.100

  150.000

 132.300

 23

  163.300

  153.200

 134.200

 24

  165.500

  154.800

 135.200

 25

  165.500

  154.800

 135.200

 26

  169.700

  158.500

 137.100

 27

  172.900

  160.100

 138.000

 28

  172.900

  160.100

 

 29

  177.200

  164.400

 

 30

  179.300

  166.000

 

 31

  179.300

 

 

 32

  183.600

 

 

 33

  185.700

 

 

 

1.4.  Οι βασικοί μισθοί του Ενιαίου Μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσω­πικού από 1.1.1995 μέχρι 30.6.1995 αυξάνονται κατά 4,5% και διαμορφώνο­νται ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  
κλιμ  Κύριο Προσωπικό Βοηθητικό Προσωπικό Προσωπικό

Καθαριότητας

 

0 125.600 119.400 117.200
1  125.600 119.400 117.200
2 130.100 124.400 119.200
3 131.700 125.000 120.200
4 131.700 125.000 120.200
5 135.100 128.900 122.200
6 137.300 130.000 123.200
7 137.300 130.000 123.200
8 140.700 133.300 125.200
9 141.800 133.900 126.200
10 141.800 133.900 126.200
11 146.300  138.400 128.300
12 148.500 140.000 129.300
13 148.500 140.000 129.300
14 151.800 143.900 131.300
15 154.100 145.100 132.300
16 154.100 145.100 132.300
17 158.500 149.000 134.300
18 160.800 150.600 135.300
19 160.800 150.600 135.300
20 165.200 155.100 137.300
21 166.400 156.800 138.300
22 166.400 156.800 138.300
23 170.800 160.100 140.300
24 173.000 161.800 141.300
25 173.000 161.800 141.300
26 177.500 165.700 143.300
27 180.900 167.400 144.300
28 180.900 167.400  
29 185.300 171.800  
30 187.600 173.500  
31 187.600    
32 192.000    
33 194.300    

 

1.5. Oι βασικοί μισθοί του Ενιαίου Μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπι­κού από 1.7.1995 μέχρι 31.12.1995 αυξάνονται κατά 5% και διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

κ α τ η γ ο ρ ί ε ς π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ
κλιμ Κύριο Βοηθητικό Προσωπικό
Προσωπικό Προσωπικό Καθαριότητας

0 131.900 125.400 123.000
1 131.900 125.400 123.000
2 136.600 130.700 125.100
3 138.300 131.300 126.200
4 138.300 131.300 126.200
5 141.900 135.400 128.300
6 144.200 136.500 129.300
7 144.200 136.500 129.300
8 147.700 140.000 131.400
9 148.900 140.600 132.500
10 148.900 140.600 132.500
11 153.600 145.300 134.600
12 155.900 147.100 135.700
13 155.900 147.100 135.700
14 159.500 151.200 137.800
15 161.800 152.400 138.800
16 161.800 152.400 138.800
17 166.500 156.500 140.900
18 168.800 158.200 142.000
19 168.800 158.200 142.000
20 173.500 162.900 144.100
21 174.700 164.700 145.100
22 174.700 164.700 145.100
23 179.400 168.200 147.200
24 181.700 169.900 148.300
25 181.700 169.900 148.300
26 186.400 174.000 150.400
27 189.900 175.800 151.500
28 189.900 175.800
29 194.600 180.500
30 197.000 182.200
31 197.000
32 201.700
33 204.000

1.6. Διατηρείται η ποσοστιαία σχέση που ίσχυε στα καταληκτικά κλιμάκια, στις περιπτώσεις που προσαυξάνονται για κάθε χρόνο παραμονής στα κλιμάκια αυτά και μέχρι δύο (2) χρόνια και διαμορφώνονται ως εξής:

 

  Κύριο Προσωπικό Βοηθητικό Προσωπικό Προσωπικό Καθαριότητας
Από 1.1.94 177.000 158.000 131.000
  180.000 160.500 132.500
Από 1.7.94 188.900 168.600 139.800
  192.200 171.400 141.500
Από 1.1.95 197.600 176.400 146.300
  201.000 179.200 147.900
Από 1.7.95 207.500 185.200 153.600
  211.000 188.100 155.200

 

1.7. Οι βασικοί μισθοί Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται ως εξής:

 

  Υποδιευθυντής Διευθυντής
Από 1.1.94 210.000 244.000
Από 1.7.94 224.200 260.500
Από 1.1.95 234.500 272.400
Από 1.7.95 246.200 286.100

 

Σ.: Η αληθής έννοια της παρούσης παραγράφου καθώς και της παραγράφου γ του άρθρου 1 της Σ.Σ.Ε. 1991 (πράξη κατάθ. Υπ.Εργασίας 44/27.6.1991) και της παρ. 3 του άρθρου 1 της Σ.Σ.Ε. 1993 πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 47/21.6.93) είναι ότι μόνον οι δύο τελευταίες κα­τηγορίες της ιεραρχίας του Προσωπικού κάθε ασφαλιστικής εταιρίας είναι εκτός Ενιαίου Μι­σθολογίου. Δηλαδή εκτός Ενιαίου Μισθολογίου είναι οι ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ και οι ΥΠΟΔΙΕΥΘΥ­ΝΤΕΣ ή οι ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α΄(όπου υπάρχει και η κατηγορία των ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Β΄. Οι ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Β΄ και αντίστοιχοι ΕΝΤΕ­ΤΑΛΜΕΝΟΙ παραμένουν εντός Ενιαίου Μισθο­λογίου.

1.8. Για τον υπολογισμό των συνολικών αποδοχών, μέσα στο πλαίσιο των συμφωνηθεισών αυξήσεων, τα μέρη ρητά συμφωνούν ότι :

Τα κατά την 31.12.1993 ποσοστιαία επιδόματα, που καταβάλλονται βάσει Σ.Σ.Ε., Δ.Α. ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζο­νται στους εκάστοτε βασικούς μι­σθούς του Ενιαίου Μισθολογίου στα ίδια πο­σοστά και με τους ίδιους όρους που ισχύουν μέχρι σήμερα εκτός εκείνων που τροποποιούνται με την παρούσα (επίδομα τέκνων, ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ).
Ειδικά για το διάστημα από 1.1.1994 μέχρι 31.12.1994, τα δραχμικά επιδό­ματα που ποσο­στοποιήθηκαν με τη Σ.Σ.Ε. 1989 (άρθρο 7) παραμένουν στα­θερά και εξακολουθούν να κατα­βάλλονται τα ποσά που καταβάλλονταν τη 31.12.1993
Τα επιδόματα αυτά επαναποσοστοποιούνται στο νέο 16ο κλιμάκιο του κύριου προσωπικού που θα ισχύει την 31.12.1994, σύμφωνα με τον παραπάνω Πί­νακα 2 και τα νέα ποσοστά θα ισχύουν από 1.1.1995, υπολογιζόμενα πλέον στο εκάστοτε ισχύον 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου.
Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις των δραχμικών επιδομάτων που συμφωνούνται ή εφαρμόζονται με πρωτοβουλία των Διοικήσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο δεν αποκλείονται από τις διατάξεις της παρούσας.

1.9. Επιστημονικό Επίδομα Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών

Για την ομοιόμορφη παροχή του επιστημονικού επιδόματος ανάλογα με την εξειδίκευση και την επιστημονική κατάρτιση που το επίπεδο σπουδών προ­σφέρει, χορηγείται από 1.1.1994 επιστημονικό επίδομα 16 %, σε όλους τους πτυχιούχους των ανωτέρων σχολών (ΤΕΙ και ΚΑ­ΤΕΕ), όπως αυτό υπολογίζε­ται με το υφιστάμενο μισθολόγιο.
Χορηγείται επιστημονικό επίδομα στους πτυχιούχους του Ε.Ι.Α.Σ. 6% επί του βασικού μισθού σε όσους δεν έχουν άλλο Επιστημονικό Επίδομα.

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Συμφωνείται ότι σε κάθε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Ασφαλιστικών Εταιριών, πρώτιστο μέλημα είναι η προστασία της απασχόλη­σης και η διασφάλιση των εργα­σιακών δικαιωμάτων του προσωπικού.
Οι 8 απολυμένοι εργαζόμενοι της Ελληνικής Αντασφάλειας προσλαμβάνονται από τις Εται­ρίες: Εθνική ΑΕΕΓΑ (3), Αστέρας ΑΑΕ (3), και Φοίνικας - Γεν. Ασφ. (2). Η προϋπηρεσία τους στην Ελληνική Αντασφάλεια αναγνωρίζεται αναδρομικά σαν ασφαλιστική προϋπηρεσία με όλα τα μισθολογικά δικαιώ­ματα που απορρέουν εξ αυτού.

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα μέρη, επιβεβαιώνοντας την ευαισθησία τους για την αποτελεσματική προ­σέγγιση κοινωνι­κών ζητημάτων που αφορούν την υγεία, τη στέγη, την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και τον πολιτισμό, συμφωνούν τα ακόλουθα:

3.1. Γίνεται καταγραφή όλων των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων και κανονισμών ιατρονοσοκο­μειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης που υπάρχουν στις Τ/Α Εταιρίες με στόχο τον εναρ­μονισμό και την βελτίωσή τους.

3.2. Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Οι Ασφαλιστικές εταιρίες που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα χορη­γούν για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της συνολικής δαπάνης για συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς, ή όπου αυτό είναι ανέφικτο, σε μη συμβε­βλημένους, ιδιωτικούς ή άλλους.
Η ανωτέρω συμμετοχή των Ασφαλιστικών εταιριών θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 30.000 δρχ. μηνιαίως για κάθε παιδί της προσχολικής ηλικίας. Στην περίπτωση κατά την οποία οι συμβάσεις πραγματοποιούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία, το σχετικό ποσό θα απο­δίδεται σε αυτά. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί θα ισχύουν ανάλογες ρυθμί­σεις για εξακρι­βωμένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.

3.3. Επίδομα τέκνων

Τα μέρη επιδεικνύοντας ευαισθησία για το δημογραφικό πρόβλημα της χώ­ρας μας και στην προσπάθεια επίλυσής του με συγκεκριμένα μέτρα και κίνη­τρα συμφωνούν όπως από 1.1.1994 το επίδομα τέκνων διαμορφωθεί ως ακολούθως:

α. για το πρώτο παιδί επίδομα 5%
β. για το δεύτερο παιδί επίδομα 7,5%
γ. για το τρίτο παιδί επίδομα 10%
δ. για το τέταρτο και για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου επίδομα 15%.

Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του εκάστοτε βασικού μισθού, με κατώτερο όριο τον βασικό μισθό του 24ου κλιμακίου.

3.4. Στεγαστικά δάνεια.

Αυξάνονται κατά 20% τα χορηγούμενα κατά δικαιούχο ποσά στεγαστικών δα­νείων με βάση την 31.12.93.

3.5. Θέματα ισότητας.

Συνιστάται ανά Εταιρία ισομερής γνωμοδοτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών, που θα αποτελείται από εκπροσώπους της Διοίκησης και του Συλλόγου Ερ­γαζομένων και θα εξετάσει θέματα ισό­τητας των δύο φύλων.

Αντικείμενο της Επιτροπής θα είναι η συλλογή νόμων, διατάξεων και στοι­χείων, η ανάλυση και επεξεργασία θεμάτων ισότητας των δύο φύλων τόσο σε εθνικό, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊ­κής Ένωσης.
Βασικοί στόχοι της Επιτροπής θα είναι :
- Η μελέτη, καταγραφή και παρακολούθηση της σημερινής θέσης της γυναί­κας στις Ασφαλι­στικές εταιρίες, καθώς και των προοπτικών εξέλιξής της πα­ράλληλα με τις αλλαγές του εργα­σιακού περιβάλλοντος
- η συμβολή στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών απασχόλησης και υπηρεσιακής εξέλιξης των δύο φύλων

3.6. Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας

Επιδεικνύοντας ευαισθησία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και με γνώμονα την καλλίτερη προσαρμογή του ασφαλιστικού συ­στήματος στο ισχύον πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέρη συμφωνούν ότι οι Ασφαλιστικές εταιρίες πέραν της εφαρμογής των ήδη συμφωνημένων και των οριζομένων από την ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα αυτό, προσαρ­μόζονται στις αρχές, στις προδιαγραφές και στις κατευθύνσεις που προκύ­πτουν από την Οδηγία 90/270/ΕΟΚ για τις θέσεις εργασίας που χρησιμο­ποιούν, όσον αφορά στις συ­σκευές οπτικής απεικόνισης.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι διοικήσεις των ασφαλιστικών εταιριών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προτείνουν και να υποστηρίζουν στη Γ.Σ. των μετόχων την εκλογή των αντι­προσώπων που θα προτείνει ο αντί­στοιχος αντιπροσωπευτικός Σύλλογος. Η εκλογή των αντιπροσώπων θα γίνεται με καθολική ψηφοφορία μεταξύ του συνόλου του προσωπικού.
Οι αντιπρόσωποι μπορεί να είναι από 1 - 3 και ο αριθμός δεν μπορεί να είναι κατώτερος του σημερινού.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

Είναι προφανής η ανάγκη, στα ζητήματα που συνδέονται με το τρίπτυχο αξιο­λόγηση - προα­γωγές - αξιοκρατία να υπάρξουν αλλαγές και κοινά αποδεκτές διαδικασίες που θα εξασφαλί­ζουν τη διαφάνεια στις επιλογές, θα βελτιώνουν την υποκίνηση και την αξιοποίηση - επαγγελ­ματική ανάπτυξη των εργαζομέ­νων, αναγνωρίζοντας έμπρακτα και αξιοκρατικά την απόδοση και τις δυνατό­τητές των. Στη βάση αυτή οι εταιρίες υποχρεώνονται να συγκροτήσουν εντός διμήνου από την υπογραφή της Σ.Σ.Ε., μικτές υπηρεσιακές επιτροπές, με τη συμμετοχή του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου εργαζομένων, προκειμέ­νου να οδηγήσουν σε καινούργιο Εσωτερικό Οργανισμό Υπηρεσίας.

6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πά­σης φύσεως θε­σμικές παροχές που έχουν θεσπιστεί για τους ασφαλιστικούς υπαλλήλους με διατάξεις νόμων, ΣΣΕ, ΔΑ, Κανονισμών, Οργανισμών Προ­σωπικού Ασφαλιστικών εταιριών, Πρακτικών συμ­φωνίας, αποφάσεων ΔΣ Ασφαλιστικών εταιριών και Πράξεων Διοικήσεών των ή με έθιμο ή με επιχει­ρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν στο προσω­πικό των Ασφαλιστικών εταιριών.

β. Η Σ.Σ.Ε. Ασφαλιστικών Εταιριών - Ο.Α.Σ.Ε. 1994 - 1995 έχει διετή ισχύ, αρχίζει την 1.1.1994 και λήγει την 31.12.1995, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρο­νικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 1994

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Μ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Πρόεδρος

 

Δ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος

 Ι.ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Γ. Γραμματέας

Σ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γ. Γραμματέας

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1987

Στην Αθήνα σήμερα 17 Ιουνίου 1987 οι υπογραφόμενοι Παύλος Νικολαίδης και Γιάν­νης Στεφάνου αφενός και Φωκίων Λέφας και Τριαντάφυλλος Λυσιμά­χου αφετέρου, νόμιμα εκπροσωπούντες οι πρώτοι την Ένωση Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών (Ε.Ε.Α.Ε.) και την Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλό­γων Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Ε.) οι δεύ­τεροι, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα τα οποία αποτελούν αναπό­σπαστο μέρος της ισχύουσας Σ.Σ.Ε. και τα οποία ισχύουν από 1.1.87. Ρητά διευκρι­νίζεται ότι δεν τροποποιείται καμιά από τις ισχύουσες συμφωνίες.

1) Βελτιώνονται οι όροι των ήδη ισχυόντων Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμ­βολαίων του Προσωπικού χωρίς επιβάρυνση των εργαζομένων. Η επιβά­ρυνση για τις Εταιρείες θα υπολογιστεί με βάση τουλάχιστον το 70% της μέχρι σήμερα συμμε­το­χής του εργοδότη στα ισχύοντα ομαδικά ασφαλι­στήρια της ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. και της ΑΣΤΗΡ Α.Ε.Ε.Α. Οι καταβολές θα αρχίσουν από 1.1.88.

2) Χορηγείται επίδομα ισολογισμού για την χρήση 1987 και ύστερα, ίσο με το ήμισυ του μηνιαίου μισθού στους εργαζόμενους στην ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, εφόσον η εισοδηματική πολιτική δεν είναι περιοριστική.

3) Η εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής θητείας και εθνικής αντίστασης για τη βελτί­ωση της σύνταξης επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Η επιβάρυνση αυτή είναι ανάλογη με τα χρόνια υπηρεσίας του εργαζόμενου στην επι­χείρηση. Η καταβολή γίνεται αφού υποβληθούν από τους εργαζόμενους τα από το νόμο προβλεπόμενα δικαι­ολογητικά.

4) Στις ανύπαντρες μητέρες χορηγείται οικογενειακό επίδομα (γάμου). Στους δια­ζευγ­μένους, διαζευγμένες, χήρους, χήρες, οι Εταιρείες εξακολου­θούν να παρέ­χουν το επίδομα γάμου εφ΄ όσον έχουν την επιμέλεια των παι­διών ή καταβάλουν δια­τροφή για τα παιδιά τους αποδεικνυόμενου τούτου με δικαστική απόφαση ή Συμβολαιογραφική Πράξη.

5) Για τις ανάγκες της κάθε μορφής εκπαίδευσης του προσωπικού των Εταιρειών διατίθεται ετησίως ποσό ίσο με το 3% της ετήσιας μισθοδοσίας υπο­λογιζόμενου στο πιο πάνω ποσό και του κόστους των εργατοωρών που δαπανώνται από τους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμ­ματα.

6) Απαλλάσσονται από την εργασία τους 6 μέλη του Εκτελεστικού Συμβου­λίου της ΟΑΣΕ. Η αμοιβή εργασίας και οι ασφαλιστικές εισφορές κατα­βάλλονται από την επιχείρηση στην οποία έκαστος εργάζεται. Οι απαλλα­γές προτείνονται από την ΟΑΣΕ και η ΕΕΑΕ αποδέχεται εφ’ όσον οι απαλλαγές κατά επιχείρηση δεν είναι περισσότερες από μία.

7) Συνιστώνται οι ακόλουθες μικτές επιτροπές, οι οποίες πρέπει να έχουν ολο­κλη­ρώ­σει το έργο τους μέχρι την 30-6-88.

α. Επιτροπή για την μελέτη νέου βαθμολογίου

β. Επιτροπή για την ίδρυση του προμηθευτικού καταναλωτικού συνεται­ρι­σμού.

γ. Επιτροπή για την μελέτη σύστασης εργασιακών συμβουλίων.

8) Μετά τη λειτουργία του συνεταιρισμού η παιδική μέριμνα και το βρεφονη­πιακό επί­δομα θα καταβληθεί προσπάθεια να καταβάλλονται μέσω συνεταιρισμού μετά από αντίστοιχη επιχορήγηση των επιχειρήσεων.

9) Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων και σύμφωνα με την ισχύουσα νο­μοθεσία οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν κατά προτεραιότητα από τους ανέργους του κλάδου εφαρμόζοντας κριτήρια επιχειρησιακά και κοινωνικά.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1993

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, 2. ΑΣΤΗΡ ΑΑΕ, 3. ΦΟΙΝΙΞ-ΓΕΝ. ΑΣΦ. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 4. ΙΟΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, 5.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, 6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΑΕ, 7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ ΑΕΓΑ, 8. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΑΕΖΥ, 9. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΑΕ, 10. ΑΚΜΗ ΕΑΕΑΖ, 11. ΑΚΜΗ ΑΕΑΕΖ.


Στην Αθήνα σήμερα την 28η Ιουνίου 1993 οι υπογεγραμμένοι αφενός Λά­μπρος Κόκ­κινος, κάτοικος Αθηνών Καρ. Σερβίας 8 και Ιωάννης Κυριακός, κά­τοικος Αθηνών Αγίου Κων/νου 6, ενεργούντες με την ιδιότητα του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου του εργοδοτι­κού, επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Α.Ε.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Ξενοφώντος 10) και εκπροσωπεί τις παραπάνω Επιχειρήσεις και αφετέρου Δημήτρης Γεωρ­γιόπουλος και Σωτήρης Οικονόμου, ενεργούντες ως Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ­ΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Σολωμού 12) ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν για την υπογραφή της πα­ρούσας Σ.Σ.Ε. και οι οποίες έχουν όλες τον αντιπροσωπευτικό χαρα­κτήρα των άρ­θρων 3 και 6 του Νόμου 1876/1990 αποφάσισαν, συναποδέχτη­καν και συνομολόγη­σαν με τις παραπάνω ιδιότητες τους τα εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Χορηγούνται αυξήσεις στα κλιμάκια του ισχύοντος μισθολογίου, 3% από 1.1.1993 και 12% από 1.7.93, επί του μισθολογίου που θα έχει διαμορφωθεί στις 30.6.1993. Έτσι τα κλιμάκια του μισθολογίου διαμορφώνονται ως εξής:

 

Πίνακες βασικών μισθών

 

Βασικοί Μισθοί

 από 1.1.93

 

 Βασικοί μισθοί

από 1.7.93

Κλιμ. Κύριο Προσωπ. Βοηθητικό Προσωπικό Προσωπ. Καθαριότ.   Κύριο Προσωπ. Βοηθητ. Προσωπ. Προσ. Καθαρ.
0 52.900 47.600 47.600   59.300 53.400 53.400
1 52.900 47.600 47.600   59.300 53.400 53.400
2 55.800 50.100 49.100   62.500 56.200 55.100
3 57.400 51.300 49.900   64.400 57.600 55.900
4 57.400 51.300 49.900   64.400 57.600 55.900
5 60.000 54.000 51.400   67.300 60.600 57.700
6 61.400 55.100 52.100   68.800 61.800 58.500
7 61.400 55.100 52.100   68.800 61.800 58.500
8 64.200 57.500  53.600   72.000 64.500 60.100
9 65.400 58.400 54.100   73.300 65.500 60.700
10 65.400 58.400 54.100   73.300 65.500 60.700
11 68.700 61.400  56.200   77.000 68.900 63.000
12 70.400 63.100 57.000   79.000 70.700 63.900
13 70.400 63.100 57.000   79.000 70.700 63.900
14 73.800 66.000  59.000   82.800 74.100 66.200
15 75.600 67.600 60.000   84.700 75.800 67.300
16 75.600 67.600 60.000     84.700 75.800 67.300
17 78.900 70.500 62.000   88.400 79.100 69.600
18 80.500 72.000 63.100   90.300 80.800 70.700
19 80.500 72.000  63.100   90.300 80.800 70.700
20 83.900 75.100  65.000   94.100 84.300 72.900
21 85.600 76.700 66.000   95.900 86.000 74.100
22 85.600 76.700  66.000   95.900 86.000 74.100
23 89.000 79.400 68.100   99.800 89.100 76.400
24 90.600 81.000 69.000   101.600 90.800 77.400
25 90.600  81.000  69.000   101.600 90.800 77.400
26 94.000 84.000 71.100   105.400 94.200 79.800
27 95.900 85.600 72.000   107.500 96.100 80.800
28 95.900 85.600     107.500 96.100  
29 99.300 88.600     111.300 99.400  
30 100.900 90.000      113.100 101.000  
31 100.900       113.100    
32 104.300       116.900    
33 105.900       118.700    

 

2)  Διατηρείται η ποσοστιαία σχέση που ίσχυε στα καταληκτικά κλιμάκια, στις περι­πτώ­σεις που προσαυξάνονται για κάθε χρόνο παραμονής στα κλιμάκια αυτά και μέχρι δύο (2) χρόνια και διαμορφώνονται ως εξής:

 

  Κύριο Προσωπικό Βοηθητικό Προσωπικό Προσωπικό Καθαριότητας
Από 1.1.1993 108.000 92.100 74.100
109.900 94.100 76.000
Από 1.7.1993 121.000 103.300 83.100
123.200 105.500 85.300

 

3) Με τα παραπάνω ποσοστά και από τις ίδιες ημερομηνίες αυξάνονται οι βασικοί μισθοί Διευθυντών και Υποδιευθυντών.
Οι βασικοί αυτοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

 

  Υποδιευθυντής Διευθυντής
Από 1.1.1993 128.400 149.900
Από 1.7.1993 143.900 168.100

 

4) Από τις ίδιες ημερομηνίες αυξάνονται ανάλογα τα δραχμικά επιδόματα που έχουν ποσοστοποιηθεί στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο.

ΘΕΣΜΙΚΑ
Συνιστάται επιτροπή από αντιπροσωπείες των αντισυμβαλλομένων επιχειρή­σεων και της Ο.Α.Σ.Ε., η οποία θα συνέρχεται κάθε τρεις μήνες ή έκτακτα, όποτε κρίνεται σκό­πιμο και από τα δύο μέρη, για την ανταλλαγή απόψεων και τη διατύπωση εισηγή­σεων πάνω σε θέματα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς που καλύπτεται από τις αντισυμβαλλόμενες ασφα­λιστικές επιχειρήσεις και σε θέματα που αφορούν σχέσεις εργοδοτών και ερ­γοδοτών των επιχειρήσεων αυτών (αμοιβές - ερ­γασιακές σχέσεις - ασφαλι­στικό). Η παραπάνω επιτροπή συζητά επίσης θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της παρούσης Σ.Σ.Ε. και από τις διατάξεις της Εργα­τικής Νο­μοθεσίας. Ακόμη θα προετοιμάζει το περιεχόμενο των Σ.Σ.Ε. οι οποίες θα συ­νάπτονται κάθε χρόνο.


ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα μέρη επιδεικνύοντας ευαισθησία στην υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργα­σίας και για την προσαρμογή στα κοινοτικά πλαίσια συμφωνούν ότι :
α) Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες αναλαμβάνουν την ευθύνη να εγκαταστήσουν φίλ­τρα στις οθόνες των τερματικών των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
β) Οι έγκυες γυναίκες που εργάζονται αποκλειστικά μπροστά από τερματικά (οθόνες) Η/Υ, απομακρύνονται από αυτά κατά τη διάρκεια της κύησης, απα­σχολούμενες σε άλλες ασφαλιστικές εργασίες.
γ) Οι έγκυες γυναίκες δεν χάνουν την valeur (προσμέτρηση χρόνου προαγω­γής) σε περιπτώσεις ασθένειας εξαιτίας της κύησης και κατά την περίοδο αυ­τής κατόπιν σχε­τικής ιατρικής γνωμάτευσης.
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Στο πλαίσιο της ορθολογικοποίησης των δαπανών σχετικά με το θέμα αυτό, οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθ­μούς θα χορηγούν από 1-7-1993 για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της πραγματικά καταβαλλόμενης δαπά­νης για συμβεβλημέ­νους ή, όπου αυτό είναι ανέφικτο, σε μη συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς ιδιωτι­κούς ή άλλους. Η συμμετοχή αυτή των Ασφαλιστι­κών Εταιρειών δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 20.000 δρχ. μηνιαίως για κάθε παιδί της προσχολικής ηλικίας. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθ­μοί θα ισχύσουν ανάλογες ρυθμίσεις για εξακριβω­μένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Αυξάνεται το χορηγούμενο κατά δικαιούχο ποσό στεγαστικού δανείου κατά 20%.
Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται όσοι υπάλληλοι έχουν συνάψει ή θα συνάψουν σύμ­βαση στεγαστικού δανείου μετά την 1.1.1993.
ΙΣΧΥΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Δεν θίγονται και εξακολουθούν να καταβάλλονται στο Προσωπικό οι πάσης φύσεως παροχές, για τις οποίες δεν γίνεται ειδική ρύθμιση ή πρόβλεψη με την παρούσα και καταβάλλονται δυνάμει νόμων, συλλογικών συμβάσεων, Υπουργικών αποφάσεων και πράξεων, αποφάσεων ή εγκυκλίων των επιχει­ρήσεων ή βάσει εθίμου και πρακτι­κής.
Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που έχουν καθιερωθεί με οποιονδήποτε τρόπο διατηρούνται.

Η παρούσα ισχύει από 1.1.1993.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1985

Σήμερα 31 Μαΐου 1985 στα Γραφεία της Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εται­ρειών (ΕΕΑΕ), Σόλωνος 14, Αθήνα, οι κ.κ. Π. Νικολαϊδης και Γ. Ανωμερίτης, Πρόε­δρος και Γενικός Γραμματέας της ΕΕΑΕ και Φ. Λέφας και Τ. Λυσι­μάχου, Πρόεδρος και Γ. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλό­γων Ελλά­δας (ΟΑΣΕ) ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της ΕΕΑΕ και ΟΑΣΕ συμ­φωνούν και κάνουν δεκτά τα παρακάτω που μαζί με τα ήδη ισχύοντα και με το πρακτικό που θα ακολουθήσει αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργα­σίας που έχει ως εξής:

1. ΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση αφορά τους εργαζόμενους στις Τραπεζικές Ασφαλιστι­κές Εται­ρείες, δηλαδή:
1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ
2. ΑΣΤΗΡ ΑΕ
3. ΦΟΙΝΙΞ - ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
4. ΙΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ
6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΛΟΙΩΝ & ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΕ
7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΕ
8. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
9. ΕΤΕΒΑ ΑΕ

2. ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΖΩΗΣ
Τα οικογενειακά επιδόματα υπολογίζονται στο 20ο κλιμάκιο του Ενιαίου μι­σθολογίου (Ε.Μ.).
Ποσοστοποιούνται όλα τα δραχμικά επιδόματα στο 16ο κλιμάκιο του Ε.Μ.
Διπλασιάζεται το επίδομα παιδικής μέριμνας και από 1.000 γίνεται 2.000 δρχ. για κάθε παιδί. Ποσοστοποιείται δε και αυτό στο 16ο κλιμά­κιο (6%).
Διπλασιάζονται τα ταμειακά επιδόματα για τους ταμίες με κύρια και αποκλει­στική απασχόληση και καθορίζονται στις 8.086 δρχ., δηλαδή 21% στο 16ο κλι­μάκιο του Ε.Μ.
Χορηγείται επίδομα παραμεθορίων περιοχών 4% στο 16ο κλιμάκιο του Ε.Μ. Πα­ραμεθόριες νοούνται οι εξής: Ν. Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δρά­μας, Φλώρι­νας, Καστοριάς, Πέλλης, Κιλκίς, Θεσπρωτίας, Ιωαννί­νων, Λέ­σβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου εκτός Ρόδου.
Χορηγείται αμειβόμενη και μη γονική άδεια όπως ο νόμος ορίζει.
Καταβάλλονται ουσιαστικές προσπάθειες για τη δραστική μείωση των υπερω­ριών και της υπερεργασίας για την πάταξη της ανεργίας.
Συμφωνείται να επανεξεταστεί το θέμα της μείωσης του ωραρίου μέχρι τον Σε­πτέμβριο του 1985 στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής για τη μείωση της ανεργίας και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των εργαζομέ­νων.
Οι διοικητικοί υπάλληλοι που εργάζονται σε ανθυγιεινούς χώρους ή ασκούν αν­θυ­γιεινή εργασία δύνανται μετά από 10 χρόνια συνεχούς ερ­γασίας να ζη­τήσουν μετάθεση, οι δε εταιρείες οφείλουν να την ικανο­ποιήσουν.
Δημιουργείται επιτροπή από εκπροσώπους της ΟΑΣΕ και της ΕΕΑΕ που μέ­χρι τον Οκτώβριο του 1985 θα υποβάλλουν τεχνικο-οικονομική μελέτη για την ίδρυση προμηθευτικού καταναλωτικού συνεταιρισμού που θα συμ­μετέχουν οι εργαζόμενοι στις Ασφαλιστικές Εταιρείες του Δ.Τ. και της Εμπορικής Ασφαλιστι­κής. Οι εταιρείες του Δ.Τ. θα συμμετάσχουν στα έξοδα σύστασης και εγκατά­στασης του συνεταιρισμού μέχρι να αρ­χίσει να λειτουργεί. Με την έναρξη της λειτουργίας θα έχει συμφωνηθεί το ποσοστό επιχορήγησης των Εταιρειών προς τον συνεταιρισμό σε ετήσια βάση (πο­σοστό επί του μισθολογίου).

3. ΘΕΣΜΙΚΑ
Τα δύο μέρη συμφωνούν να απευθυνθούν στους αρμόδιους κυβερνητικούς φο­ρείς για να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την Κοινωνικοποίηση του Δ.Τ. να ιδρυθεί Ιν­στιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και να γίνει θεσμική και ουσια­στική εξυγίανση της Ασφαλιστικής Αγοράς.


4. Τα δύο μέρη συμφώνησαν να κάνουν ενέργειες προς τους αρμόδιους Κυβερνητι­κούς φορείς
n Για την νομοθετική κατοχύρωση της ΑΤΑ
n Για την δημιουργία εργατοϋπαλληλικού τιμάριθμου

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1991

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ:
1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
2. ΑΣΤΗΡ ΑΑΕ,
3. ΦΟΙΝΙΞ-ΓΕΝ. ΑΣΦ. ΕΛΛΑΔΟΣ,
4. ΙΟΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΑΕ,
7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ ΑΕΓΑ,
8. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ,
9. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΑΕ,
10. ΑΚΜΗ ΑΑΕ,
11. ΑΚΜΗ ΖΩΗΣ.

Στην Αθήνα την 30-5-1991 οι υπογεγραμμένοι αφενός ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, κάτοικος Αθηνών Καρ. Σερβίας 8 και ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΑΚΟΣ, κάτοικος Αθηνών Λ. Συγγρού 163 ενεργούντες σαν Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της εργοδοτικής Ενώσεως με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ε.Ε.Α.Ε.).
που εδρεύει στην Αθήνα (Σόλωνος 14) και αφετέρου
ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ενεργούντες σαν Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Φειδίου 9)

ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ο.Α.Σ.Ε. συμφωνούν και κάνουν δεκτά τα παρακάτω που μαζί με τα ήδη ισχύοντα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης συλλογικής σύμβασης εργασίας που έχει ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
α. Οι βασικοί μισθοί και τα διορθωτικά ποσά τη Σ.Σ.Ε. ’90 αυξάνονται κατά 2% από 1.3.91 και για την εξομάλυνση του μισθολογίου προστίθεται στο 8ο κλιμάκιο διορθω­τικό ποσό 500 δρχ. στο κύριο προσωπικό και 400 δρχ. στο βοηθητικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας. Στρογγυλοποιούνται τα ποσά του πρώτου κλιμακίου στην επόμενη εκατοντάδα, τα δε επόμενα στρογγυλοποιούνται επίσης στην εκατο­ντάδα έτσι ώστε να διατηρείται η σχέση των κλιμακίων της Σ.Σ.Ε. ’90.
Τους βασικούς μισθούς και τα διορθωτικά ποσά όπως διαμορφώνονται με τα παρα­πάνω δείχνει ο πίνακα υπ’ αριθμόν 1 (σελ. 2) της παρούσης.

Οι νέοι αυτοί βασικοί μισθοί και τα διορθωτικά ποσά αυξάνονται από 1.7.91 κατά 17,77%, με ταυτόχρονο όμως συμψηφισμό των ποσοστών αύξησης που χορηγήθη­καν το έτος 1985 (8,2% την 1.1.85, 6,6% την 1.5.85 και 2,1% την 1.9.85).
Δηλαδή από 1.7.91 θα υπολογίζονται πλέον τα ποσοστά αύξησης της ΑΤΑ που χο­ρηγήθηκαν την 1.1.86 και μετά.
Οι βασικοί μισθοί και τα διορθωτικά ποσά που προκύπτουν από την αύξηση αυτή στρογγυλοποιημένα όπως παραπάνω εμφανίζονται στον πίνακα υπ’ αριθμόν 2 (σελ. 3) της παρούσης.
Στην εφαρμογή της διάταξης αυτής έχει ισχύ η παράγραφος 8 της Σ.Σ.Ε. ’89.

Τέλος οι παραπάνω βασικοί μισθοί και τα διορθωτικά ποσά αυξάνονται κατά 3,6% από 1.9.91 και διαμορφώνονται όπως δείχνει ο πίνακας υπ’ αριθμόν 3 (σελ. 4) της παρούσης στρογγυλοποιημένα και αυτά κατά τον ίδιο τρόπο.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ Από 1.3.1991

Κλ

Κύριο
Βοηθητικό
Προσωπικό Καθαριότητας

 

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

0

39.800

2.200

42.000

35.800

2.000

37.800

35.800

2.000

37017

1

39.800

2.200

42.000

35.800

2.000

37.800

35.800

2.000

37017

2

42.500

1.800

44.300

38.200

1.600

39.800

37.400

1.600

38183

3

43.800

1.600

45.400

39.400

1.400

40.800

38.200

1.400

38771

4

43.800

1.600

45.400

39.400

1.400

40.800

38.200

1.400

38771

5

46.500

1.100

47.600

41.800

1.000

42.800

39.800

1.000

39951

6

47.900

900

48.800

43.000

800

43.800

40.600

800

40546

7

47.900

900

48.800

43.000

800

43.800

40.600

800

40546

8

50.500

500

51.000

45.300

400

45.700

42.200

400

41.377

9

51.900

 

51.900

46.500

 

46.500

43.000

 

43.000

10

51.900

 

51.900

46.500

 

46.500

43.000

 

43.000

11

54.600

 

54.600

48.900

 

48.900

44.600

 

44.600

12

55.900

 

55.900

50.100

 

50.100

45.300

 

45.300

13

55.900

 

55.900

50.100

 

50.100

45.300

 

45.300

14

58.600

 

58.600

52.500

 

52.500

46.900

 

46.900

15

60.000

 

60.000

53.700

 

53.700

47.700

 

47.700

16

60.000

 

60.000

53.700

 

53.700

47.700

 

47.700

17

62.600

 

62.600

56.100

 

56.100

49.300

 

49.300

18

64.000

 

64.000

57.300

 

57.300

50.100

 

50.100

19

64.000

 

64.000

57.300

 

57.300

50.100

 

50.100

20

66.700

 

66.700

59.700

 

59.700

51.700

 

51.700

21

68.000

 

68.000

60.900

 

60.900

52.500

 

52.500

22

68.000

 

68.000

60.900

 

60.900

52.500

 

52.500

23

70.700

 

70.700

63.200

 

63.200

54.100

 

54.100

24

72.000

 

72.000

64.400

 

64.400

54.900

 

54.900

25

72.000

 

72.000

64.400

 

64.400

54.900

 

54.900

26

74.700

 

74.700

66.800

 

66.800

56.500

 

56.500

27

76.100

 

76.100

68.000

 

68.000

57.300

 

57.300

28

76.100

 

76.100

68.000

 

68.000

 

 

 

29

78.800

 

78.800

70.400

 

70.400

 

 

 

30

80.100

 

80.100

71.600

 

71.600

 

 

 

31

80.100

 

80.100

 

 

 

 

 

 

32

82.800

 

82.800

 

 

 

 

 

 

33

84.100

 

84.100

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ Από 1.7.1991

Κλ

Κύριο
Βοηθητικό
Προσωπικό Καθαριότητας

 

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

0

46.900

2.600

49.500

42.200

2.400

44.600

42.200

2.400

44.600

1

46.900

2.600

49.500

42.200

2.400

44.600

42.200

2.400

44.600

2

50.100

2.100

52.200

45.000

1.900

46.900

44.100

1.900

46.000

3

51.600

2.000

53.600

46.400

1.700

48.100

45.000

1.700

46700

4

51.600

2.000

53.600

46.400

1.700

48.100

45.000

1.700

46700

5

54.800

1.300

56.100

49.300

1.200

50.500

46.900

1.200

48100

6

56.400

1.100

57.500

50.700

1.000

51.700

47.900

1.000

48900

7

56.400

1.100

57.500

50.700

1.000

51.700

47.900

1.000

48900

8

59.500

600

60.100

53.400

500

53.900

49.700

500

50.200

9

61.200

 

61.200

54.800

 

54.800

50.700

 

50.700

10

61.200

 

61.200

54.800

 

54.800

50.700

 

50.700

11

64.300

 

64.300

57.600

 

57.600

52.600

 

52.600

12

65.900

 

65.900

59.100

 

59.100

53.400

 

53.400

13

65.900

 

65.900

59.100

 

59.100

53.400

 

53.400

14

69.100

 

69.100

61.900

 

61.900

55.300

 

55.300

15

70.700

 

70.700

63.300

 

63.300

56.200

 

56.200

16

70.700

 

70.700

63.300

 

63.300

56.200

 

56.200

17

73.800

 

73.800

66.100

 

66.100

58.100

 

58.100

18

75.400

 

75.400

67.500

 

67.500

59.100

 

59.100

19

75.400

 

75.400

67.500

 

67.500

59.100

 

59.100

20

78.600

 

78.600

70.400

 

70.400

60.900

 

60.900

21

80.100

 

80.100

71.800

 

71.800

61.900

 

61.900

22

80.100

 

80.100

71.800

 

71.800

61.900

 

61.900

23

83.300

 

83.300

74.500

 

74.500

63.800

 

63.800

24

84.800

 

84.800

75.900

 

75.900

64.700

 

64.700

25

84.800

 

84.800

75.900

 

75.900

64.700

 

64.700

26

88.000

 

88.000

78.700

 

78.700

66.600

 

66.600

27

89.700

 

89.700

80.200

 

80.200

67.500

 

67.500

28

89.700

 

89.700

80.200

 

80.200

 

 

 

29

92.900

 

92.900

83.000

 

83.000

 

 

 

30

94.400

 

94.400

84.400

 

84.400

 

 

 

31

94.400

 

94.400

 

 

 

 

 

 

32

97.600

 

97.600

 

 

 

 

 

 

33

99.100

 

99.100

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ Από 1.9.1991

Κλ

Κύριο
Βοηθητικό
Προσωπικό Καθαριότητας

 

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

0

48.600

2.700

51.300

43.700

2.500

46.200

43.700

2.500

46.200

1

48.600

2.700

51300

43.700

2.500

46.200

43.700

2.500

46.200

2

51.900

2.200

54100

46.600

2.000

48.600

45.700

2.000

47.700

3

53.500

2.200

55700

48.000

1.800

49.800

46.600

1.800

48.400

4

53.500

2.200

55700

48.000

1.800

49.800

46.600

1.800

48.400

5

56.800

1.400

58200

51.100

1.300

52.400

48.600

1.300

49.900

6

58.400

1.100

59500

52.500

1.000

53.500

49.600

1.000

50.600

7

58.400

1.100

59500

52.500

1.000

53.500

49.600

1.000

50.600

8

61.700

600

62300

55.300

500

55.800

51.500

500

52.000

9

63.400

 

63.400

56.700

 

56.700

52.500

 

52.500

10

63.400

 

63.400

56.700

 

56.700

52.500

 

52.500

11

66.600

 

66.600

59.600

 

59.600

54.500

 

54.500

12

68.300

 

68.300

61.200

 

61.200

55.300

 

55.300

13

68.300

 

68.300

61.200

 

61.200

55.300

 

55.300

14

71.600

 

71.600

64.100

 

64.100

57.300

 

57.300

15

73.300

 

73.300

65.600

 

65.600

58.200

 

58.200

16

73.300

 

73.300

65.600

 

65.600

58.200

 

58.200

17

76.500

 

76.500

68.400

 

68.400

60.200

 

60.200

18

78.100

 

78.100

69.900

 

69.900

61.200

 

61.200

19

78.100

 

78.100

69.900

 

69.900

61.200

 

61.200

20

81.400

 

81.400

72.900

 

72.900

63.100

 

63.100

21

83.000

 

83.000

74.400

 

74.400

64.100

 

64.100

22

83.000

 

83.000

74.400

 

74.400

64.100

 

64.100

23

86.300

 

86.300

77.100

 

77.100

66.100

 

66.100

24

87.900

 

87.900

78.600

 

78.600

67.000

 

67.000

25

87.900

 

87.900

78.600

 

78.600

67.000

 

67.000

26

91.200

 

91.200

81.500

 

81.500

69.000

 

69.000

27

93.000

 

93.000

83.100

 

83.100

69.900

 

69.900

28

93.000

 

93.000

83.100

 

83.100

 

 

 

29

96.300

 

96.300

86.000

 

86.000

 

 

 

30

97.800

 

97.800

87.400

 

87.400

 

 

 

31

97.800

 

97.800

 

 

 

 

 

 

32

101.100

 

101.100

 

 

 

 

 

 

33

102.700

 

102.700

 

 

 

 

 

 

 

β. Διατηρείται η ποσοστιαία σχέση που ίσχυε στα καταληκτικά κλιμάκια, στις περι­πτώσεις προσαυξήσεων, δυνάμει του όρου έξη (6) της Σ.Σ.Ε. 1988, και διαμορφώνο­νται ως εξής:


Κύριο Προσωπικό Βοηθητικό Προσωπικό Προσωπικό καθαριότητας
Από 1.3.91 85.700 73.200 58.900
87.300 74.800 60.500

Από 1.7.91 101.000 86.300 69.400
102.900 88.200 71.300

Από 1.9.91 104.700 89.400 71.900
106.600 91.300 73.800


γ. Οι βασικοί μισθοί Διευθυντών και Υποδιευθυντών προσαυξάνονται έτσι ώστε να διατηρηθεί η ποσοστιαία σχέση ανάμεσα στο καταληκτικό κλιμάκιο του μισθολογίου, όπως είχε διαμορφωθεί με τη Σ.Σ.Ε. 1990 και διαμορφώνονται ως εξής:

Υποδιευθυντής Διευθυντής
Από 1.3.91 101.900 119.100
Από 1.7.91 120.100 140.300
Από 1.9.91 124.500 145.400
δ. Από τις ίδιες ημερομηνίες (1.3.91, 1.7.91 και 1.9.91) αυξάνονται ανάλογα τα δραχ­μικά επιδόματα που έχουν ποσοστοποιηθεί στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με την παράγραφο 7 της Σ.Σ.Ε. ’89.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ
Το ποσοστό του επιδόματος πολυετίας αυξάνεται από 1.5.91, από 1,5% σε 1,75% ανά έτος κατά τα μέχρι τώρα ισχύοντα.

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Συνιστάται μικτή ισομερής επιτροπή από εκπροσώπους της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ο.Α.Σ.Ε. έργο της οποίας θα είναι να γνωμοδοτήσει εντός 6μηνου επί του θέματος συνδέσεως μέρους των αμοιβών με την παραγωγικότητα.
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
Το επίδομα τοκετού καθορίζεται σε 120.000 δρχ.

ΙΣΧΥΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Δεν θίγονται και εξακολουθούν να καταβάλλονται στο προσωπικό οι πάσης φύσεως παροχές, για τις οποίες δεν γίνεται ειδική ρύθμιση ή πρόβλεψη με την παρούσα και καταβάλλονται δυνάμει νόμων, συλλογικών συμβάσεων, Υπουργικών αποφάσεων και πράξεων, αποφάσεων ή εγκυκλίων των επιχειρήσεων ή βάσει εθίμου και πρακτι­κής.

Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που έχουν καθιερωθεί με οποιονδήποτε τρόπο διατηρούνται.

Η παρούσα ισχύει από 1.1.91 εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά πα­ραπάνω.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1984

Σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 1984 στα γραφεία της Ένωσης Ελληνικών Ασφαλι­στικών Εταιρειών, Σόλωνος 14, οι υπογεγραμμένοι Παύλος Νικολαίδης και Γιώργος Ανωμερίτης Πρόεδρος και Γ. Γραμματέας αντίστοιχα της Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών και Φωκίων Λέφας και Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, Πρόεδρος και Γ. Γραμ­ματέας της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Ε.) εκθέτουν τα παρακάτω:
Η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας (Ο.Α.Σ.Ε.) με την από 23-3-84 πρόσκλησή της που επιδόθηκε στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών που εκπρο­σωπούν νόμιμα τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις:

1) ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ
2) ΑΣΤΗΡ
3) ΑΓΡΟΤΙΚΗ
4) ΦΟΙΝΙΞ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛ. ΕΛΛΑΔΟΣ
5) ΙΟΝΙΚΗ
6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
7) ΕΤΕΒΑ
8) ΕΜΠΟΡΙΚΗ
9) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

την κάλεσε να διαπραγματευθεί για την υπογραφή συλλογικής Σύμβασης εργασίας μεταξύ αυτής και της Ο.Α.Σ.Ε.
Ήδη, μετά τις διαπραγματεύσεις που έγιναν οι Παύλος Νικολαϊδης και Γιώργος Ανωμερίτης ως Πρόεδρος και Γ. Γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών και Φωκίων Λέφας και Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου ως Πρόεδρος και Γ. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και κάνουν δεκτά τα παρακάτω τα οποία μαζί με το πρακτικό συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συλλογικής Σύμβασης που έχει ως εξής:

1. ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Κατοχυρώνεται το Ενιαίο Μισθολόγιο έτσι όπως εφαρμόζεται από τη 1-1-1982, που σε συνδυασμό με τους κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας και τα ειδικά πρακτικά συμφωνίας διαμορφώνει το ολικό ύψος αμοιβής εργασίας.
2. ΑΤΑ
Κατοχυρώνεται η ΑΤΑ με βάση τα διευρυμένα κλιμάκια, όπως προβλέπει η 8418/231/ 25-1-84 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
3. ΑΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
Οι Εταιρείες αποδέχονται την επέκταση της άδειας τοκετού σε 4 μήνες, με τις διαδι­κασίες (ως προς το χρόνο χρησιμοποίησης της άδειας) που προβλέπει ο ν. 1302/82.
Για το διάστημα αυτό θα καταβάλλονται από τις Εταιρείες πλήρες αποδοχές 4 μηνών. Συμψηφίζονται στις παραπάνω αποδοχές των 4 μηνών οποιαδήποτε ποσά που κα­ταβάλλονται για την ίδια αιτία από ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς.
4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
Χορηγείται επίδομα τοκετού ύψους 80.000 δρχ. με τη προσκόμιση της λη­ξιαρχικής πράξης γέννησης. Στο ποσό αυτό συμψηφίζεται κάθε ποσό που καταβάλλεται για την ίδια αιτία από ασφαλιστικά ταμεία ή άλλα προγράμματα ασφάλισης.
5. ΩΡΑΡΙΟ
Το ωράριο των ασφαλιστικών υπαλλήλων συμφωνείται σε 38 ώρες και 20 λεπτά τη βδομάδα ως εξής:
Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη 7.45 - 15.30
Παρασκευή 7.45 - 15.05
6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Επεκτείνεται το επίδομα πολυετίας ως εξής:
Με τη συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας χορηγείται επίδομα 3%.
Για κάθε συμπληρωμένο έτος πέρα του τρίτου, το επίδομα προσαυξάνεται κατά 1%.
Σαν χρόνος υπηρεσίας για τη χορήγηση του επιδόματος, χορηγείται για όλο το προ­σωπικό των πιο πάνω Ασφαλιστικών Εταιρειών και ο χρόνος τυχόν ασφαλισμένης προϋπηρεσίας του εργαζόμενου σε οποιοδήποτε άλλο εργο­δότη, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εταιρική ή ατο­μική επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής καθώς και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.
7. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Αναγνωρίζεται από 1-1-84 η ασφαλιστική προϋπηρεσία και η προϋπηρεσία στον Δη­μόσιο Τομέα με ανάλογη ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου.
8. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Αναγνωρίζεται προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα για την ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια, μέχρι 2 χρόνια. Η προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται κι αν ακόμα έχει πραγμα­τοποιηθεί στην αλλοδαπή.
Η έναρξη εφαρμογής και τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν θα κλιμα­κωθούν ως εξής:
α) Για αναγνώριση μέχρι 1 χρόνο, έναρξη από 1-10-84.
β) Για το πέρα του ενός έτους διάστημα και μέχρι 2 χρόνια, έναρξη εφαρμο­γής από 1-10-85.
9. ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Χορηγείται ανθυγιεινό επίδομα 12% και πρόσθετη ετήσια άδεια 7 ημερών για τους χειριστές Η/Υ, χειρίστριες εισαγωγής στοιχείων, (διατρήτριες) τηλεφωνήτριες και εκείνους που εργάζονται σε υπόγεια, αποθήκες και άλλους ανθυγιεινούς χώρους εργα­σίας.
Την ανθυγιεινότητα των χώρων θα τη διαπιστώνει επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της Ένωσης, έναν εκπρόσωπο της Ο.Α.Σ.Ε. και έναν γιατρό του Υπουρ­γείου Εργασίας.
Η επιτροπή θα συσταθεί ένα μήνα μετά την υπογραφή της Σ.Σ.Ε.
10. Οι πιο πάνω Εταιρείες, Εκτός Φοίνικα, Ιονικής και Εμπορικής Ασφαλιστι­κής θα ασφαλίσουν με Ομαδικό Ασφαλιστήριο το προσωπικό τους κατά ατυχήματος που θα προβλέπει και την καταβολή ΕΦ ΑΠΑΞ με την αποχώ­ρηση του εργαζόμενου ή θα καλύπτει κινδύνους που θα συμφωνηθούν με­ταξύ των εργαζομένων και της Εται­ρείας. Η εισφορά των Εταιρειών στο Ομαδικό ασφαλιστήριο δεν θα είναι κάτω του 1% των συνολικών Αποδο­χών των υπαλλήλων. Οι όροι, το ακριβές ποσοστό συμμετο­χής στο ασφά­λιστρο των εργαζομένων και των εταιρειών και οι λοιπές λε­πτομέρειες θα συμφωνηθούν μετά από μελέτη ειδικής επιτροπής που θα προτεί­νουν οι Σύλλογοι σε συνεργασία με τις διοικήσεις των εταιρειών. Η επιτροπή αυτή πρέπει να έχει απο­φασίσει μετά από 1 μήνα από την υπογραφή της πα­ρούσας ΣΣΕ.
11. Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από 1-1-84


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι διευκρινίζοντας και συμπληρώνοντας την Σ.Σ.Ε. έτους 1984 που συμφωνήθηκε μεταξύ τους συμφωνούν και τα εξής:
Διευκρινίζεται ότι σε καμιά περίπτωση δεν θίγονται κανονισμοί, ειδικές συμφωνίες και γενικότερες ρυθμίσεις που εφαρμόζονται ή πρόκειται να συμφωνηθούν στις επιχειρήσεις του Δημόσιου Τομέα και την Εμπορική Ασφαλιστική Α.Ε.
Στο προσωπικό της Ελληνικής Εταιρείας Πλοίων και Αεροσκαφών θα γίνει στα­διακή εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου σε δύο στάδια με έναρξή του 1-1-84 και 1-1-85 αντίστοιχα.
Στο προσωπικό των εταιρειών Πανελλήνιος και Ελληνική Εταιρεία Πλοίων και Αερο­σκαφών οι διατάξεις του άρθρου 3 και 4 του παρόντος (άδεια και επίδομα τοκετού) θα εφαρμοστούν από 1-8-84.
Στο προσωπικό των εταιρειών Πανελλήνιος και Ελληνικής Εταιρείας Πλοίων και Αεροσκαφών θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 7 (αναγνώριση προϋπη­ρεσίας στον Ασφαλιστικό Τομέα και το Δημόσιο με ανάλογη ένταξη στα μισθολο­γικά κλιμάκια) σε δύο στάδια. Η έναρξη του πρώτου σταδίου είναι την 1-1-84 και του δεύτερου σταδίου την 1-1-85.
Οι διατάξεις του άρθρου 9 όσον αφορά στην χορήγηση ανθυγιεινού επιδό­ματος στους χειριστές Η/Υ και διατρήτριες θα ισχύσουν μόλις ισχύσουν και στις Τράπε­ζες.
Τα μέλη του προεδρείου της Ομοσπονδίας απαλλάσσονται εφ’ όσον το επιθυμούν από την εργασία τους με την καταβολή όλων των αποδοχών τους. Δεν μπορεί οι απαλλαγμένοι από κάθε εταιρεία να είναι πάνω από ένας. Στις απαλλαγές αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται εκείνες που ρυθμίζο­νται με τα πρακτικά συμφωνίας των επί μέρους σωματείων.
Οι επιχειρήσεις του Δημόσιου Τομέα εφαρμόζοντας κριτήρια επιχειρησιακά και κοινωνικά μπορούν να προσλαμβάνουν κατά προτεραιότητα από τους άνεργους του Κλάδου εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία. Ειδικά για το προσωπικό της Εται­ρείας Ασφαλίσεων Πλοίων και Αεροσκαφών διευκρινίζε­ται ότι θα προσλαμβά­νεται κατ’ απόλυτο προτεραιότητα αναλογικά από όλες τις Εταιρείες του Δημοσίου Το­μέα.
Οι διατάξεις του άρθρου 10 (ομαδικό ασφαλιστήριο) για το προσωπικό της Αγροτι­κής Ασφαλιστικής θα ισχύσουν από 1.1.85 για δε το προσωπικό της Πανελληνίου και της Ελληνικής Εταιρείας Ασφαλίσεων Πλοίων και Αεροσκαφών από 1.1.86.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1990

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ:
1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
2. ΑΣΤΗΡ ΑΑΕ,
3. ΦΟΙ­ΝΙΞ- ΓΕΝ. ΑΣΦ. ΕΛΛΑΔΟΣ,
4. ΙΟΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
6. ΠΑ­ΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΑΕ,
7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ ΑΕΓΑ,
8. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ,
9. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΑΕ,
10. ΑΚΜΗ ΑΑΕ,
11. ΑΚΜΗ ΖΩΗΣ.
Στην Αθήνα την 23.3.90 οι υπογεγραμμένοι αφενός ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, κάτοικος Αθηνών Καρ. Σερβίας 8 και ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΑΚΟΣ, κάτοικος Αθη­νών Λ. Συγγρού 163 ενεργούντες με την ιδιότητα των εκπροσώπων του Διοι­κητικού Συμβουλίου της εργοδοτικής Ενώσεως με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛ­ΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ε.Ε.Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Σόλωνος 14) και αφετέρου
ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ενεργούντες σαν Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙ­ΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ που εδρεύει στην Αθήνα (Φειδίου 9) ως νό­μιμα εξουσιοδοτη­μένοι της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ο.Α.Σ.Ε. συμφωνούν και κάνουν δεκτά τα παρακάτω που μαζί με τα ήδη ισχύοντα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης συλλογικής σύμβασης εργασίας που έχει ως εξής:
1) Οι Εταιρίες θα χορηγήσουν την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) πρώ­του τετραμήνου 1990, που έχει χορηγηθεί με την υπ’ αριθμ. 1405/15/12.1.1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οι­κονο­μικών και Εργασίας και την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή που θα χορη­γηθεί για τα επόμενα τετράμηνα έτους 1990, κατά τους όρους και με τις προϋπο­θέσεις της.
2) α. Από την 1.1.1990, ενσωματώνεται στο βασικό μισθό, του αρχικού μισθο­λογι­κού κλιμακίου κάθε κατηγορίας προσωπικού, η χορηγηθείσα αυ­τόματη τιμαριθ­μική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) την 1.5.1984 (περίοδος 1.5.84 μέχρι 30.8.84) και 1.9.84 (περίοδος 1.9.84 μέχρι 31.12.84) ήτοι ποσοστά 6,9% και 2,2% αντίστοιχα.
2) β. Χορηγείται διορθωτικό ποσό επί των βασικών μισθών στα πρώτα οκτώ (8) νέα κλιμάκια (0-7). Το διορθωτικό ποσό προστίθεται στα ως άνω κλι­μά­κια (0/7) και δημιουργεί νέους βασικούς μισθούς.
3) Με την ενσωμάτωση των παραγράφων 2α και 2β τα κλιμάκια του ενιαίου μισθολο­γίου της ΣΣΕ 1984, όπως διαμορφώθηκε με την ΣΣΕ 89, διατη­ρού­μενης της σχέ­σεως αρχικού και καταληκτικού διαμορφώνεται ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ από 1.1.1990

Κλ

Κύριο
Βοηθητικό
Προσωπικό Καθαριότητας

 

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

0

39.004

2.093

41.097

35.131

1.886

37.017

35.131

1.886

37.017

1

39.004

2.093

41.097

35.131

1.886

37.017

35.131

1.886

37.017

2

41.638

1.674

43.312

37.473

1.507

38..980

36.676

1.507

38.183

3

42.954

1.465

44.419

38.644

1.319

39.963

37.452

1.319

38.771

4

42.954

1.465

44.419

38.644

1.319

39.963

37.452

1.319

38.771

5

45.587

1.046

46.633

40.985

941

41.926

39.010

941

39.951

6

46.905

837

47.742

42.157

753

42.910

39.793

753

40.546

7

46.905

837

47.742

42.157

753

42.910

39.793

753

40.546

8

49.538

 

49.538

44.499

 

44.499

41.377

 

41.377

9

50.854

 

50.854

45.670

 

45.670

42.157

 

42.157

10

50.854

 

50.854

45.670

 

45.670

42.157

 

42.157

11

53.488

 

53.488

48.012

 

48.012

43.718

 

43.718

12

54.804

 

54.804

49.182

 

49.182

44.498

 

44.498

13

54.804

 

54.804

49.182

 

49.182

44.498

 

44.498

14

57.438

 

57.438

51.524

 

51.524

46.060

 

46.060

15

58.754

 

58.754

52.695

 

52.695

46.840

 

46.840

16

58.754

 

58.754

52.695

 

52.695

46.840

 

46.840

17

61.388

 

61.388

55.037

 

55.037

48.402

 

48.402

18

62.704

 

62.704

56.208

 

56.208

49.181

 

49.181

19

62.704

 

62.704

56.208

 

56.208

49.181

 

49.181

20

65.337

 

65.337

58.549

 

58.549

50.744

 

50.744

21

66.655

 

66.655

59.721

 

59.721

51.524

 

51.524

22

66.655

 

66.655

59.721

 

59.721

51.524

 

51.524

23

69.288

 

69.288

62.063

 

62.063

53.085

 

53.085

24

70.604

 

70.604

63.234

 

63.234

53.866

 

53.866

25

70.604

 

70.604

63.234

 

63.234

53.866

 

53.866

26

73.238

 

73.238

65.576

 

65.576

55.427

 

55.427

27

74.554

 

74.554

66.746

 

66.746

56.208

 

56.208

28

74.554

 

74.554

66.746

 

66.746

 

 

 

29

77.188

 

77.188

69.088

 

69.088

 

 

 

30

78.504

 

78.504

70.259

 

70.259

 

 

 

31

78.504

 

78.504

 

 

 

 

 

 

32

81.138

 

81.138

 

 

 

 

 

 

33

82.459

 

82.459

 

 

 

 

 

 

 

4). Διατηρείται η ποσοστιαία σχέση που ίσχυε στα καταληκτικά κλιμάκια, στις περι­πτώσεις προσαυξήσεων, δυνάμει του όρου έξη (6) της ΣΣΕ 1988 και δια­μορφώνο­νται, για το 1990 ως εξής:


Κύριο προσωπικό
α. 84.019
β. 85.579

Βοηθητικό προσωπικό
α. 71.817
β. 73.379

Προσωπικό καθαριότητας
α. 57.768
β. 59.328

5). Οι βασικοί μισθοί Διευθυντών και Υποδιευθυντών που είναι εκτός ενιαίου μισθο­λογίου, προσαυξάνονται έτσι ώστε να διατηρηθεί η ποσοστιαία σχέση ανάμεσα στο καταληκτικό κλιμάκιο του μισθολογίου, όπως είχε διαμορφωθεί με την ΣΣΕ 1989, και διαμορφώνονται σε δραχμές 116.717 και 99.846 αντί­στοιχα.

6). Από 1.3.1990 αυξάνεται το επίδομα πολυετίας από 1,25% σε 1,50% κατά χρόνο υπηρεσίας. Η αύξηση θα υπολογισθεί με τον τρόπο που μέχρι σήμερα εφαρμόσθηκε (Σ.Σ.Ε. 1984).

7). Από 1.7.1990 αναγνωρίζεται προϋπηρεσία, που προέρχεται από τον Ιδιω­τικό Το­μέα, μέχρι ένα (1) έτος, πέραν του μέχρι σήμερα αναγνωρισθέντα έτσι ώστε να μπο­ρεί να αναγνωρισθεί συνολικά χρόνος προϋπηρεσίας στον Ιδιω­τικό Τομέα, μέ­χρι (3) χρόνια για την ένταξη και προώθηση στα μισθο­λογικά κλιμάκια. Η αναγνώ­ριση θα γί­νεται με δικαιολογητικά που αποδει­κνύουν την προϋπηρεσία και ταυτί­ζονται με τα απαιτούμενα για την ανα­γνώριση της πο­λυετίας.

8) Η δραχμική διαφορά του επιδόματος ευθύνης, που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας συλλογικής σύμβασης, θα προστεθεί στο ποσό που θα προκύψει μετά την εφαρμογή της ΣΣΕ 1989 και θα καταβληθεί από 1.1.1990

ΘΕΣΜΙΚΑ
1. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Α. Οι προσλήψεις του υπαλληλικού προσωπικού θα γίνονται με δημόσιο διαγωνι­σμό. Στην επιτροπή που θα συγκροτείται κατά επιχείρηση θα συμ­μετέχει εκπρό­σωπος του Δ.Σ. του αντίστοιχου συλλόγου υπαλλήλων. Κατ' εξαίρεση και ειδικά για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών που δεν καλύ­πτονται με τον δημόσιο δια­γωνισμό επιτρέπεται η πρόσληψη μικρού αριθ­μού προσωπικού με τις προϋπο­θέσεις που καθορίζονται από την διαδικα­σία του άρθρου 3 της Σ.Σ.Ε. 1989. Λοι­πές διατάξεις οργανισμών για τις προσλήψεις δεν θίγονται.
Β. Θα συσταθεί πενταμελής επιτροπή τριών εκπροσώπων της Ε.Α.Ε.Ε. και δύο εκπροσώπων της Ο.Α.Σ.Ε. η οποία θα μελετήσει και θα εισηγηθεί εντός τετραμήνου στις Διοικήσεις των Εταιριών τα κριτήρια που θα χρησι­μοποιού­νται από τις Εταιρίες για τις προσλήψεις βοηθητικού προσωπικού.
2. ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΛΩΝ
Α. Υιοθετείται η αρχή των ίσων ευκαιριών στην εξέλιξη του προσωπικού ανεξάρ­τητα από το φύλο όπως η αρχή αυτή οριοθετείται από τους ελληνι­κούς νόμους.
Β. Θα συσταθεί πενταμελής επιτροπή εκ τριών εκπροσώπων της Ε.Ε.Α.Ε. και δύο εκπροσώπων της Ο.Α.Σ.Ε., η οποία θα μελετήσει το θέμα και θα εισηγηθεί εντός διμήνου.
3. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δε θίγονται και εξακολουθούν να καταβάλλονται στο προσωπικό οι πάσης φύ­σεως παροχές, για τις οποίες δεν γίνεται ειδική ρύθμιση ή πρόβλεψη με την πα­ρούσα και καταβάλλονται δυνάμει νόμων, ΣΣΕ, Υπουργικών Απο­φάσεων και πράξεων, αποφάσεων ή εγκυκλίων των επιχειρήσεων. Ευνοϊ­κότεροι όροι εργα­σίας και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που έχουν καθιερωθεί με οποιονδήποτε τρόπο διατηρούνται.

Η παρούσα ισχύει από 1.1.1990 εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά.

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer