Θυγατρικών Τραπεζών

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1987

Στην Αθήνα σήμερα 17 Ιουνίου 1987 οι υπογραφόμενοι Παύλος Νικολαίδης και Γιάν­νης Στεφάνου αφενός και Φωκίων Λέφας και Τριαντάφυλλος Λυσιμά­χου αφετέρου, νόμιμα εκπροσωπούντες οι πρώτοι την Ένωση Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών (Ε.Ε.Α.Ε.) και την Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλό­γων Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Ε.) οι δεύ­τεροι, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα τα οποία αποτελούν αναπό­σπαστο μέρος της ισχύουσας Σ.Σ.Ε. και τα οποία ισχύουν από 1.1.87. Ρητά διευκρι­νίζεται ότι δεν τροποποιείται καμιά από τις ισχύουσες συμφωνίες.

1) Βελτιώνονται οι όροι των ήδη ισχυόντων Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμ­βολαίων του Προσωπικού χωρίς επιβάρυνση των εργαζομένων. Η επιβά­ρυνση για τις Εταιρείες θα υπολογιστεί με βάση τουλάχιστον το 70% της μέχρι σήμερα συμμε­το­χής του εργοδότη στα ισχύοντα ομαδικά ασφαλι­στήρια της ΕΘΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. και της ΑΣΤΗΡ Α.Ε.Ε.Α. Οι καταβολές θα αρχίσουν από 1.1.88.

2) Χορηγείται επίδομα ισολογισμού για την χρήση 1987 και ύστερα, ίσο με το ήμισυ του μηνιαίου μισθού στους εργαζόμενους στην ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, εφόσον η εισοδηματική πολιτική δεν είναι περιοριστική.

3) Η εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής θητείας και εθνικής αντίστασης για τη βελτί­ωση της σύνταξης επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Η επιβάρυνση αυτή είναι ανάλογη με τα χρόνια υπηρεσίας του εργαζόμενου στην επι­χείρηση. Η καταβολή γίνεται αφού υποβληθούν από τους εργαζόμενους τα από το νόμο προβλεπόμενα δικαι­ολογητικά.

4) Στις ανύπαντρες μητέρες χορηγείται οικογενειακό επίδομα (γάμου). Στους δια­ζευγ­μένους, διαζευγμένες, χήρους, χήρες, οι Εταιρείες εξακολου­θούν να παρέ­χουν το επίδομα γάμου εφ΄ όσον έχουν την επιμέλεια των παι­διών ή καταβάλουν δια­τροφή για τα παιδιά τους αποδεικνυόμενου τούτου με δικαστική απόφαση ή Συμβολαιογραφική Πράξη.

5) Για τις ανάγκες της κάθε μορφής εκπαίδευσης του προσωπικού των Εταιρειών διατίθεται ετησίως ποσό ίσο με το 3% της ετήσιας μισθοδοσίας υπο­λογιζόμενου στο πιο πάνω ποσό και του κόστους των εργατοωρών που δαπανώνται από τους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμ­ματα.

6) Απαλλάσσονται από την εργασία τους 6 μέλη του Εκτελεστικού Συμβου­λίου της ΟΑΣΕ. Η αμοιβή εργασίας και οι ασφαλιστικές εισφορές κατα­βάλλονται από την επιχείρηση στην οποία έκαστος εργάζεται. Οι απαλλα­γές προτείνονται από την ΟΑΣΕ και η ΕΕΑΕ αποδέχεται εφ’ όσον οι απαλλαγές κατά επιχείρηση δεν είναι περισσότερες από μία.

7) Συνιστώνται οι ακόλουθες μικτές επιτροπές, οι οποίες πρέπει να έχουν ολο­κλη­ρώ­σει το έργο τους μέχρι την 30-6-88.

α. Επιτροπή για την μελέτη νέου βαθμολογίου

β. Επιτροπή για την ίδρυση του προμηθευτικού καταναλωτικού συνεται­ρι­σμού.

γ. Επιτροπή για την μελέτη σύστασης εργασιακών συμβουλίων.

8) Μετά τη λειτουργία του συνεταιρισμού η παιδική μέριμνα και το βρεφονη­πιακό επί­δομα θα καταβληθεί προσπάθεια να καταβάλλονται μέσω συνεταιρισμού μετά από αντίστοιχη επιχορήγηση των επιχειρήσεων.

9) Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων και σύμφωνα με την ισχύουσα νο­μοθεσία οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν κατά προτεραιότητα από τους ανέργους του κλάδου εφαρμόζοντας κριτήρια επιχειρησιακά και κοινωνικά.

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer