Θυγατρικών Τραπεζών

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1991

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ:
1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
2. ΑΣΤΗΡ ΑΑΕ,
3. ΦΟΙΝΙΞ-ΓΕΝ. ΑΣΦ. ΕΛΛΑΔΟΣ,
4. ΙΟΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΑΕ,
7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ ΑΕΓΑ,
8. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ,
9. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΑΕ,
10. ΑΚΜΗ ΑΑΕ,
11. ΑΚΜΗ ΖΩΗΣ.

Στην Αθήνα την 30-5-1991 οι υπογεγραμμένοι αφενός ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, κάτοικος Αθηνών Καρ. Σερβίας 8 και ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΡΑΚΟΣ, κάτοικος Αθηνών Λ. Συγγρού 163 ενεργούντες σαν Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της εργοδοτικής Ενώσεως με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ε.Ε.Α.Ε.).
που εδρεύει στην Αθήνα (Σόλωνος 14) και αφετέρου
ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ενεργούντες σαν Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Φειδίου 9)

ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ο.Α.Σ.Ε. συμφωνούν και κάνουν δεκτά τα παρακάτω που μαζί με τα ήδη ισχύοντα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης συλλογικής σύμβασης εργασίας που έχει ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
α. Οι βασικοί μισθοί και τα διορθωτικά ποσά τη Σ.Σ.Ε. ’90 αυξάνονται κατά 2% από 1.3.91 και για την εξομάλυνση του μισθολογίου προστίθεται στο 8ο κλιμάκιο διορθω­τικό ποσό 500 δρχ. στο κύριο προσωπικό και 400 δρχ. στο βοηθητικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας. Στρογγυλοποιούνται τα ποσά του πρώτου κλιμακίου στην επόμενη εκατοντάδα, τα δε επόμενα στρογγυλοποιούνται επίσης στην εκατο­ντάδα έτσι ώστε να διατηρείται η σχέση των κλιμακίων της Σ.Σ.Ε. ’90.
Τους βασικούς μισθούς και τα διορθωτικά ποσά όπως διαμορφώνονται με τα παρα­πάνω δείχνει ο πίνακα υπ’ αριθμόν 1 (σελ. 2) της παρούσης.

Οι νέοι αυτοί βασικοί μισθοί και τα διορθωτικά ποσά αυξάνονται από 1.7.91 κατά 17,77%, με ταυτόχρονο όμως συμψηφισμό των ποσοστών αύξησης που χορηγήθη­καν το έτος 1985 (8,2% την 1.1.85, 6,6% την 1.5.85 και 2,1% την 1.9.85).
Δηλαδή από 1.7.91 θα υπολογίζονται πλέον τα ποσοστά αύξησης της ΑΤΑ που χο­ρηγήθηκαν την 1.1.86 και μετά.
Οι βασικοί μισθοί και τα διορθωτικά ποσά που προκύπτουν από την αύξηση αυτή στρογγυλοποιημένα όπως παραπάνω εμφανίζονται στον πίνακα υπ’ αριθμόν 2 (σελ. 3) της παρούσης.
Στην εφαρμογή της διάταξης αυτής έχει ισχύ η παράγραφος 8 της Σ.Σ.Ε. ’89.

Τέλος οι παραπάνω βασικοί μισθοί και τα διορθωτικά ποσά αυξάνονται κατά 3,6% από 1.9.91 και διαμορφώνονται όπως δείχνει ο πίνακας υπ’ αριθμόν 3 (σελ. 4) της παρούσης στρογγυλοποιημένα και αυτά κατά τον ίδιο τρόπο.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ Από 1.3.1991

Κλ

Κύριο
Βοηθητικό
Προσωπικό Καθαριότητας

 

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

0

39.800

2.200

42.000

35.800

2.000

37.800

35.800

2.000

37017

1

39.800

2.200

42.000

35.800

2.000

37.800

35.800

2.000

37017

2

42.500

1.800

44.300

38.200

1.600

39.800

37.400

1.600

38183

3

43.800

1.600

45.400

39.400

1.400

40.800

38.200

1.400

38771

4

43.800

1.600

45.400

39.400

1.400

40.800

38.200

1.400

38771

5

46.500

1.100

47.600

41.800

1.000

42.800

39.800

1.000

39951

6

47.900

900

48.800

43.000

800

43.800

40.600

800

40546

7

47.900

900

48.800

43.000

800

43.800

40.600

800

40546

8

50.500

500

51.000

45.300

400

45.700

42.200

400

41.377

9

51.900

 

51.900

46.500

 

46.500

43.000

 

43.000

10

51.900

 

51.900

46.500

 

46.500

43.000

 

43.000

11

54.600

 

54.600

48.900

 

48.900

44.600

 

44.600

12

55.900

 

55.900

50.100

 

50.100

45.300

 

45.300

13

55.900

 

55.900

50.100

 

50.100

45.300

 

45.300

14

58.600

 

58.600

52.500

 

52.500

46.900

 

46.900

15

60.000

 

60.000

53.700

 

53.700

47.700

 

47.700

16

60.000

 

60.000

53.700

 

53.700

47.700

 

47.700

17

62.600

 

62.600

56.100

 

56.100

49.300

 

49.300

18

64.000

 

64.000

57.300

 

57.300

50.100

 

50.100

19

64.000

 

64.000

57.300

 

57.300

50.100

 

50.100

20

66.700

 

66.700

59.700

 

59.700

51.700

 

51.700

21

68.000

 

68.000

60.900

 

60.900

52.500

 

52.500

22

68.000

 

68.000

60.900

 

60.900

52.500

 

52.500

23

70.700

 

70.700

63.200

 

63.200

54.100

 

54.100

24

72.000

 

72.000

64.400

 

64.400

54.900

 

54.900

25

72.000

 

72.000

64.400

 

64.400

54.900

 

54.900

26

74.700

 

74.700

66.800

 

66.800

56.500

 

56.500

27

76.100

 

76.100

68.000

 

68.000

57.300

 

57.300

28

76.100

 

76.100

68.000

 

68.000

 

 

 

29

78.800

 

78.800

70.400

 

70.400

 

 

 

30

80.100

 

80.100

71.600

 

71.600

 

 

 

31

80.100

 

80.100

 

 

 

 

 

 

32

82.800

 

82.800

 

 

 

 

 

 

33

84.100

 

84.100

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ Από 1.7.1991

Κλ

Κύριο
Βοηθητικό
Προσωπικό Καθαριότητας

 

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

0

46.900

2.600

49.500

42.200

2.400

44.600

42.200

2.400

44.600

1

46.900

2.600

49.500

42.200

2.400

44.600

42.200

2.400

44.600

2

50.100

2.100

52.200

45.000

1.900

46.900

44.100

1.900

46.000

3

51.600

2.000

53.600

46.400

1.700

48.100

45.000

1.700

46700

4

51.600

2.000

53.600

46.400

1.700

48.100

45.000

1.700

46700

5

54.800

1.300

56.100

49.300

1.200

50.500

46.900

1.200

48100

6

56.400

1.100

57.500

50.700

1.000

51.700

47.900

1.000

48900

7

56.400

1.100

57.500

50.700

1.000

51.700

47.900

1.000

48900

8

59.500

600

60.100

53.400

500

53.900

49.700

500

50.200

9

61.200

 

61.200

54.800

 

54.800

50.700

 

50.700

10

61.200

 

61.200

54.800

 

54.800

50.700

 

50.700

11

64.300

 

64.300

57.600

 

57.600

52.600

 

52.600

12

65.900

 

65.900

59.100

 

59.100

53.400

 

53.400

13

65.900

 

65.900

59.100

 

59.100

53.400

 

53.400

14

69.100

 

69.100

61.900

 

61.900

55.300

 

55.300

15

70.700

 

70.700

63.300

 

63.300

56.200

 

56.200

16

70.700

 

70.700

63.300

 

63.300

56.200

 

56.200

17

73.800

 

73.800

66.100

 

66.100

58.100

 

58.100

18

75.400

 

75.400

67.500

 

67.500

59.100

 

59.100

19

75.400

 

75.400

67.500

 

67.500

59.100

 

59.100

20

78.600

 

78.600

70.400

 

70.400

60.900

 

60.900

21

80.100

 

80.100

71.800

 

71.800

61.900

 

61.900

22

80.100

 

80.100

71.800

 

71.800

61.900

 

61.900

23

83.300

 

83.300

74.500

 

74.500

63.800

 

63.800

24

84.800

 

84.800

75.900

 

75.900

64.700

 

64.700

25

84.800

 

84.800

75.900

 

75.900

64.700

 

64.700

26

88.000

 

88.000

78.700

 

78.700

66.600

 

66.600

27

89.700

 

89.700

80.200

 

80.200

67.500

 

67.500

28

89.700

 

89.700

80.200

 

80.200

 

 

 

29

92.900

 

92.900

83.000

 

83.000

 

 

 

30

94.400

 

94.400

84.400

 

84.400

 

 

 

31

94.400

 

94.400

 

 

 

 

 

 

32

97.600

 

97.600

 

 

 

 

 

 

33

99.100

 

99.100

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ Από 1.9.1991

Κλ

Κύριο
Βοηθητικό
Προσωπικό Καθαριότητας

 

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

Νέος

Διορθ.

Σύνολο

0

48.600

2.700

51.300

43.700

2.500

46.200

43.700

2.500

46.200

1

48.600

2.700

51300

43.700

2.500

46.200

43.700

2.500

46.200

2

51.900

2.200

54100

46.600

2.000

48.600

45.700

2.000

47.700

3

53.500

2.200

55700

48.000

1.800

49.800

46.600

1.800

48.400

4

53.500

2.200

55700

48.000

1.800

49.800

46.600

1.800

48.400

5

56.800

1.400

58200

51.100

1.300

52.400

48.600

1.300

49.900

6

58.400

1.100

59500

52.500

1.000

53.500

49.600

1.000

50.600

7

58.400

1.100

59500

52.500

1.000

53.500

49.600

1.000

50.600

8

61.700

600

62300

55.300

500

55.800

51.500

500

52.000

9

63.400

 

63.400

56.700

 

56.700

52.500

 

52.500

10

63.400

 

63.400

56.700

 

56.700

52.500

 

52.500

11

66.600

 

66.600

59.600

 

59.600

54.500

 

54.500

12

68.300

 

68.300

61.200

 

61.200

55.300

 

55.300

13

68.300

 

68.300

61.200

 

61.200

55.300

 

55.300

14

71.600

 

71.600

64.100

 

64.100

57.300

 

57.300

15

73.300

 

73.300

65.600

 

65.600

58.200

 

58.200

16

73.300

 

73.300

65.600

 

65.600

58.200

 

58.200

17

76.500

 

76.500

68.400

 

68.400

60.200

 

60.200

18

78.100

 

78.100

69.900

 

69.900

61.200

 

61.200

19

78.100

 

78.100

69.900

 

69.900

61.200

 

61.200

20

81.400

 

81.400

72.900

 

72.900

63.100

 

63.100

21

83.000

 

83.000

74.400

 

74.400

64.100

 

64.100

22

83.000

 

83.000

74.400

 

74.400

64.100

 

64.100

23

86.300

 

86.300

77.100

 

77.100

66.100

 

66.100

24

87.900

 

87.900

78.600

 

78.600

67.000

 

67.000

25

87.900

 

87.900

78.600

 

78.600

67.000

 

67.000

26

91.200

 

91.200

81.500

 

81.500

69.000

 

69.000

27

93.000

 

93.000

83.100

 

83.100

69.900

 

69.900

28

93.000

 

93.000

83.100

 

83.100

 

 

 

29

96.300

 

96.300

86.000

 

86.000

 

 

 

30

97.800

 

97.800

87.400

 

87.400

 

 

 

31

97.800

 

97.800

 

 

 

 

 

 

32

101.100

 

101.100

 

 

 

 

 

 

33

102.700

 

102.700

 

 

 

 

 

 

 

β. Διατηρείται η ποσοστιαία σχέση που ίσχυε στα καταληκτικά κλιμάκια, στις περι­πτώσεις προσαυξήσεων, δυνάμει του όρου έξη (6) της Σ.Σ.Ε. 1988, και διαμορφώνο­νται ως εξής:


Κύριο Προσωπικό Βοηθητικό Προσωπικό Προσωπικό καθαριότητας
Από 1.3.91 85.700 73.200 58.900
87.300 74.800 60.500

Από 1.7.91 101.000 86.300 69.400
102.900 88.200 71.300

Από 1.9.91 104.700 89.400 71.900
106.600 91.300 73.800


γ. Οι βασικοί μισθοί Διευθυντών και Υποδιευθυντών προσαυξάνονται έτσι ώστε να διατηρηθεί η ποσοστιαία σχέση ανάμεσα στο καταληκτικό κλιμάκιο του μισθολογίου, όπως είχε διαμορφωθεί με τη Σ.Σ.Ε. 1990 και διαμορφώνονται ως εξής:

Υποδιευθυντής Διευθυντής
Από 1.3.91 101.900 119.100
Από 1.7.91 120.100 140.300
Από 1.9.91 124.500 145.400
δ. Από τις ίδιες ημερομηνίες (1.3.91, 1.7.91 και 1.9.91) αυξάνονται ανάλογα τα δραχ­μικά επιδόματα που έχουν ποσοστοποιηθεί στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με την παράγραφο 7 της Σ.Σ.Ε. ’89.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ
Το ποσοστό του επιδόματος πολυετίας αυξάνεται από 1.5.91, από 1,5% σε 1,75% ανά έτος κατά τα μέχρι τώρα ισχύοντα.

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Συνιστάται μικτή ισομερής επιτροπή από εκπροσώπους της Ε.Ε.Α.Ε. και της Ο.Α.Σ.Ε. έργο της οποίας θα είναι να γνωμοδοτήσει εντός 6μηνου επί του θέματος συνδέσεως μέρους των αμοιβών με την παραγωγικότητα.
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
Το επίδομα τοκετού καθορίζεται σε 120.000 δρχ.

ΙΣΧΥΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Δεν θίγονται και εξακολουθούν να καταβάλλονται στο προσωπικό οι πάσης φύσεως παροχές, για τις οποίες δεν γίνεται ειδική ρύθμιση ή πρόβλεψη με την παρούσα και καταβάλλονται δυνάμει νόμων, συλλογικών συμβάσεων, Υπουργικών αποφάσεων και πράξεων, αποφάσεων ή εγκυκλίων των επιχειρήσεων ή βάσει εθίμου και πρακτι­κής.

Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που έχουν καθιερωθεί με οποιονδήποτε τρόπο διατηρούνται.

Η παρούσα ισχύει από 1.1.91 εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά πα­ραπάνω.

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer