Θυγατρικών Τραπεζών

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1989

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ:
1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
2. ΑΣΤΗΡ ΑΑΕ,
3. ΦΟΙΝΙΞ- ΓΕΝ. ΑΣΦ. ΕΛΛΑΔΟΣ,
4. ΙΟΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΑΕ,
7 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ ΑΕΓΑ,
8. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ΑΕ,
9. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΑΕ,
10. ΑΚΜΗ ΕΑΕ,
11. ΑΚΜΗ ΖΩΗΣ.
Στην Αθήνα την 7.4.1989 οι υπογεγραμμένοι αφενός ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, κάτοι­κος Αθηνών Καραγεώργη Σερβίας 8 και ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κάτοικος Αθηνών Λεωφ. Συγγρού 171 ενεργούντες με την ιδιότητα των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβου­λίου της εργοδοτικής ενώσεως με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ­ΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ε.Ε.Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (ΣΟΛΩΝΟΣ 14) και αφετέρου ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ενεργούντες σαν Πρό­εδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ­ΚΩΝ ΣΥΛΛΟ­ΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ που εδρεύει στην Αθήνα (Φειδίου 9) ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ο.Α.Σ.Ε. συμφωνούν και κάνουν δεκτά τα παρακάτω που μαζί με τα ήδη ισχύοντα αποτελούν αναπό­σπαστο μέρος της παρούσης συλλογικής Σύμβασης εργασίας που έχει ως εξής:

1. Χορηγούνται από 1.1.1989 διορθωτικό ποσοστό έτους 1988 1,4%, ΑΤΑ πρώτου τετραμήνου έτους 1989 4% καθώς και η ΑΤΑ που θα χορηγηθεί μέσα στο 1989 από την πολιτεία από 1.5.1989 και μετά.

2. Ενσωμάτωση μέρους ΑΤΑ: α. Ενσωματώνεται από 1.1.1989 στο αρχικό κλιμάκιο η μέχρι 30.4.1984 ΑΤΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 24,26% της συνολικής ΑΤΑ του βασι­κού μισθού του πρώτου κλιμακίου για κάθε κατηγορία προσωπικού όπως αυτή διαμορφώθηκε και με τα χορηγηθέντα παραπάνω ποσοστά (5,4). β. Διαμορ­φώνονται στη συνέχεια τα κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου (Σ.Σ.Ε. 1984) διατη­ρουμένων των σχέσεων αρχικού και καταληκτικού κλιμα­κίου για κάθε κατηγορία προσωπικού.

3. Χορηγείται διορθωτικό ποσό πάνω στους βασικούς μισθούς στα οκτώ πρώτα νέα κλιμάκια (0 - 7). Το διορθωτικό αυτό ποσό προστίθεται στα αντίστοιχα κλιμάκια (0-7) και δημιουργεί νέους βασικούς μισθούς.

Με βάση τα πιο πάνω δημιουργούνται τα νέα κλιμάκια του Ενιαίου Μισθο­λογίου ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

Κλ

Κύριο Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας

 

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

0

35.701

1.000

36.701

32.156

901

33.057

32.156

901

33.057

1

35.701

1.000

36.701

32.156

901

33.057

32.156

901

33.057

2

38.112

800

38.912

34.300

720

35.020

33.585

705

34.290

3

39.317

700

40.017

35.372

630

36.002

34.300

611

34.911

4

39.317

700

40.017

35.372

630

36.002

34.300

611

34.911

5

41.727

500

42.227

37.515

450

37.965

35.729

428

36.157

6

42.933

400

43.333

38.587

360

38.947

36.443

340

36.783

7

42.933

400

43.333

38.587

360

38.947

36.443

340

36.783

8

45.343

 

45.343

40.731

 

40.731

37.873

 

37.873

9

46.548

 

46.548

41.803

 

41.803

38.587

 

38.587

10

46.548

 

46.548

41.803

 

41.803

38.587

 

38.587

11

48.959

 

48.959

43.947

 

43.947

40.016

 

40.016

12

50.164

 

50.164

45.018

 

45.018

40.731

 

40.731

13

50.164

 

50.164

45.018

 

45.018

40.731

 

40.731

14

52.575

 

52.575

47.162

 

47.162

42.160

 

42.160

15

53.780

 

53.780

48.234

 

48.234

42.875

 

42.875

16

53.780

 

53.780

48.234

 

48.234

42.875

 

42.875

17

56.191

 

56.191

50.378

 

50.378

44.304

 

44.304

18

57.396

 

57.396

51.450

 

51.450

45.018

 

45.018

19

57.396

 

57.396

51.450

 

51.450

45.018

 

45.018

20

59.806

 

59.806

53.593

 

53.593

46.448

 

46.448

21

61.012

 

61.012

54.665

 

54.665

47.162

 

47.162

22

61.012

 

61.012

54.665

 

54.665

47.162

 

47.162

23

63.422

 

63.422

56.809

 

56.809

48.591

 

48.591

24

64.627

 

64.627

57.881

 

57.881

49.306

 

49.306

25

64.627

 

64.627

57.881

 

57.881

49.306

 

49.306

26

67.038

 

67.038

60.025

 

60.025

50.735

 

50.735

27

68.243

 

68.243

61.096

 

61.096

51.450

 

51.450

28

68.243

 

68.243

61.096

 

61.096

 

 

 

29

70.654

 

70.654

63.240

 

63.240

 

 

 

30

71.859

 

71.859

64.312

 

64.312

 

 

 

31

71.859

 

71.859

 

 

 

 

 

 

32

74.270

 

74.270

 

 

 

 

 

 

33

75.479

 

75.479

 

 

 

 

 

 

 

Θα διατηρηθεί η ποσοστιαία σχέση που ίσχυε με τα καταληκτικά κλιμάκια και στις περιπτώσεις προσαύξησης των καταληκτικών κλιμακίων κατά 1.000 δρχ. σε εφαρ­μογή του όρου 6 της Σ.Σ.Ε. 1988 και τα οποία από 1.1.1989 διαμορ­φώνονται ως εξής για κάθε χρόνο (από τα 2 της Σ.Σ.Ε. 1988) παραμονής στα κλιμάκια αυτά.

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ          ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

α. 76.907                         65.740                            52.878

β. 78.335                         67.168                            54.306

Επίσης σε ότι αφορά το βασικό μισθό ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ που είναι εκτός Ενιαίου Μισθολογίου θα διατηρηθεί ή ίδια σχέση (ποσοστιαία) που ίσχυε με το καταληκτικό του παλαιού ενιαίου μισθολογίου κύριου Προ­σωπικού (74.814 : 52.855 και 64.000 : 52.855 αντίστοιχα).

4. Αυξάνεται από 1.7.1989 το επιστημονικό επίδομα κατά 25% που δεν θα υπερβαί­νει όμως σε καμία περίπτωση τις 5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το ίδιο κατα­βαλλόμενο

5. Αυξάνεται από 1.7.89 το επίδομα πολυετίας κατά 25% (δηλαδή ποσοστό 1,25% για κάθε χρόνο υπηρεσίας). Οι όροι χορήγησής του καθορίζονται με την Σ.Σ.Ε. 1984.

6. Από 1.1.1989 η ΑΤΑ επί των αποδοχών θα υπολογίζεται όπως μέχρι σήμερα με τα ποσοστά που χορηγήθηκαν από 1.5.1984 και όχι από 1.5.1982. Εννοείται ότι στις αποδοχές επί των οποίων θα υπολογίζεται η ΑΤΑ περιλαμβάνεται και το στα­θερό ποσό που προέκυψε από την προ­σαύξηση 1,2% της Σ.Σ.Ε. 1988.

7. Όσα δραχμικά έχουν ποσοστοποιηθεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ πάνω στο παλαιό 16ο κλιμάκιο του Ε.Μ. του κυρίου προσωπικού και χορηγούνται στις Τραπεζικές Ασφαλιστικές Εταιρείες χωρίς να έχουν ποσοστοποιηθεί θα ποσοστοποιηθούν και σαυτές πάνω στο ίδιο κλιμάκιο (16ο παλαιό) ως εξής: α. Όσα από τα δραχμικά αυτά επιδόματα των παραπάνω Εταιρειών είναι ίσα η μικρό­τερα σε απόλυτες τιμές από τα αντίστοιχα ποσοστοποιημένα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ­ΖΑΣ θα ποσοστοποιηθούν με βάση το ισχύον ύψος τους (χωρίς δηλαδή να αυξη­θούν) την 31.12.1988. β. Στις περιπτώσεις που το δραχμικό επίδομα των παραπάνω Εταιρειών κατά την 31.12.88 είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο της Ε.Τ.Ε. θα ποσοστοποιη­θεί μόνο το μέρος του που είναι ίσο με αυτό της Ε.Τ.Ε. η δε διαφορά θα εξα­κολουθήσει να κατα­βάλλεται ως σταθερό δραχμικό μη ποσοστοποιημένο επί­δομα.

Τα δραχμικά αυτά επιδόματα όπως θα ποσοστοποιηθούν κατά τα παραπάνω θα υπολογιστούν με το ποσοστό που θα προκύψει πάνω στο νέο 16ο μισθο­λογικό κλι­μάκιο του Ε.Μ. του κυρίου προσωπικού και η δραχμική διαφορά που θα προκύψει θα χορηγηθεί χωρίς αναδρομικότητα ως εξής:

Παιδική Μέριμνα από 1.7.1989

Λοιπά ποσοστοποιημένα επιδόματα εκτός από το επίδομα ευθύνης από 1.11.1989.

Επίδομα Ευθύνης τμηματικά σε 3 ίσες δόσεις και ειδικότερα από 1.1.1990 η πρώτη, από 1.6.1990 η δεύτερη και από 1.11.1990 η Τρίτη.

Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω ποσοστοποίηση δεν αφορά τα μη ποσοστοποιημένα στις λοιπές Τραπ. Ασφαλ. Εταιρείες δραχμικά επιδόματα που δεν έχουν ποσοστοποιηθεί ή δεν χορηγούνται στην Ε.Τ.Ε. καθώς και τα ποσοστοποιημένα σ’ αυτήν που δεν χορηγούνται στις Τραπ. Ασφ. Εταιρείες.

Επίσης στις περιπτώσεις που σε κάποιες απ’ τις Εταιρείες χορηγούνται δραχ­μικά επι­δόματα που μέχρι 31.12.1988 έχουν ποσοστοποιηθεί σ΄ αυτές και το οποία στην Ε.Τ.Ε. είτε έχουν ή δεν έχουν ποσοστοποιηθεί είτε δεν καταβάλ­λονται θα εφαρμοστεί η ποσοστοποίηση επί του νέου 16ου κλιμακίου του Ε.Μ. του κύριου προσωπικού με βάση τα ποσοστά που ισχύουν σε κάθε Εταιρεία την 31.12.1988 και η διαφορά που θα προκύψει θα χορηγηθεί χωρίς αναδρομικότητα σύμφωνα με τα παραπάνω.

8. Διευκρινίζεται ότι αν λόγω της ενσωμάτωσης της ΑΤΑ προκύψει αρνητική διαφορά στις συνολικές αποδοχές των υπαλλήλων η διαφορά αυτή θα εξακολουθήσεις να καταβάλλεται ως ειδικό εξισωτικό ποσό που θα μειώνεται ανάλογα μέχρι εκμηδένισής της από οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών τους που θα προκύψει από την σταδιακή εφαρμογή της παρούσας Σ.Σ.Ε. - πλην ΑΤΑ - ώστε στο μέλ­λον οι Υπάλληλοι που έχουν ίδιες επιμέρους αποδοχές να έχουν και το ίδιο σύ­νολο απο­δοχών.

9. Με την έγκριση των νομισματικών αρχών όπου αυτή είναι αναγκαία καθορίζονται τα εξής: α. Αυξάνεται το ανώτατα χορηγούμενο κατά δικαιούχο ποσό στεγαστικού δα­νείου από 3 εκατ. δρχ, σε 5 εκατ. δρχ. Στη ρύθμιση αυτή θα υπάγονται όσοι υπάλληλοι έχουν συνάψει ή θα συνάψουν Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου μετά την 1.1.1989. β. Τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια για την χορήγηση στεγαστικών δα­νείων μέσα στο 1989 θα ανέλθουν σε ποσοστό 20% επί των υφισταμένων την 31.12.1988 υπολοί­πων.

ΘΕΣΜΙΚΑ:

1. Κατά την αναδιάρθρωση που προκύπτει από την εισαγωγή και χρήση νέων τε­χνο­λογιών τις οργανωτικές μεταβολές και την εισαγωγή νέων ασφαλιστικών ερ­γα­σιών πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της απασχόλησης και τα δι­και­ώματα των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό παρέχεται η κατάλληλη επιμόρ­φωση στους υπηρετούντες υπαλλήλους με εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία εκπο­νούνται από τις διοικήσεις με την συμμετοχή των αντιστοίχων συλλόγων. Για την κάλυψη των εξειδικευμένων θέσεων εργασίας που προκύπτουν εξαντλείται πρώτα η προσπάθεια για την αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού.

Στις περιπτώσεις που η αναδιάρθρωση οδηγεί σε διαφοροποίηση συνθηκών ερ­γασίας και υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται από Νόμο, κανονισμό, συλ­λογική σύμβαση ή γραπτή εσωτερική συμφωνία κατά Εταιρία ή πράξη διοικήσεως τότε θα προηγείται κατάρτιση ειδικής Σ.Σ.Ε. γι αυτά τα θέματα μεταξύ της διοίκη­σης της αντίστοιχης επιχείρησης και της πλέον αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστι­κής οργάνωσης.

2. Η χρήση οπτικοακουστικών μέσων ή η εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρονικών συ­στημά­των ελέγχου σε ευαίσθητους χώρους της επιχείρησης θα αφορά αποκλει­στικά και μόνο την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων και κτηριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Αυτό κατοχυρώνεται με ειδικές συλλογικές συμβάσεις Εργασίας που θα καταρτισθούν μεταξύ Συλλόγων Προ­σω­πικού και Διοικήσεων.

3. Στα ζητήματα των προσλήψεων οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα Διοικητικά Συμβούλια και εφόσον δεν υπάρχουν ισάριθμοι εκπρόσωποι που προ­τείνονται από τα Δ.Σ. των Συλλόγων Προσωπικού των εταιριών ενημερώνο­νται και προτείνουν σχετικά με την διαμόρφωση των κριτηρίων και την προκή­ρυξη των θέ­σεων.

4. Χορηγείται οικονομική ενίσχυση στην Ο.Α.Σ.Ε. για την αγοτά γραφείων της σύμ­φωνα με την αντίστοιχη της Ο.Τ.Ο.Ε. και ανάλογα με τον συνολικό αριθμό ατόμων απασχολουμένων στις επιχειρήσεις της Ε.Ε.Α.Ε. προς το συνολικό αριθμό ατόμων απασχολουμένων στις Τράπεζες.

5. Όταν οι ανάγκες της Εταιρίας οδηγούν τους εργαζόμενους σε χρήση μέρους ή του συνόλου της κανονικής άδειάς τους ενός ημερολογιακού έτους μέσα στο διά­στημα από 1.1 μέχρι 30.4 και από 1.10 μέχρι 31.12 του έτους αυτού τότε για κάθε 5 μέ­ρες κανονικής αδείας χορηγείται μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα μια επι­πλέον ημέρα άδεια απουσίας. Κλάσμα ημέρας δεν χορηγείται. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύ­ουν για την κανονική άδεια έτους 1989 και επομένων ετών.

6. Χορηγείται μία μέρα άδεια απουσίας πέραν της κανονικής για κάθε αιμοδοσία στους εθελοντές αιμοδότες και μέχρι δύο ημέρες το χρόνο. Στην άδεια αυτή συμ­ψηφίζεται η άδεια που τυχόν χορηγείται για τον ίδιο σκοπό με βάση οποιαδήποτε διάταξη νόμου, Σ.Σ.Ε. κανονισμό, εγκύκλιο, απόφαση Διοίκησης ή άλλου οργά­νου ή με βάση έθιμου ή πρακτική κ.λ.π.

7. Δεν θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να χορηγούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα και λοιπές παροχές που δεν προβλέπονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και καταβάλλονται στο προσωπικό βάσει νόμων, Σ.Σ.Ε., διοικητικών απο­φάσεων, εγκυκλίων, πράξεων διοικήσεων Εταιριών.

Η παρούσα ισχύει από 1.1.1989 εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορε­τικά παραπάνω, για τους εργαζόμενους στις Τραπεζικές Ασφαλιστικές Εταιρίες.

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer