Θυγατρικών Τραπεζών

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1988

Στην Αθήνα την 6.7.1988, οι υπογεγραμμένοι αφενός, Παύλος Νικολαϊδης, κάτοικος Αθηνών, Καραγιώργη Σερβίας 8 και Νίκος Νικολάου, κάτοικος Αθηνών Λεωφ. Συγ­γρού 171, ενεργούντες με την ιδιότητα των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβου­λίου της Εργοδοτικής Ενώσεως με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ε.Ε.Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Σόλωνος 14),
και αφετέρου,
Αλέξης Χριστόπουλος και Χρήστος Κυριαζής, ενεργούντες σαν Πρόεδρος και Γενικός Γραμ­ματέας, αντίστοιχα, της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ­ΔΟΣ, που εδρεύει στην Αθήνα (Φειδίου 9),
ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι της Ε.Α.Ε.Ε. και της Ο.Α.Σ.Ε. συμφωνούν και κάνουν δεκτά τα παρακάτω που μαζί με τα ήδη ισχύο­ντα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Ερ­γασίας που έχει ως εξής:
1. Χορηγείται ΑΤΑ όπως διδόταν μέχρι σήμερα και σύμφωνα με τις αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Χορηγείται διορθωτικό ποσοστό 4,3% από 1.1.88
3. Χορηγείται ένα (1) δεκαπενθήμερο με κατώτερο όριο δρχ. 40.000 το οποίο θα κα­ταβληθεί αμέσως μετά την υπογραφή της Σ.Σ.Ε.
4. Τα κατώτερα οικογενειακά επιδόματα υπολογίζονται από 1.1.88 στο 24 κλιμάκιο.
5. Από 1.6.88 χορηγείται ποσοστό 1,2% ως πρόσθετη αύξηση. Το ποσοστό αυτό υπο­λογίζεται στο σύνολο των αποδοχών και προσαυξάνεται με την εκάστοτε ΑΤΑ
6. Τα καταληκτικά κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου προσαυξάνονται από 1.1.89 κατά δρχ. 1.000 για κάθε χρόνο παραμονής στα κλιμάκια αυτά και μέχρι δύο (2) χρόνια.
7. Συμφωνείται ότι θα ενισχύονται οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις βάσει συ­γκεκριμένων προγραμμάτων που θα υποβάλλουν οι σύλλογοι. Η ενίσχυση θα χο­ρηγείται μετά από σχετική συμφωνία των οικείων συλλόγων με τις Διοικήσεις των Επιχειρήσεων.
8. Αυξάνεται από 1.1.88 το επίδομα παιδικής μέριμνας στις δρχ. 4.000 μηνιαίως.
9. Το βρεφονηπιακό επίδομα ορίζεται από 1.1.88 στα 2/3 του κόστους με ανώτατο όριο δρχ. 10.000 το μήνα.
10. Οι (6) ημέρες από την προβλεπόμενη στο άρθρο 9 του Ν. 1483/1984 άδεια, θα χορηγείται με αποδοχές από 1.1.1989.
11. Την αλλαγή της συμφωνίας του 1985 όσον αφορά την ίδρυση καταναλωτικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων, σε αγορά αγροτεμαχίου που θα παραμένει η κυριότητα στις Ασφαλιστικές Εταιρείες αλλά θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των κοι­νωνικών αναγκών των εργαζομένων.

Επίσης σε κοινή συνεργασία με την Ο.Α.Σ.Ε. θα σχηματισθούν οι παρακάτω επιτρο­πές που εντός τριμήνου θα προσδιορισθούν:
α) η διαδικασία σύστασής τους.
β) το ακριβές αντικείμενό τους και
γ) τα τακτά χρονικά διαστήματα που θα συνεδριάζουν,
για την μελέτη των προβλημάτων της Ασφαλιστικής Αγοράς και των Επιχειρήσεων μπροστά στο 1992,
για την μελέτη νέου βαθμολογίου και την αναμόρφωση του Ενιαίου Μισθολογίου,
για τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων (εργασιακά συμβούλια).

Η παρούσα ισχύει από 1.1.88 εκτός των περιπτώσεων που διαφορετικά ορίζεται πα­ραπάνω, για τους εργαζόμενους στις Τραπεζικές Ασφαλιστικές Εταιρείες, δηλ:

1. «ΕΘΝΙΚΗ» Α.Ε.Ε.Γ.Α.
2. «ΑΣΤΗΡ» Α.Α.Ε.
3. «ΦΟΙΝΙΞ-ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» Α.Ε.Γ.Α.
4. «ΙΟΝΙΚΗ» Α.Ε.Γ.Α.
5. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» Α.Ε.Ε.Γ.Α.
6. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ» Α.Α.Ε.
7. «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΕΤΕΒΑ» Α.Ε.Γ.Α.
8. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ» Α.Ε.
9. «ΕΜΠΟΡΙΚΗ» Α.Α.Ε.

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer