Θυγατρικών Τραπεζών

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1994-1995

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, 2. ΑΣΤΗΡ ΑΑΕ, 3. ΦΟΙΝΙΞ-ΓΕΝ.ΑΣΦ.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., 4 ΙΟΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, 5 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΑΕ, 7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ ΑΕΓΑ, 8. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΑΕΖΥ, 9 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΑΕ, 10. ΑΚΜΗ ΕΑΕΑΖ, 11. ΑΚΜΗ ΑΕΑΕΖ.

Στην Αθήνα σήμερα την 3η Ιουνίου 1994 οι υπογεγραμμένοι αφ’ ενός Μιλτιά­δης Νεκτάριος κάτοικος Αθηνών Καρ. Σερβίας 8 και Ιωάννης Κυριακός, κάτοι­κος Αθηνών Αγίου Κων/νου 6, ενεργούντες με την ιδιότητα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα αντίστοιχα του Διοικητι­κού Συμβουλίου του εργοδοτι­κού, επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Α.Ε.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Ξενοφώντος 10) και εκπροσωπεί τις παραπάνω Επιχειρήσεις και αφετέρου Δημήτρης Γεωρ­γιόπουλος και Σω­τήρης Οικονόμου, ενεργούντες ως Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της ΟΜΟ­ΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Σο­λωμού 12) ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν για την υπο­γραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. και οι οποίες έχουν όλες τον αντιπροσωπευτικό χαρα­κτήρα των άρθρων 3 και 6 του Νόμου 1876/1990 αποφάσισαν, συναποδέ­χθηκαν και συνομολόγησαν με τις παραπάνω ιδιότητές τους τα εξής:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Αποτελεί κοινή διαπίστωση των συμβαλλομένων μερών η ανάγκη απλο­ποίησης και εξο­μάλυνσης του ισχύοντος Ενιαίου Μισθολογίου των Ασφαλι­στικών Υπαλλήλων. Τα μέρη για το σκοπό αυτό συμφωνούν να καταργήσουν τον περίπλοκο υπολογισμό της Α.Τ.Α. και την πρό­σθετη αύξηση (προσαύ­ξηση) του 1,2% του άρθρου 5 της ΣΣΕ 1988, ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ­ΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - Ο.Α.Σ.Ε., δημιουργώντας νέους μισθούς, όπως εμφα­νίζονται στους παρακάτω πίνακες.
Με τον τρόπο αυτό τα μέρη επαναφέρουν την απλότητα και διαφάνεια στον υπολογισμό των βασικών αποδοχών των Ασφαλιστικών Υπαλλήλων και δια­σφαλίζουν και βελτιώνουν την ομαλή μισθολογική εξέλιξη κάθε εργαζόμενου με βάση τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας του.

1.2 Η παραπάνω αναδιάρθρωση του μισθολογίου για το Α΄ εξάμηνο του 1994 οδηγεί σε μέ­σες κυμαινόμενες αυξήσεις επί του συνόλου των Ασφαλι­στικών Υπαλλήλων ανά ασφαλιστική εταιρία της τάξης του 6%. Οι κυμαινόμε­νες αυτές αυξήσεις εξαρτώνται από τη σύνθεση των συνολικών αποδοχών του κάθε Ασφαλιστικού Υπαλλήλου. Αν λόγω της παραπάνω αναδιάρ­θρωσης του μισθολογίου προκύψει, το Α΄ εξάμηνο του 1994, σε υπάλληλο αύξηση μι­κρότερη από 3% στις συνολικές αποδοχές του, θα καταβάλλεται ειδικό ποσό έτσι ώστε η συνολική αύ­ξηση των αποδοχών του να είναι τουλάχιστον 3%. Το ειδικό αυτό ποσό μειώνεται ανάλογα μέχρι εκμηδένισή του από την αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου που θα προκύψει από την σταδιακή εφαρ­μογή της παρούσας ΣΣΕ μετά την 1.1.1995.

Σύμφωνα με τα παραπάνω από 1.1.1994 μέχρι 30.6.1994 οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου) για κάθε κατηγορία προσωπικού διαμορ­φώνονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
κ  α  τ  η  γ  ο  ρ  ί  ε  ς        π  ρ  ο  σ  ω  π  ι  κ  ο  ύ
κλιμ Κύριο  Προσωπικό βοηθητικό Προσωπικό Προσωπικό Καθαριότητας
0

112.500

107.000

105.000

1

112.500

107.000

105.000

2

116.500

111.500

106.800

3

118.000

112.000

107.700

4

118.000

112.000

107.700

5

121.000

115.500

109.500

6

123.000

116.500

110.400

7

123.000

116.500

110.400

8

126.000

119.500

112.200

9

127.000

120.000

113.100

10

127.000

120.000

113.100

11

131.000

124.000

114.900

12

133.000

125.500

115.800

13

133.000

125.500

115.800

14

136.000

129.000

117.600

15

138.000

130.000

118.500

16

138.000

130.000

118.500

17

142.000

133.500

120.300

18

144.000

135.000

121.200

19

144.000

135.000

121.200

20

148.000

139.000

123.000

21

149.000

140.500

123.900

22

149.000

140.500

123.900

23

153.000

143.500

125.700

24

155.000

145.000

126.600

25

155.000

145.000

126.600

26

159.000

148.500

128.400

27

162.000

  150.000

129.300

28

162.000

  150.000

 

29

166.000

  154.000

 

30

168.000

  155.500

 

31

168.000

 

 

32

172.000

 

 

33

174.000

 

 

1.3. Οι συνολικές αποδοχές (πλην των δραχμικών ) αυξάνονται από 1.7.94 κατά 6% και οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

κατηγορίες προσωπικού

κλιμ κύριο Προσωπικό Βοηθητικό Προσωπικό Προσωπικό Καθαριότητας

   0

  120.100

  114.200

112.100

   1

  120.100

  114.200

112.100

   2

  124.400

  119.000

 114.000

   3

  126.000

  119.500

 115.000

   4

  126.000

  119.500

 115.000

5

  129.200

  123.300

 116.900

  6

  131.300

  124.300

 117.900

7

  131.300

  124.300

 117.900

 8

  134.500

  127.500

 119.800

   9

  135.600

  128.100

 120.700

 10

  135.600

  128.100

 120.700

 11

  139.800

  132.300

 122.700

 12

  142.000

  133.900

 123.600

 13

  142.000

  133.900

 123.600

 14

  145.200

  137.700

 125.600

 15

  147.300

  138.700

 126.500

 16

  147.300

  138.700

 126.500

 17

  151.600

  142.500

 128.400

 18

  153.700

  144.100

 129.400

 19

  153.700

  144.100

 129.400

 20

  158.000

  148.400

 131.300

 21

  159.100

  150.000

 132.300

 22

  159.100

  150.000

 132.300

 23

  163.300

  153.200

 134.200

 24

  165.500

  154.800

 135.200

 25

  165.500

  154.800

 135.200

 26

  169.700

  158.500

 137.100

 27

  172.900

  160.100

 138.000

 28

  172.900

  160.100

 

 29

  177.200

  164.400

 

 30

  179.300

  166.000

 

 31

  179.300

 

 

 32

  183.600

 

 

 33

  185.700

 

 

 

1.4.  Οι βασικοί μισθοί του Ενιαίου Μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσω­πικού από 1.1.1995 μέχρι 30.6.1995 αυξάνονται κατά 4,5% και διαμορφώνο­νται ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ  
κλιμ  Κύριο Προσωπικό Βοηθητικό Προσωπικό Προσωπικό

Καθαριότητας

 

0 125.600 119.400 117.200
1  125.600 119.400 117.200
2 130.100 124.400 119.200
3 131.700 125.000 120.200
4 131.700 125.000 120.200
5 135.100 128.900 122.200
6 137.300 130.000 123.200
7 137.300 130.000 123.200
8 140.700 133.300 125.200
9 141.800 133.900 126.200
10 141.800 133.900 126.200
11 146.300  138.400 128.300
12 148.500 140.000 129.300
13 148.500 140.000 129.300
14 151.800 143.900 131.300
15 154.100 145.100 132.300
16 154.100 145.100 132.300
17 158.500 149.000 134.300
18 160.800 150.600 135.300
19 160.800 150.600 135.300
20 165.200 155.100 137.300
21 166.400 156.800 138.300
22 166.400 156.800 138.300
23 170.800 160.100 140.300
24 173.000 161.800 141.300
25 173.000 161.800 141.300
26 177.500 165.700 143.300
27 180.900 167.400 144.300
28 180.900 167.400  
29 185.300 171.800  
30 187.600 173.500  
31 187.600    
32 192.000    
33 194.300    

 

1.5. Oι βασικοί μισθοί του Ενιαίου Μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπι­κού από 1.7.1995 μέχρι 31.12.1995 αυξάνονται κατά 5% και διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

κ α τ η γ ο ρ ί ε ς π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ
κλιμ Κύριο Βοηθητικό Προσωπικό
Προσωπικό Προσωπικό Καθαριότητας

0 131.900 125.400 123.000
1 131.900 125.400 123.000
2 136.600 130.700 125.100
3 138.300 131.300 126.200
4 138.300 131.300 126.200
5 141.900 135.400 128.300
6 144.200 136.500 129.300
7 144.200 136.500 129.300
8 147.700 140.000 131.400
9 148.900 140.600 132.500
10 148.900 140.600 132.500
11 153.600 145.300 134.600
12 155.900 147.100 135.700
13 155.900 147.100 135.700
14 159.500 151.200 137.800
15 161.800 152.400 138.800
16 161.800 152.400 138.800
17 166.500 156.500 140.900
18 168.800 158.200 142.000
19 168.800 158.200 142.000
20 173.500 162.900 144.100
21 174.700 164.700 145.100
22 174.700 164.700 145.100
23 179.400 168.200 147.200
24 181.700 169.900 148.300
25 181.700 169.900 148.300
26 186.400 174.000 150.400
27 189.900 175.800 151.500
28 189.900 175.800
29 194.600 180.500
30 197.000 182.200
31 197.000
32 201.700
33 204.000

1.6. Διατηρείται η ποσοστιαία σχέση που ίσχυε στα καταληκτικά κλιμάκια, στις περιπτώσεις που προσαυξάνονται για κάθε χρόνο παραμονής στα κλιμάκια αυτά και μέχρι δύο (2) χρόνια και διαμορφώνονται ως εξής:

 

  Κύριο Προσωπικό Βοηθητικό Προσωπικό Προσωπικό Καθαριότητας
Από 1.1.94 177.000 158.000 131.000
  180.000 160.500 132.500
Από 1.7.94 188.900 168.600 139.800
  192.200 171.400 141.500
Από 1.1.95 197.600 176.400 146.300
  201.000 179.200 147.900
Από 1.7.95 207.500 185.200 153.600
  211.000 188.100 155.200

 

1.7. Οι βασικοί μισθοί Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται ως εξής:

 

  Υποδιευθυντής Διευθυντής
Από 1.1.94 210.000 244.000
Από 1.7.94 224.200 260.500
Από 1.1.95 234.500 272.400
Από 1.7.95 246.200 286.100

 

Σ.: Η αληθής έννοια της παρούσης παραγράφου καθώς και της παραγράφου γ του άρθρου 1 της Σ.Σ.Ε. 1991 (πράξη κατάθ. Υπ.Εργασίας 44/27.6.1991) και της παρ. 3 του άρθρου 1 της Σ.Σ.Ε. 1993 πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 47/21.6.93) είναι ότι μόνον οι δύο τελευταίες κα­τηγορίες της ιεραρχίας του Προσωπικού κάθε ασφαλιστικής εταιρίας είναι εκτός Ενιαίου Μι­σθολογίου. Δηλαδή εκτός Ενιαίου Μισθολογίου είναι οι ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ και οι ΥΠΟΔΙΕΥΘΥ­ΝΤΕΣ ή οι ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α΄(όπου υπάρχει και η κατηγορία των ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Β΄. Οι ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Β΄ και αντίστοιχοι ΕΝΤΕ­ΤΑΛΜΕΝΟΙ παραμένουν εντός Ενιαίου Μισθο­λογίου.

1.8. Για τον υπολογισμό των συνολικών αποδοχών, μέσα στο πλαίσιο των συμφωνηθεισών αυξήσεων, τα μέρη ρητά συμφωνούν ότι :

Τα κατά την 31.12.1993 ποσοστιαία επιδόματα, που καταβάλλονται βάσει Σ.Σ.Ε., Δ.Α. ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζο­νται στους εκάστοτε βασικούς μι­σθούς του Ενιαίου Μισθολογίου στα ίδια πο­σοστά και με τους ίδιους όρους που ισχύουν μέχρι σήμερα εκτός εκείνων που τροποποιούνται με την παρούσα (επίδομα τέκνων, ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ).
Ειδικά για το διάστημα από 1.1.1994 μέχρι 31.12.1994, τα δραχμικά επιδό­ματα που ποσο­στοποιήθηκαν με τη Σ.Σ.Ε. 1989 (άρθρο 7) παραμένουν στα­θερά και εξακολουθούν να κατα­βάλλονται τα ποσά που καταβάλλονταν τη 31.12.1993
Τα επιδόματα αυτά επαναποσοστοποιούνται στο νέο 16ο κλιμάκιο του κύριου προσωπικού που θα ισχύει την 31.12.1994, σύμφωνα με τον παραπάνω Πί­νακα 2 και τα νέα ποσοστά θα ισχύουν από 1.1.1995, υπολογιζόμενα πλέον στο εκάστοτε ισχύον 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου.
Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις των δραχμικών επιδομάτων που συμφωνούνται ή εφαρμόζονται με πρωτοβουλία των Διοικήσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο δεν αποκλείονται από τις διατάξεις της παρούσας.

1.9. Επιστημονικό Επίδομα Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών

Για την ομοιόμορφη παροχή του επιστημονικού επιδόματος ανάλογα με την εξειδίκευση και την επιστημονική κατάρτιση που το επίπεδο σπουδών προ­σφέρει, χορηγείται από 1.1.1994 επιστημονικό επίδομα 16 %, σε όλους τους πτυχιούχους των ανωτέρων σχολών (ΤΕΙ και ΚΑ­ΤΕΕ), όπως αυτό υπολογίζε­ται με το υφιστάμενο μισθολόγιο.
Χορηγείται επιστημονικό επίδομα στους πτυχιούχους του Ε.Ι.Α.Σ. 6% επί του βασικού μισθού σε όσους δεν έχουν άλλο Επιστημονικό Επίδομα.

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Συμφωνείται ότι σε κάθε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Ασφαλιστικών Εταιριών, πρώτιστο μέλημα είναι η προστασία της απασχόλη­σης και η διασφάλιση των εργα­σιακών δικαιωμάτων του προσωπικού.
Οι 8 απολυμένοι εργαζόμενοι της Ελληνικής Αντασφάλειας προσλαμβάνονται από τις Εται­ρίες: Εθνική ΑΕΕΓΑ (3), Αστέρας ΑΑΕ (3), και Φοίνικας - Γεν. Ασφ. (2). Η προϋπηρεσία τους στην Ελληνική Αντασφάλεια αναγνωρίζεται αναδρομικά σαν ασφαλιστική προϋπηρεσία με όλα τα μισθολογικά δικαιώ­ματα που απορρέουν εξ αυτού.

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα μέρη, επιβεβαιώνοντας την ευαισθησία τους για την αποτελεσματική προ­σέγγιση κοινωνι­κών ζητημάτων που αφορούν την υγεία, τη στέγη, την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και τον πολιτισμό, συμφωνούν τα ακόλουθα:

3.1. Γίνεται καταγραφή όλων των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων και κανονισμών ιατρονοσοκο­μειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης που υπάρχουν στις Τ/Α Εταιρίες με στόχο τον εναρ­μονισμό και την βελτίωσή τους.

3.2. Βρεφονηπιακοί σταθμοί

Οι Ασφαλιστικές εταιρίες που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα χορη­γούν για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της συνολικής δαπάνης για συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς, ή όπου αυτό είναι ανέφικτο, σε μη συμβε­βλημένους, ιδιωτικούς ή άλλους.
Η ανωτέρω συμμετοχή των Ασφαλιστικών εταιριών θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των 30.000 δρχ. μηνιαίως για κάθε παιδί της προσχολικής ηλικίας. Στην περίπτωση κατά την οποία οι συμβάσεις πραγματοποιούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία, το σχετικό ποσό θα απο­δίδεται σε αυτά. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί θα ισχύουν ανάλογες ρυθμί­σεις για εξακρι­βωμένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.

3.3. Επίδομα τέκνων

Τα μέρη επιδεικνύοντας ευαισθησία για το δημογραφικό πρόβλημα της χώ­ρας μας και στην προσπάθεια επίλυσής του με συγκεκριμένα μέτρα και κίνη­τρα συμφωνούν όπως από 1.1.1994 το επίδομα τέκνων διαμορφωθεί ως ακολούθως:

α. για το πρώτο παιδί επίδομα 5%
β. για το δεύτερο παιδί επίδομα 7,5%
γ. για το τρίτο παιδί επίδομα 10%
δ. για το τέταρτο και για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου επίδομα 15%.

Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του εκάστοτε βασικού μισθού, με κατώτερο όριο τον βασικό μισθό του 24ου κλιμακίου.

3.4. Στεγαστικά δάνεια.

Αυξάνονται κατά 20% τα χορηγούμενα κατά δικαιούχο ποσά στεγαστικών δα­νείων με βάση την 31.12.93.

3.5. Θέματα ισότητας.

Συνιστάται ανά Εταιρία ισομερής γνωμοδοτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών, που θα αποτελείται από εκπροσώπους της Διοίκησης και του Συλλόγου Ερ­γαζομένων και θα εξετάσει θέματα ισό­τητας των δύο φύλων.

Αντικείμενο της Επιτροπής θα είναι η συλλογή νόμων, διατάξεων και στοι­χείων, η ανάλυση και επεξεργασία θεμάτων ισότητας των δύο φύλων τόσο σε εθνικό, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊ­κής Ένωσης.
Βασικοί στόχοι της Επιτροπής θα είναι :
- Η μελέτη, καταγραφή και παρακολούθηση της σημερινής θέσης της γυναί­κας στις Ασφαλι­στικές εταιρίες, καθώς και των προοπτικών εξέλιξής της πα­ράλληλα με τις αλλαγές του εργα­σιακού περιβάλλοντος
- η συμβολή στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών απασχόλησης και υπηρεσιακής εξέλιξης των δύο φύλων

3.6. Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας

Επιδεικνύοντας ευαισθησία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και με γνώμονα την καλλίτερη προσαρμογή του ασφαλιστικού συ­στήματος στο ισχύον πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέρη συμφωνούν ότι οι Ασφαλιστικές εταιρίες πέραν της εφαρμογής των ήδη συμφωνημένων και των οριζομένων από την ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα αυτό, προσαρ­μόζονται στις αρχές, στις προδιαγραφές και στις κατευθύνσεις που προκύ­πτουν από την Οδηγία 90/270/ΕΟΚ για τις θέσεις εργασίας που χρησιμο­ποιούν, όσον αφορά στις συ­σκευές οπτικής απεικόνισης.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι διοικήσεις των ασφαλιστικών εταιριών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προτείνουν και να υποστηρίζουν στη Γ.Σ. των μετόχων την εκλογή των αντι­προσώπων που θα προτείνει ο αντί­στοιχος αντιπροσωπευτικός Σύλλογος. Η εκλογή των αντιπροσώπων θα γίνεται με καθολική ψηφοφορία μεταξύ του συνόλου του προσωπικού.
Οι αντιπρόσωποι μπορεί να είναι από 1 - 3 και ο αριθμός δεν μπορεί να είναι κατώτερος του σημερινού.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

Είναι προφανής η ανάγκη, στα ζητήματα που συνδέονται με το τρίπτυχο αξιο­λόγηση - προα­γωγές - αξιοκρατία να υπάρξουν αλλαγές και κοινά αποδεκτές διαδικασίες που θα εξασφαλί­ζουν τη διαφάνεια στις επιλογές, θα βελτιώνουν την υποκίνηση και την αξιοποίηση - επαγγελ­ματική ανάπτυξη των εργαζομέ­νων, αναγνωρίζοντας έμπρακτα και αξιοκρατικά την απόδοση και τις δυνατό­τητές των. Στη βάση αυτή οι εταιρίες υποχρεώνονται να συγκροτήσουν εντός διμήνου από την υπογραφή της Σ.Σ.Ε., μικτές υπηρεσιακές επιτροπές, με τη συμμετοχή του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου εργαζομένων, προκειμέ­νου να οδηγήσουν σε καινούργιο Εσωτερικό Οργανισμό Υπηρεσίας.

6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πά­σης φύσεως θε­σμικές παροχές που έχουν θεσπιστεί για τους ασφαλιστικούς υπαλλήλους με διατάξεις νόμων, ΣΣΕ, ΔΑ, Κανονισμών, Οργανισμών Προ­σωπικού Ασφαλιστικών εταιριών, Πρακτικών συμ­φωνίας, αποφάσεων ΔΣ Ασφαλιστικών εταιριών και Πράξεων Διοικήσεών των ή με έθιμο ή με επιχει­ρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν στο προσω­πικό των Ασφαλιστικών εταιριών.

β. Η Σ.Σ.Ε. Ασφαλιστικών Εταιριών - Ο.Α.Σ.Ε. 1994 - 1995 έχει διετή ισχύ, αρχίζει την 1.1.1994 και λήγει την 31.12.1995, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρο­νικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 1994

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Μ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Πρόεδρος

 

Δ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος

 Ι.ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Γ. Γραμματέας

Σ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Γ. Γραμματέας

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer