Θυγατρικών Τραπεζών

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1984

Σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 1984 στα γραφεία της Ένωσης Ελληνικών Ασφαλι­στικών Εταιρειών, Σόλωνος 14, οι υπογεγραμμένοι Παύλος Νικολαίδης και Γιώργος Ανωμερίτης Πρόεδρος και Γ. Γραμματέας αντίστοιχα της Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών και Φωκίων Λέφας και Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου, Πρόεδρος και Γ. Γραμ­ματέας της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Ε.) εκθέτουν τα παρακάτω:
Η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας (Ο.Α.Σ.Ε.) με την από 23-3-84 πρόσκλησή της που επιδόθηκε στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών που εκπρο­σωπούν νόμιμα τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις:

1) ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ
2) ΑΣΤΗΡ
3) ΑΓΡΟΤΙΚΗ
4) ΦΟΙΝΙΞ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛ. ΕΛΛΑΔΟΣ
5) ΙΟΝΙΚΗ
6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
7) ΕΤΕΒΑ
8) ΕΜΠΟΡΙΚΗ
9) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

την κάλεσε να διαπραγματευθεί για την υπογραφή συλλογικής Σύμβασης εργασίας μεταξύ αυτής και της Ο.Α.Σ.Ε.
Ήδη, μετά τις διαπραγματεύσεις που έγιναν οι Παύλος Νικολαϊδης και Γιώργος Ανωμερίτης ως Πρόεδρος και Γ. Γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών και Φωκίων Λέφας και Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου ως Πρόεδρος και Γ. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και κάνουν δεκτά τα παρακάτω τα οποία μαζί με το πρακτικό συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συλλογικής Σύμβασης που έχει ως εξής:

1. ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Κατοχυρώνεται το Ενιαίο Μισθολόγιο έτσι όπως εφαρμόζεται από τη 1-1-1982, που σε συνδυασμό με τους κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας και τα ειδικά πρακτικά συμφωνίας διαμορφώνει το ολικό ύψος αμοιβής εργασίας.
2. ΑΤΑ
Κατοχυρώνεται η ΑΤΑ με βάση τα διευρυμένα κλιμάκια, όπως προβλέπει η 8418/231/ 25-1-84 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
3. ΑΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
Οι Εταιρείες αποδέχονται την επέκταση της άδειας τοκετού σε 4 μήνες, με τις διαδι­κασίες (ως προς το χρόνο χρησιμοποίησης της άδειας) που προβλέπει ο ν. 1302/82.
Για το διάστημα αυτό θα καταβάλλονται από τις Εταιρείες πλήρες αποδοχές 4 μηνών. Συμψηφίζονται στις παραπάνω αποδοχές των 4 μηνών οποιαδήποτε ποσά που κα­ταβάλλονται για την ίδια αιτία από ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς.
4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
Χορηγείται επίδομα τοκετού ύψους 80.000 δρχ. με τη προσκόμιση της λη­ξιαρχικής πράξης γέννησης. Στο ποσό αυτό συμψηφίζεται κάθε ποσό που καταβάλλεται για την ίδια αιτία από ασφαλιστικά ταμεία ή άλλα προγράμματα ασφάλισης.
5. ΩΡΑΡΙΟ
Το ωράριο των ασφαλιστικών υπαλλήλων συμφωνείται σε 38 ώρες και 20 λεπτά τη βδομάδα ως εξής:
Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη 7.45 - 15.30
Παρασκευή 7.45 - 15.05
6. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Επεκτείνεται το επίδομα πολυετίας ως εξής:
Με τη συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας χορηγείται επίδομα 3%.
Για κάθε συμπληρωμένο έτος πέρα του τρίτου, το επίδομα προσαυξάνεται κατά 1%.
Σαν χρόνος υπηρεσίας για τη χορήγηση του επιδόματος, χορηγείται για όλο το προ­σωπικό των πιο πάνω Ασφαλιστικών Εταιρειών και ο χρόνος τυχόν ασφαλισμένης προϋπηρεσίας του εργαζόμενου σε οποιοδήποτε άλλο εργο­δότη, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εταιρική ή ατο­μική επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής καθώς και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.
7. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Αναγνωρίζεται από 1-1-84 η ασφαλιστική προϋπηρεσία και η προϋπηρεσία στον Δη­μόσιο Τομέα με ανάλογη ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου.
8. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Αναγνωρίζεται προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα για την ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια, μέχρι 2 χρόνια. Η προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζεται κι αν ακόμα έχει πραγμα­τοποιηθεί στην αλλοδαπή.
Η έναρξη εφαρμογής και τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν θα κλιμα­κωθούν ως εξής:
α) Για αναγνώριση μέχρι 1 χρόνο, έναρξη από 1-10-84.
β) Για το πέρα του ενός έτους διάστημα και μέχρι 2 χρόνια, έναρξη εφαρμο­γής από 1-10-85.
9. ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Χορηγείται ανθυγιεινό επίδομα 12% και πρόσθετη ετήσια άδεια 7 ημερών για τους χειριστές Η/Υ, χειρίστριες εισαγωγής στοιχείων, (διατρήτριες) τηλεφωνήτριες και εκείνους που εργάζονται σε υπόγεια, αποθήκες και άλλους ανθυγιεινούς χώρους εργα­σίας.
Την ανθυγιεινότητα των χώρων θα τη διαπιστώνει επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της Ένωσης, έναν εκπρόσωπο της Ο.Α.Σ.Ε. και έναν γιατρό του Υπουρ­γείου Εργασίας.
Η επιτροπή θα συσταθεί ένα μήνα μετά την υπογραφή της Σ.Σ.Ε.
10. Οι πιο πάνω Εταιρείες, Εκτός Φοίνικα, Ιονικής και Εμπορικής Ασφαλιστι­κής θα ασφαλίσουν με Ομαδικό Ασφαλιστήριο το προσωπικό τους κατά ατυχήματος που θα προβλέπει και την καταβολή ΕΦ ΑΠΑΞ με την αποχώ­ρηση του εργαζόμενου ή θα καλύπτει κινδύνους που θα συμφωνηθούν με­ταξύ των εργαζομένων και της Εται­ρείας. Η εισφορά των Εταιρειών στο Ομαδικό ασφαλιστήριο δεν θα είναι κάτω του 1% των συνολικών Αποδο­χών των υπαλλήλων. Οι όροι, το ακριβές ποσοστό συμμετο­χής στο ασφά­λιστρο των εργαζομένων και των εταιρειών και οι λοιπές λε­πτομέρειες θα συμφωνηθούν μετά από μελέτη ειδικής επιτροπής που θα προτεί­νουν οι Σύλλογοι σε συνεργασία με τις διοικήσεις των εταιρειών. Η επιτροπή αυτή πρέπει να έχει απο­φασίσει μετά από 1 μήνα από την υπογραφή της πα­ρούσας ΣΣΕ.
11. Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από 1-1-84


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι διευκρινίζοντας και συμπληρώνοντας την Σ.Σ.Ε. έτους 1984 που συμφωνήθηκε μεταξύ τους συμφωνούν και τα εξής:
Διευκρινίζεται ότι σε καμιά περίπτωση δεν θίγονται κανονισμοί, ειδικές συμφωνίες και γενικότερες ρυθμίσεις που εφαρμόζονται ή πρόκειται να συμφωνηθούν στις επιχειρήσεις του Δημόσιου Τομέα και την Εμπορική Ασφαλιστική Α.Ε.
Στο προσωπικό της Ελληνικής Εταιρείας Πλοίων και Αεροσκαφών θα γίνει στα­διακή εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου σε δύο στάδια με έναρξή του 1-1-84 και 1-1-85 αντίστοιχα.
Στο προσωπικό των εταιρειών Πανελλήνιος και Ελληνική Εταιρεία Πλοίων και Αερο­σκαφών οι διατάξεις του άρθρου 3 και 4 του παρόντος (άδεια και επίδομα τοκετού) θα εφαρμοστούν από 1-8-84.
Στο προσωπικό των εταιρειών Πανελλήνιος και Ελληνικής Εταιρείας Πλοίων και Αεροσκαφών θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 7 (αναγνώριση προϋπη­ρεσίας στον Ασφαλιστικό Τομέα και το Δημόσιο με ανάλογη ένταξη στα μισθολο­γικά κλιμάκια) σε δύο στάδια. Η έναρξη του πρώτου σταδίου είναι την 1-1-84 και του δεύτερου σταδίου την 1-1-85.
Οι διατάξεις του άρθρου 9 όσον αφορά στην χορήγηση ανθυγιεινού επιδό­ματος στους χειριστές Η/Υ και διατρήτριες θα ισχύσουν μόλις ισχύσουν και στις Τράπε­ζες.
Τα μέλη του προεδρείου της Ομοσπονδίας απαλλάσσονται εφ’ όσον το επιθυμούν από την εργασία τους με την καταβολή όλων των αποδοχών τους. Δεν μπορεί οι απαλλαγμένοι από κάθε εταιρεία να είναι πάνω από ένας. Στις απαλλαγές αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται εκείνες που ρυθμίζο­νται με τα πρακτικά συμφωνίας των επί μέρους σωματείων.
Οι επιχειρήσεις του Δημόσιου Τομέα εφαρμόζοντας κριτήρια επιχειρησιακά και κοινωνικά μπορούν να προσλαμβάνουν κατά προτεραιότητα από τους άνεργους του Κλάδου εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία. Ειδικά για το προσωπικό της Εται­ρείας Ασφαλίσεων Πλοίων και Αεροσκαφών διευκρινίζε­ται ότι θα προσλαμβά­νεται κατ’ απόλυτο προτεραιότητα αναλογικά από όλες τις Εταιρείες του Δημοσίου Το­μέα.
Οι διατάξεις του άρθρου 10 (ομαδικό ασφαλιστήριο) για το προσωπικό της Αγροτι­κής Ασφαλιστικής θα ισχύσουν από 1.1.85 για δε το προσωπικό της Πανελληνίου και της Ελληνικής Εταιρείας Ασφαλίσεων Πλοίων και Αεροσκαφών από 1.1.86.

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer