Θυγατρικών Τραπεζών

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1985

Σήμερα 31 Μαΐου 1985 στα Γραφεία της Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εται­ρειών (ΕΕΑΕ), Σόλωνος 14, Αθήνα, οι κ.κ. Π. Νικολαϊδης και Γ. Ανωμερίτης, Πρόε­δρος και Γενικός Γραμματέας της ΕΕΑΕ και Φ. Λέφας και Τ. Λυσι­μάχου, Πρόεδρος και Γ. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλό­γων Ελλά­δας (ΟΑΣΕ) ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της ΕΕΑΕ και ΟΑΣΕ συμ­φωνούν και κάνουν δεκτά τα παρακάτω που μαζί με τα ήδη ισχύοντα και με το πρακτικό που θα ακολουθήσει αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργα­σίας που έχει ως εξής:

1. ΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση αφορά τους εργαζόμενους στις Τραπεζικές Ασφαλιστι­κές Εται­ρείες, δηλαδή:
1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ
2. ΑΣΤΗΡ ΑΕ
3. ΦΟΙΝΙΞ - ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
4. ΙΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ
6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΛΟΙΩΝ & ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΕ
7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΕ
8. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
9. ΕΤΕΒΑ ΑΕ

2. ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΖΩΗΣ
Τα οικογενειακά επιδόματα υπολογίζονται στο 20ο κλιμάκιο του Ενιαίου μι­σθολογίου (Ε.Μ.).
Ποσοστοποιούνται όλα τα δραχμικά επιδόματα στο 16ο κλιμάκιο του Ε.Μ.
Διπλασιάζεται το επίδομα παιδικής μέριμνας και από 1.000 γίνεται 2.000 δρχ. για κάθε παιδί. Ποσοστοποιείται δε και αυτό στο 16ο κλιμά­κιο (6%).
Διπλασιάζονται τα ταμειακά επιδόματα για τους ταμίες με κύρια και αποκλει­στική απασχόληση και καθορίζονται στις 8.086 δρχ., δηλαδή 21% στο 16ο κλι­μάκιο του Ε.Μ.
Χορηγείται επίδομα παραμεθορίων περιοχών 4% στο 16ο κλιμάκιο του Ε.Μ. Πα­ραμεθόριες νοούνται οι εξής: Ν. Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δρά­μας, Φλώρι­νας, Καστοριάς, Πέλλης, Κιλκίς, Θεσπρωτίας, Ιωαννί­νων, Λέ­σβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου εκτός Ρόδου.
Χορηγείται αμειβόμενη και μη γονική άδεια όπως ο νόμος ορίζει.
Καταβάλλονται ουσιαστικές προσπάθειες για τη δραστική μείωση των υπερω­ριών και της υπερεργασίας για την πάταξη της ανεργίας.
Συμφωνείται να επανεξεταστεί το θέμα της μείωσης του ωραρίου μέχρι τον Σε­πτέμβριο του 1985 στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής για τη μείωση της ανεργίας και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των εργαζομέ­νων.
Οι διοικητικοί υπάλληλοι που εργάζονται σε ανθυγιεινούς χώρους ή ασκούν αν­θυ­γιεινή εργασία δύνανται μετά από 10 χρόνια συνεχούς ερ­γασίας να ζη­τήσουν μετάθεση, οι δε εταιρείες οφείλουν να την ικανο­ποιήσουν.
Δημιουργείται επιτροπή από εκπροσώπους της ΟΑΣΕ και της ΕΕΑΕ που μέ­χρι τον Οκτώβριο του 1985 θα υποβάλλουν τεχνικο-οικονομική μελέτη για την ίδρυση προμηθευτικού καταναλωτικού συνεταιρισμού που θα συμ­μετέχουν οι εργαζόμενοι στις Ασφαλιστικές Εταιρείες του Δ.Τ. και της Εμπορικής Ασφαλιστι­κής. Οι εταιρείες του Δ.Τ. θα συμμετάσχουν στα έξοδα σύστασης και εγκατά­στασης του συνεταιρισμού μέχρι να αρ­χίσει να λειτουργεί. Με την έναρξη της λειτουργίας θα έχει συμφωνηθεί το ποσοστό επιχορήγησης των Εταιρειών προς τον συνεταιρισμό σε ετήσια βάση (πο­σοστό επί του μισθολογίου).

3. ΘΕΣΜΙΚΑ
Τα δύο μέρη συμφωνούν να απευθυνθούν στους αρμόδιους κυβερνητικούς φο­ρείς για να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την Κοινωνικοποίηση του Δ.Τ. να ιδρυθεί Ιν­στιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών και να γίνει θεσμική και ουσια­στική εξυγίανση της Ασφαλιστικής Αγοράς.


4. Τα δύο μέρη συμφώνησαν να κάνουν ενέργειες προς τους αρμόδιους Κυβερνητι­κούς φορείς
n Για την νομοθετική κατοχύρωση της ΑΤΑ
n Για την δημιουργία εργατοϋπαλληλικού τιμάριθμου

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer