Θυγατρικών Τραπεζών

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1990

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ:
1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
2. ΑΣΤΗΡ ΑΑΕ,
3. ΦΟΙ­ΝΙΞ- ΓΕΝ. ΑΣΦ. ΕΛΛΑΔΟΣ,
4. ΙΟΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
6. ΠΑ­ΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΑΕ,
7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ ΑΕΓΑ,
8. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ,
9. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΑΕ,
10. ΑΚΜΗ ΑΑΕ,
11. ΑΚΜΗ ΖΩΗΣ.
Στην Αθήνα την 23.3.90 οι υπογεγραμμένοι αφενός ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, κάτοικος Αθηνών Καρ. Σερβίας 8 και ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΑΚΟΣ, κάτοικος Αθη­νών Λ. Συγγρού 163 ενεργούντες με την ιδιότητα των εκπροσώπων του Διοι­κητικού Συμβουλίου της εργοδοτικής Ενώσεως με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛ­ΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ε.Ε.Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Σόλωνος 14) και αφετέρου
ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ενεργούντες σαν Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙ­ΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ που εδρεύει στην Αθήνα (Φειδίου 9) ως νό­μιμα εξουσιοδοτη­μένοι της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ο.Α.Σ.Ε. συμφωνούν και κάνουν δεκτά τα παρακάτω που μαζί με τα ήδη ισχύοντα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης συλλογικής σύμβασης εργασίας που έχει ως εξής:
1) Οι Εταιρίες θα χορηγήσουν την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) πρώ­του τετραμήνου 1990, που έχει χορηγηθεί με την υπ’ αριθμ. 1405/15/12.1.1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οι­κονο­μικών και Εργασίας και την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή που θα χορη­γηθεί για τα επόμενα τετράμηνα έτους 1990, κατά τους όρους και με τις προϋπο­θέσεις της.
2) α. Από την 1.1.1990, ενσωματώνεται στο βασικό μισθό, του αρχικού μισθο­λογι­κού κλιμακίου κάθε κατηγορίας προσωπικού, η χορηγηθείσα αυ­τόματη τιμαριθ­μική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) την 1.5.1984 (περίοδος 1.5.84 μέχρι 30.8.84) και 1.9.84 (περίοδος 1.9.84 μέχρι 31.12.84) ήτοι ποσοστά 6,9% και 2,2% αντίστοιχα.
2) β. Χορηγείται διορθωτικό ποσό επί των βασικών μισθών στα πρώτα οκτώ (8) νέα κλιμάκια (0-7). Το διορθωτικό ποσό προστίθεται στα ως άνω κλι­μά­κια (0/7) και δημιουργεί νέους βασικούς μισθούς.
3) Με την ενσωμάτωση των παραγράφων 2α και 2β τα κλιμάκια του ενιαίου μισθολο­γίου της ΣΣΕ 1984, όπως διαμορφώθηκε με την ΣΣΕ 89, διατη­ρού­μενης της σχέ­σεως αρχικού και καταληκτικού διαμορφώνεται ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ από 1.1.1990

Κλ

Κύριο
Βοηθητικό
Προσωπικό Καθαριότητας

 

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

0

39.004

2.093

41.097

35.131

1.886

37.017

35.131

1.886

37.017

1

39.004

2.093

41.097

35.131

1.886

37.017

35.131

1.886

37.017

2

41.638

1.674

43.312

37.473

1.507

38..980

36.676

1.507

38.183

3

42.954

1.465

44.419

38.644

1.319

39.963

37.452

1.319

38.771

4

42.954

1.465

44.419

38.644

1.319

39.963

37.452

1.319

38.771

5

45.587

1.046

46.633

40.985

941

41.926

39.010

941

39.951

6

46.905

837

47.742

42.157

753

42.910

39.793

753

40.546

7

46.905

837

47.742

42.157

753

42.910

39.793

753

40.546

8

49.538

 

49.538

44.499

 

44.499

41.377

 

41.377

9

50.854

 

50.854

45.670

 

45.670

42.157

 

42.157

10

50.854

 

50.854

45.670

 

45.670

42.157

 

42.157

11

53.488

 

53.488

48.012

 

48.012

43.718

 

43.718

12

54.804

 

54.804

49.182

 

49.182

44.498

 

44.498

13

54.804

 

54.804

49.182

 

49.182

44.498

 

44.498

14

57.438

 

57.438

51.524

 

51.524

46.060

 

46.060

15

58.754

 

58.754

52.695

 

52.695

46.840

 

46.840

16

58.754

 

58.754

52.695

 

52.695

46.840

 

46.840

17

61.388

 

61.388

55.037

 

55.037

48.402

 

48.402

18

62.704

 

62.704

56.208

 

56.208

49.181

 

49.181

19

62.704

 

62.704

56.208

 

56.208

49.181

 

49.181

20

65.337

 

65.337

58.549

 

58.549

50.744

 

50.744

21

66.655

 

66.655

59.721

 

59.721

51.524

 

51.524

22

66.655

 

66.655

59.721

 

59.721

51.524

 

51.524

23

69.288

 

69.288

62.063

 

62.063

53.085

 

53.085

24

70.604

 

70.604

63.234

 

63.234

53.866

 

53.866

25

70.604

 

70.604

63.234

 

63.234

53.866

 

53.866

26

73.238

 

73.238

65.576

 

65.576

55.427

 

55.427

27

74.554

 

74.554

66.746

 

66.746

56.208

 

56.208

28

74.554

 

74.554

66.746

 

66.746

 

 

 

29

77.188

 

77.188

69.088

 

69.088

 

 

 

30

78.504

 

78.504

70.259

 

70.259

 

 

 

31

78.504

 

78.504

 

 

 

 

 

 

32

81.138

 

81.138

 

 

 

 

 

 

33

82.459

 

82.459

 

 

 

 

 

 

 

4). Διατηρείται η ποσοστιαία σχέση που ίσχυε στα καταληκτικά κλιμάκια, στις περι­πτώσεις προσαυξήσεων, δυνάμει του όρου έξη (6) της ΣΣΕ 1988 και δια­μορφώνο­νται, για το 1990 ως εξής:


Κύριο προσωπικό
α. 84.019
β. 85.579

Βοηθητικό προσωπικό
α. 71.817
β. 73.379

Προσωπικό καθαριότητας
α. 57.768
β. 59.328

5). Οι βασικοί μισθοί Διευθυντών και Υποδιευθυντών που είναι εκτός ενιαίου μισθο­λογίου, προσαυξάνονται έτσι ώστε να διατηρηθεί η ποσοστιαία σχέση ανάμεσα στο καταληκτικό κλιμάκιο του μισθολογίου, όπως είχε διαμορφωθεί με την ΣΣΕ 1989, και διαμορφώνονται σε δραχμές 116.717 και 99.846 αντί­στοιχα.

6). Από 1.3.1990 αυξάνεται το επίδομα πολυετίας από 1,25% σε 1,50% κατά χρόνο υπηρεσίας. Η αύξηση θα υπολογισθεί με τον τρόπο που μέχρι σήμερα εφαρμόσθηκε (Σ.Σ.Ε. 1984).

7). Από 1.7.1990 αναγνωρίζεται προϋπηρεσία, που προέρχεται από τον Ιδιω­τικό Το­μέα, μέχρι ένα (1) έτος, πέραν του μέχρι σήμερα αναγνωρισθέντα έτσι ώστε να μπο­ρεί να αναγνωρισθεί συνολικά χρόνος προϋπηρεσίας στον Ιδιω­τικό Τομέα, μέ­χρι (3) χρόνια για την ένταξη και προώθηση στα μισθο­λογικά κλιμάκια. Η αναγνώ­ριση θα γί­νεται με δικαιολογητικά που αποδει­κνύουν την προϋπηρεσία και ταυτί­ζονται με τα απαιτούμενα για την ανα­γνώριση της πο­λυετίας.

8) Η δραχμική διαφορά του επιδόματος ευθύνης, που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας συλλογικής σύμβασης, θα προστεθεί στο ποσό που θα προκύψει μετά την εφαρμογή της ΣΣΕ 1989 και θα καταβληθεί από 1.1.1990

ΘΕΣΜΙΚΑ
1. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Α. Οι προσλήψεις του υπαλληλικού προσωπικού θα γίνονται με δημόσιο διαγωνι­σμό. Στην επιτροπή που θα συγκροτείται κατά επιχείρηση θα συμ­μετέχει εκπρό­σωπος του Δ.Σ. του αντίστοιχου συλλόγου υπαλλήλων. Κατ' εξαίρεση και ειδικά για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών που δεν καλύ­πτονται με τον δημόσιο δια­γωνισμό επιτρέπεται η πρόσληψη μικρού αριθ­μού προσωπικού με τις προϋπο­θέσεις που καθορίζονται από την διαδικα­σία του άρθρου 3 της Σ.Σ.Ε. 1989. Λοι­πές διατάξεις οργανισμών για τις προσλήψεις δεν θίγονται.
Β. Θα συσταθεί πενταμελής επιτροπή τριών εκπροσώπων της Ε.Α.Ε.Ε. και δύο εκπροσώπων της Ο.Α.Σ.Ε. η οποία θα μελετήσει και θα εισηγηθεί εντός τετραμήνου στις Διοικήσεις των Εταιριών τα κριτήρια που θα χρησι­μοποιού­νται από τις Εταιρίες για τις προσλήψεις βοηθητικού προσωπικού.
2. ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΛΩΝ
Α. Υιοθετείται η αρχή των ίσων ευκαιριών στην εξέλιξη του προσωπικού ανεξάρ­τητα από το φύλο όπως η αρχή αυτή οριοθετείται από τους ελληνι­κούς νόμους.
Β. Θα συσταθεί πενταμελής επιτροπή εκ τριών εκπροσώπων της Ε.Ε.Α.Ε. και δύο εκπροσώπων της Ο.Α.Σ.Ε., η οποία θα μελετήσει το θέμα και θα εισηγηθεί εντός διμήνου.
3. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δε θίγονται και εξακολουθούν να καταβάλλονται στο προσωπικό οι πάσης φύ­σεως παροχές, για τις οποίες δεν γίνεται ειδική ρύθμιση ή πρόβλεψη με την πα­ρούσα και καταβάλλονται δυνάμει νόμων, ΣΣΕ, Υπουργικών Απο­φάσεων και πράξεων, αποφάσεων ή εγκυκλίων των επιχειρήσεων. Ευνοϊ­κότεροι όροι εργα­σίας και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που έχουν καθιερωθεί με οποιονδήποτε τρόπο διατηρούνται.

Η παρούσα ισχύει από 1.1.1990 εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά.

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer