Θυγατρικών Τραπεζών

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1996

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤIΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
1. ΕΘΝIΚΗ ΑΕΕΓΑ,
2. ΑΣΤΗΡ ΑΑΕ,
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΕΑΕ,
4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ ΑΕΓΑ,
5. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ,
6. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΑΕΖΥ,
7. ΦΟΙΝΙΞ-ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ,
8. ΙΟΝΙΚΗ ΑΕΓΑ,
9. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΑΕ,
10. ΑΚΜΗ ΕΑΕΑ ΖΗΜΙΩΝ,
11. ΑΚΜΗ ΑΕΑΕ ΖΩΗΣ.
Σημείωση: Μετά την τυπική ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Ιονικής με την Με­τρολάιφ, η νέα εταιρεία που θα προκύψει, θα περιλαμβάνεται στην παρούσα ΣΣΕ.
Στην Αθήνα σήμερα την 4η Ιουλίου 1996 οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός μεν Μιλτιάδης
Νεκτάριος κάτοικος Αθηνών Καρ. Σερβίας 8 και Γεώργιος Κώτσαλος, κάτοικος Αθη­νών Ομήρου 2, ενεργούντες με την ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εργοδοτικού, επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ­ΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Α.Ε.Ε. ) που εδρεύει στην Αθήνα (Ξενοφώντος 1 0) και κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης δοθείσης κατά την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996 σύμφωνα με το πρακτικό υπ' αριθ. 1962 και εκ­προσωπεί τις παραπάνω Επιχειρήσεις και αφετέρου Αθηνά Καραμήτρου και Σωτή­ρης Οικονόμου, ενεργούντες ως Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Σολωμού 12) ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκ­προσωπούν για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε. και οι οποίες έχουν όλες τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα των άρθρων 3 και 6 του Νόμου 1876/1990 αποφάσι­σαν, συναποδέχθηκαν και συνομολόγησαν με τις παραπάνω ιδιότητές τους τα εξής:

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑ Τ Α
Εξομάλυνση και γενική αύξηση των βασικών μισθών (κλιμακίων)
του Ενιαίου Μισθολογίου για το έτος 1996.

 

1.1. Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του Ενιαίου Μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπι­κού, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31/12/95 και μετά την συμφωνηθείσα εξο­μάλυνσή τους με την καθιέρωση ετησίου βήματος του Ε.Μ. αυξάνονται κατά 4% στο πρώτο εξάμηνο και οι μισθοί για το διά­στημα 1/1/96 μέχρι 30/6/96 διαμορφώνο­νται ως εξής:

1.2. Οι βασικοί μισθοί αυξάνονται από την 1/7/96 κατά 4,5% και διαμορφώνονται ως εξής:

Κλιμ.

Κύριο

Βοηθητικό

Καθαριότητας

Κλιμ.

Κύριο

Βοηθητικό

Καθαριότητας

0

137.200

130.400

127.900

0

143.400

136.300

133.700

1

139.400

132.400

129.000

1

145.700

138.400

134.800

2

141.700

134.400

130.100

2

148.100

140.400

136.000

3

144.000

136.300

131.200

3

150.500

142.400

137.100

4

146.300

138.300

132.300

4

152.900

144.500

138.300

5

148.500

140.300

133.400

5

155.200

146.600

139.400

6

150.800

142.200

134.500

6

157.600

148.600

140.600

7

153.100

144.200

135.600

7

160.000

150.700

141.700

8

155.400

146.200

136.700

8

162.400

152.800

142.900

9

157.600

148.100

137.800

9

164.700

154.800

144.000

10

159.900

150.100

138.900

10

167.100

156.900

145.200

11

162.200

152.100

140.000

11

169.500

158.900

146.300

12

164.400

154.000

141.100

12

171.800

160.900

147.400

13

166.700

156.000

142.200

13

174.200

163.000

148.600

14

169.000

158.000

143.300

14

176.600

165.100

149.700

15

171.300

159.900

144.400

15

179.000

167.100

150.900

16

173.500

161.900

145.500

16

181.3j0

169.200

152.000

17

175.800

163.900

146.600

17

183.700

171.300

153.200

18

178.100

165.900

147.700

18

186.100

173.400

154.300

19

180.400

167.800

148.800

19

188.500

175.400

155.500

20

182.600

169.800

149.900

20

190.800

177.400

156.600

21

184.900

171.800

151.000

21

193.200

179.500

157.800

22

187.200

173.700

152.100

22

195.600

181.500

158.900

23

189.400

175.700

153.200

23

197.900

183.600

160.100

24

191.700

177.700

154.300

24

200.300

185.700

161.200

25

194.000

179.600

155.400

25

202.700

187.700

162.400

26

196.300

181.600

156.500

26

205.100

189.800

163.500

27

198.500

183.600

157.600

27

207.400

191.900

164.700

28

200.800

185.500

 

28

209.800

193.800

 

29

203.100

187.500

 

29

212.200

195.900

 

30

205.300

189.500

 

30

214.500

198.000

 

31

207.600

 

 

31

216.900

 

 

32

209.900

 

 

32

219.300

 

 

33

221.700

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Τα καταληκτικά κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου στις κατηγορίες κύριου, βοη­θητικού και προσωπικού καθαριότητας, που είναι αντίστοιχα 33, 30 και 27, στα οποία χορηγήθηκε προσαύξηση με τον όρο 6 της Σ.Σ.Ε. 1988 για δύο (2) χρόνια, επεκτεί­νονται από 1/1/1996 για έξι ( 6) ακόμη χρόνια και διαμορφώνονται ως εξής:

 

'Ετη παρα­μονής στα κα­ταλη­κτικά κλιμάκια

Κύριο Προσω­πικό

Βοηθη­τικό προ­σωπικό

Προ­σωπικό καθαριό-

τητας

'Ετη παρα­μονής στα κατα­λη­κτικά κλιμά­κιο

Κύριο Προσω­πικό

Βοηθη­τικό προ­σωπικό

προ­σωπικό καθαριό-

τητας

1

214.400

191.400

158.700

1

224.000

200.000

165.800

2

216.700

193.400

159.800

2

226.500

202.100

167.000

3

219.000

195.400

160.900

3

228.900

204.200

168.100

4

221.300

197.400

162.000

4

231.300

206.300

169.300

5

223.500

199.300

163.100

5

233.600

208.300

170.400

6

225.800

201.300

164.200

6

236.000

210.400

171.600

7

228.100

203.300

165.300

7

238.400

212.400

172.700

8

230.300

205.200

166.400

8

240.700

214.400

173.900

 

1.4. Οι βασικοί μισθοί Διευθυντών και Υποδιευθυντών με βάση τις παραπάνω αυξή­σεις διαμορφώνονται ως εξής:
Υποδιευθυντές Διευθυντές
Από 1/1/1996 256.000 297 .500
Από 1/7/1996 267.500 310.900
Σημ.: Η αληθής έννοια της παρούσης παραγράφου καθώς και της παραγράφου γ' του άρθρου 1 της Σ.Σ.Ε. 1991 (πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 44/27.6.1991) και της παρ. 3 του άρθρου 1 της Σ.Σ.Ε. 1993 (πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 47/21.6.93) είναι ότι μόνον οι δύο τελευταίες κατηγορίες της ιεραρχίας του Προσωπι­κού κάθε ασφαλιστικής εταιρείας είναι εκτός Ενιαίου Μισθολογίου. Δηλαδή εκτός Ενιαίου Μι­σθολογίου είναι οι ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ και οι ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ή οι ΥΠΟΔΙ­ΕΥΘΥΝΤΕΣ Α΄ (όπου υπάρχει και η κατηγορία των ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Β΄). Οι ΥΠΟΔΙΕΥΘΥ­ΝΤΕΣ Β΄ και αντίστοιχοι ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ παραμένουν εντός Ενιαίου Μισθολογίου.
Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των Υποδιευθυντών και Διευθυντών προσαυξάνονται με το ποσό που αντιστοιχεί στα χρόνια παραμονής τους μετά το 330 κλιμάκιο, ανάλογα με το βηματισμό που ισχύει για το κύριο προσωπικό, όπως παραπάνω ορίζεται στον Πίνακα της παραγράφου 1.3.
1.5. Τα κατά την 31.12.1995 ποσοστιαία επιδόματα, που καταβάλλονται βάσει Σ.Σ.Ε., ΔΑ ή με οποιοδήποτε τρόπο, θα εξακολουθούν να υπολογίζονται στους εκάστοτε βασικούς μισθούς του Ενιαίου Μισθολογίου, στα ίδια ποσοστά και με τους ίδιους όρους που ισχύουν μέχρι σήμερα, εκτός εκείνων που ρητώς τροποποιούνται με την παρούσα (επιστημονικό επίδομα διδακτορικού τίτλου ).
2. Επιστημονικό Επίδομα
Το Επιστημονικό Επίδομα που καταβάλλεται στους κατόχους διδακτορικού τίτλου, Ελληνικών Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένου ισοτίμου αλλοδαπών Πανεπιστημίων, αυξάνεται σε 40% επί του βασικού μισθού (κλιμακίου) του Ε.Μ. Κατά τα λοιπά εξα­κολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αυτού του επιδόματος.


3. Επίδομα τέκνων με ειδικές ανάγκες
Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ εργαζόμενους που έχουν τέκνα με πνευμα­τική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζό­μενα στο άρθρο 8 του Ν. 1483/84 χορηγείται επίδομα 20.000 δρχ. το μήνα για κάθε τέκνο τους που εμπίπτει σ’ αυτή την κατηγορία.

Β. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Μείωση χρόνου εργασίας
Το αργότερο εντός μηνός από την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. 1996, συστήνεται ειδική Επι­τροπή στην οποία θα εκπροσωπούνται ισομερώς τα συμβαλλόμενα μέρη, προκειμέ­νου να μελετηθούν, σύμφωνα με το αίτημα της ΟΑΣΕ, οι επιπτώσεις της μείωσης του χρό­νου εργασίας, χωρίς μείωση αποδοχών των εργαζομένων, στην ανταγωνιστικό­τητα των επιχειρήσεων και στον όγκο της απασχόλησης του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφά­λισης. Η Επιτροπή θα περατώσει το έργο της το αργότερο εντός οκτώ μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα παραδώσει το πόρισμά της σε κοινή και ισομερή Επι­τροπή Κοινωνικού Διαλόγου που θεσπίζεται με την παρούσα σύμβαση, για περαιτέρω αξιοποίηση και εξεύρεση κατάλληλων λύσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη.
2. Ετήσια κανονική άδεια
Τα συμβαλλόμενα μέρη έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 539/1945, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 1346/1983 καθώς και το άρθρο 5 της από 2.4.1996 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (το οποίο αντικα­τέστησε το άρθρο 4 της από 21.2.1990 Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας), δια­μορφώνουν την κανονική άδεια μετ’ αποδοχών ως εξής:
Κάθε εργαζόμενος, μετά από συνεχή απασχόληση τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών (βασικός χρόνος) στην ίδια ασφαλιστική Εταιρεία, δικαιούται, για κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες.
Με την συμπλήρωση του βασικού χρόνου υπηρεσίας στην ασφαλιστική εταιρεία, η κανονική άδεια μετ’ αποδοχών διαμορφώνεται ως ακολούθως, λαμβανομένης υπ΄ όψη της υπηρεσίας που παρασχέθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη:
Με την συμπλήρωση δύο ετών υπηρεσίας, εικοσιμία (21) εργάσιμες ημέρες, με την συμπλήρωση τριών ετών υπηρεσίας εικοσιδύο (22) εργάσιμες ημέρες, με την συ­μπλή­ρωση πέντε ετών υπηρεσίας εικοσιτρείς (23) εργάσιμες ημέρες, με την συμπλή­ρωση δέκα ετών υπηρεσίας εικοσιτέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες και με την συ­μπλήρωση δεκαπέντε ετών εικοσιπέντε (25) εργάσιμες ημέρες.
Η παρούσα διάταξη δε θίγει την ρύθμιση του άρθρου 5 της ΣΣΕ 1989 για την κανο­νική άδεια που χορηγείται τη χειμερινή περίοδο, ή άλλες ήδη χορηγούμενες με οποιονδή­ποτε τρόπο.
3. Άδεια για ασθένεια εξαρτημένων μελών
Οι μισές από τις ημέρες αδείας που προβλέπονται από το άρθρο 7 του Ν. 1483/1984 χορηγούνται στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους, με πλήρεις αποδο­χές, εφόσον υπάρχει σοβαρή ασθένεια και οι υπόλοιπες, εφόσον υπάρχει εισαγωγή σε νοσοκομείο.
4. Άδεια πένθους
Χορηγείται άδεια απουσίας 2 ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συγγε­νούς μέχρι δεύτερου βαθμού.


5. Υπερωρίες
Οι υπερωρίες που θα πραγματοποιηθούν κατά το 1996 θα είναι μειωμένες κατά 25% σε σχέση με το 1995.
6. Παρατηρητήριο Απασχόλησης
α) Συστήνεται διμερές Παρατηρητήριο Απασχόλησης και Εργασιακών Εξελίξεων Ασφαλιστικού κλάδου με κύριο αντικείμενο την έρευνα, συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των εργασιακών στοιχείων για την εξέλιξη και προώθηση της απασχό­λησης στον κλάδο και τη σύνταξη αναφορών για την έγκαιρη, συστηματική και απο­τελεσματική ενημέρωση των μερών, καθώς και τη σύνταξη εντύπου κοινωνικού απο­λογισμού σχετικά με τα επιχειρησιακά δεδομένα των εταιρειών με τρόπο που να επι­τρέπει χρήσιμες συγκρίσεις και ουσιαστική αξιοποίησή τους από όλες τις εταιρείες. Οι ασφαλιστικές Εταιρείες θέτουν υπόψη της Διοικούσας Επιτροπής του Παρατηρη­τη­ρίου Απασχόλησης κάθε χρόνο και το αργότερο μέχρι της 30/9, τα στοιχεία του εντύ­που του Κοινωνικού Απολογισμού. Τα επιχειρησιακά δεδομένα του εντύπου του Κοι­νωνικού Απολογισμού δε δημοσιοποιούνται ως έχουν, αλλά παρουσιάζονται ομα­δο­ποιημένα σε κλαδικό επίπεδο. Οι σχετικοί πίνακες των κλαδικών δεδομένων τίθε­νται στη διάθεση των Ασφαλιστικών Εταιρειών, της Ο.Α.Σ.Ε. και των Συλλόγων ερ­γαζο­μένων, που ανήκουν στη δύναμή της για περαιτέρω αξιοποίηση.
β) Στην ανωτέρω υποχρέωση ενημέρωσης των εταιρειών, εμπίπτει και η κατάρτιση καταλόγου με τα ονόματα των εργαζομένων που έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργα­σίας τους και οι οποίοι προέρχονται από ασφαλιστικές εταιρείες που διέκοψαν τη λει­τουργία τους, προκειμένου να επιτευχθεί η απορρόφηση αυτών από τις λοιπές εται­ρείες του Κλάδου.
Σε περίπτωση ανάκλησης αδείας ή πτώχευσης Ασφαλιστικής Εταιρείας, η ΕΑΕΕ σε συνεργασία με το ΕΙΑΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση δημιουργίας τμημάτων εξειδί­κευσης και συνεχούς επιμόρφωσης των ανέργων προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες μεθόδους και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η πραγμάτωση της ειδικής αυτής μέριμνας βαρύνει την ΕΑΕΕ.
γ) Το παρατηρητήριο διοικείται από 5μελές όργανο (Διοικούσα Επιτροπή) εκπροσώ­πων της ΟΑΣΕ και της ΕΑΕΕ που συγκροτείται με απόφαση των ενδιαφερομένων με­ρών εντός 3 μηνών από την υπογραφή της ΣΣΕ 1996.
Η ΕΑΕΕ ορίζει 2 εκπροσώπους της, η ΟΑΣΕ 2, ενώ το πέμπτο μέλος είναι επιστήμο­νας ειδικός σε εργασιακά και στατιστικά θέματα, κοινής αποδοχής και επιλογής των δύο μερών.
7. Θέματα ισότητας
Εντός τριών μηνών από την υπογραφή της ΣΣΕ 1996 συνιστάται διμερής κλαδική Επι­τροπή Ίσων Ευκαιριών για τα δύο φύλα, η οποία θα συγκροτείται από 5 μέλη και λει­τουργεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου. Τρία (3) μέλη ορίζονται από τις ασφαλιστικές και δύο (2) μέλη από την Ο.Α.Σ.Ε, με 3ετή θητεία και ισάριθ­μους αναπληρωτές.
Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η μελέτη και διατύπωση γενικών αρχών για θέματα ίσων ευκαιριών στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις στον κλάδο των ασφαλιστικών. Αυτές τίθενται υπόψη των Διοικήσεων των Εταιρειών και των αντί­στοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά την άσκηση πολιτικής Ανθρώπινου Δυναμικού και κατά τη διαμόρφωση επιχειρησιακών ρυθμίσεων και συμφωνιών.
Η Επιτροπή επεξεργάζεται ετήσια έκθεση για τις πολιτικές ισότητας ευκαιριών στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Η έκθεση αυτή τίθεται υπόψη της κλαδικής Επιτρο­πής Κοινωνικού Διαλόγου σε ειδική για το θέμα αυτό συνεδρίασή της.
Για την εξυπηρέτηση του έργου της η Επιτροπή συνεργάζεται, για την άντληση επι­χειρησιακών στοιχείων και συναφούς με τα αντικείμενά της τεκμηρίωσης, με το κλα­δικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης και με τις Επιτροπές Ίσων ευκαιριών κάθε Ασφα­λιστικής.
8. Επιχειρησιακές Επιτροπές Ίσων Ευκαιριών
Οι ισομερείς επιτροπές ίσων ευκαιριών που συστάθηκαν με το άρθρο 3.5 της Σ.Σ.Ε. Ασφαλιστικών -Ο.Α.Σ.Ε. 1994-1995 (3/6/1994) είναι 4μελείς και συγκροτού­νται από δύο (2) εκπροσώπους της Διοίκησης της Ασφαλιστικής Εταιρείας και δύο (2) εκπρο­σώπους της συνδικαλιστικής οργάνωσης αντίστοιχα. Με απόφασή της, η επιτροπή ίσων ευκαιριών κάθε Ασφαλιστι­κής ρυθμίζει κάθε θέμα σχετικό με την εσωτερική ορ­γάνωση και τη λειτουργία της.
9. Βελτίωση όρων χορήγησης στεγαστικών δανείων
Συμφωνείται η μείωση των επιτοκίων στα νέα δάνεια και στα υπόλοιπα ποσά των πα­λαιών, ανάλογα με την κατηγορία του χορηγούμενου στεγαστικού δανείου, σε 7, 8 και 9% αντίστοιχα για τις ζώνες Γ, Β και Α. Σε όποια επιχείρηση δεν ισχύουν οι ζώνες θα ισχύει το μέσο επιτόκιο 8%.
10. Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ασφαλιστικές εταιρείες
Συγκροτούνται, σ’ όλες τις Ασφαλιστικές, τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομο­θεσία (Ν.1568/85 όπως ισχύει σήμερα) όργανα (λειτουργοί) υγιεινής και ασφάλειας.
11. Ενοίκιο
Συμφωνείται καταβολή ποσού 300.000 δρχ. μηνιαίως στην ΟΑΣΕ (ισόποση ανά εται­ρεία) σαν επιδότηση ενοικίου των γραφείων της, αναπροσαρμοζόμενο κατά το πο­σοστό αναπροσαρμογής της συμβάσεως μισθώσεως.
12. Βρεφονηπιακοί σταθμοί
Οι Ασφαλιστικές που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς χορη­γούν, για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας, βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της συνολικής δαπάνης για συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς ή, όπου αυτό είναι ανέ­φικτο, σε μη συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς.
13. Κατασκηνώσεις
Χορηγείται κατασκηνωτικό επίδομα 150.000 δρχ. για κάθε παιδί. Οι όροι και οι προ­ϋποθέσεις για κάθε εταιρεία παραμένουν οι ίδιες.
14. Συνδικαλιστικές και άλλες ρυθμίσεις
Έξη (6) μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Ε. για την διεκπεραίωση των συνδικαλιστικών τους δραστηριοτήτων απαλλάσσονται με υπόδειξή της από την υπη­ρεσία των εταιρειών στις οποίες έκαστος παρέχει τις εργασίες του, με ανώτερο όριο απαλλαγής ανά εταιρεία τρεις (3) συνδικαλιστές και για το χρονικό διάστημα που κα­τέχουν το αξίωμα αυτό με πλήρεις αποδοχές και πλήρη διατήρηση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.
Επίσης οι ασφαλιστικές εταιρείες θα χορηγούν συνδικαλιστικές άδειες χωρίς να δια­κόπτεται η μισθοδοσία τους σε μέλη Δ.Σ. σωματείων, Γενικούς Συμβούλους και συ­νέδρους Ο.Α.Σ.Ε. για να παρακολουθήσουν τις εργασίες των οργάνων τους. Τα πα­ρα­πάνω υπερισχύουν προγενεστέρων σχετικών ρυθμίσεων. Δεν θίγονται απαλλαγές που ισχύουν με οποιοδήποτε τρόπο για συνδικαλιστικά στελέχη στα σωματεία δύνα­μης Ο.Α.Σ.Ε.
Συνιστάται, το αργότερο εντός 3 μηνών από την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. 1996, τετραμε­λής ισομερής επιτροπή από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών (Ασφαλιστι­κές Εταιρείες - Ο.Α.Σ.Ε.) η οποία θα εξετάσει θέματα τυχόν αντικινήτρων για τα συν­δι­καλιστικά στελέχη του κλάδου. Το πόρισμα της ανωτέρω Επιτροπής θα υποβληθεί το αργότερο εντός 6 μηνών στην κλαδική Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου.
15. Κωδικοποίηση προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων του κλάδου
Τα συμβαλλόμενα μέρη διαπιστώνουν ότι είναι χρήσιμο να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο και εύχρηστο κείμενο οι υφιστάμενες συλλογικές ρυθμίσεις του Κλάδου. Προς τον σκοπό αυτό συνιστάται, το αργότερο εντός μηνός από την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. 1996, τετραμελής ισομερής επιτροπή, αποτελούμενη από τους νομικούς Συμβούλους της ΟΑΣΕ και της Ένωσης. Η επιτροπή αναλαμβάνει να επεξεργαστεί και να θέσει υπό την έγκριση της Ο.Α.Σ.Ε. και της Ένωσης το κωδικοποιημένο κείμενο των προη­γού­μενων συλλογικών ρυθμίσεων του κλάδου.
Η κωδικοποίηση δεν μπορεί να οδηγήσει άμεσα ή έμμεσα σε κατάργηση ή αλλοίωση των διατάξεων που περιέχονται στις μέχρι σήμερα ισχύουσες Σ.Σ.Ε., ούτε να θίξει Δ.Α., διατάξεις Νόμων, Κανονισμών, Οργανισμών, Πρακτικά Συμφωνίας, Αποφάσεις της Ένωσης, Πράξεις των Διοικήσεων αυτών, καθώς και ρυθμίσεις, δικαιώματα και πλεονεκτήματα των Ασφαλιστικών υπαλλήλων που εφαρμόζονται με βάση έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια. Επίσης η κωδικοποίηση δεν μπορεί να θίξει καθ’ οιονδή­ποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα ευνοϊκότερους όρους, των ατομικών συμβάσεων εργασίας των Ασφαλιστικών Υπαλλήλων.

16. Τελικές διατάξεις της Σ.Σ.Ε. 1996
Κάθε παράβαση των διατάξεων αυτής της Σ.Σ.Ε. θεωρείται αδικαιολόγητη καταγγελία της σύμβασης εργασίας και υποχρεώνει τους παραβάτες σε νόμιμη αποζημίωση.
Όλες οι προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο και αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εφόσον δεν τροποποιούνται με τις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. 1996 εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.
Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύ­σεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί για τους υπαλλήλους που κα­λύπτει το άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης με διατάξεις Νόμων, ΣΣΕ, ΔΑ, Κανονι­σμών, Οργανισμών Προσωπικού, Πρακτικών Συμφωνίας, αποφάσεων ΔΣ Επιχειρή­σεων ή πράξεων Διοικήσεών τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δε θίγο­νται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό αυτό.

17. Η παρούσα ΣΣΕ έτους 1996 ισχύει από την 1.1.1996, και λήγει την 31.l2.l996 οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ.

 

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer