Θυγατρικών Τραπεζών

Κλαδική Συλλογική Σύμβαση

Στις 28 Ιουλίου 2009 υπεγράφη ανάμεσα στην Ο.Α.Σ.Ε., την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) η νέα Συλλογική Σύμβαση για τους εργαζόμενους στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης.
Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας αποφάσισε ομόφωνα στην συνεδρίαση του, τον Ιανουάριο του 2009, ότι έχουν διαμορφωθεί πλέον οι κατάλληλες συνθήκες και είναι συγχρόνως αναγκαιότητα και για τους εργαζόμενους αλλά και για τις επιχειρήσεις, η ύπαρξη Ενιαίας Κλαδικής Σ.Σ.Ε. που θα περιλαμβάνει βελτιωμένες και σαφώς συγκλίνουσες ρυθμίσεις των υφιστάμενων Σ.Σ.Ε. για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις του κλάδου.
Με την υπογραφή της νέας Σ.Σ.Ε. επιτυγχάνεται η πάγια και αναγκαία στόχευση της Ομοσπονδίας μας και μπαίνουν οι βάσεις για ενιαίους όρους αμοιβής και εργασίας σε ολόκληρο τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο

          Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν.Γραμματέας

    Χρήστος Παπαδόγιαννης               Μανώλης Χατζάκης


ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2009-2010
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα 29 Ιουλίου 2009, με την παρουσία της Μεσολαβήτριας του ΟΜΕΔ Π. Σαλίμπα, οι υπογράφοντες αφ’ ενός:

1. Δ. Παλαιολόγος και Φ. Μπράβος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του εργοδοτικού επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ξενοφώντος αριθμ. 10, ενεργούντες ως εκπρόσωποι αυτού και

2. Γ. Καραβίας, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.) που εδρεύει Παπαδιαμαντοπούλου 24 Αθήνα

και αφετέρου οι:

Χ. Παπαδόγιαννης και. Μ. Χατζάκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Ε), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βησσαρίωνος αριθμ. 9 και Σίνα, σύμφωνα με την απόφαση της 28/7/2009 του Εκτελεστικού Συμβουλίου και ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και υπογράφουν την παρακάτω Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Πεδίο Εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται οι εργαζόμενοι ολόκληρης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και ειδικότερα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές τραπεζών, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν είναι θυγατρικές τραπεζών, στους ασφαλιστικούς φορείς (Ε.Α.Ε.Ε., Επικουρικό Κεφάλαιο, Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) και στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων .


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Άρθρο 1
Βασικοί μισθοί κύριου προσωπικού
Τα κλιμάκια των βασικών μισθών των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών (κύριο και βοηθητικό προσωπικό), για τα χρονικά διαστήματα από 1-1-2009 έως 31-8-2009, από 1-9-2009 έως 30-4-2010 και από 1-5-2010 διαμορφώνονται ως εξής:
Πίνακας 1

  Από 1/1/2009 Από 1/9/2009 Από 1/5/2010
ΚΛΙΜΑΚΙΟ Κύριο Βοηθητικό Κύριο Βοηθητικό Κύριο Βοηθητικό
0 936 868 950 894 970 931
1 937 871 951 898 973 934
2 938 873 952 900 976 936
3 939 874 953 901 979 937
4 940 876 954 903 982 939
5 941 877 955 904 985 940
6 942 879 956 906 988 943
7 943 880 957 907 991 944
8 944 882 963 909 994 946
9 947 883 975 910 1008 947
10 950 885 978 912 1018 949
11 951 887 979 914 1030 951
12 952 888 985 915 1039 952
13 953 890 986 917 1043 955
14 954 891 987 918 1052 956
15 955 893 993 921 1060 958
16 956 895 996 923 1066 960
17 960 902 1000 930 1070 968
18 969 913 1010 941 1074 980
19 982 921 1024 949 1075 987
20 994 930 1035 958 1087 997
21 1005 940 1047 969 1096 1008
22 1015 949 1058 978 1110 1018
23 1026 958 1069 987 1123 1027
24 1038 967 1082 997 1131 1037
25 1050 976 1094 1006 1143 1047
26 1060 985 1104 1016 1154 1057
27 1070 996 1115 1026 1163 1068
28 1082 1003 1128 1033 1178 1075
29 1092 1012 1136 1043 1181 1085
30 1104 1023 1149 1054 1195 1097
31 1116 --- 1160 --- 1207 ---
32 1127 --- 1172 --- 1215 ---
33 1136 --- 1174 --- 1221 ---

Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του μισθολογίου και μέχρι οκτώ (8) χρόνια, οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

Πίνακας 2

ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ Από 1/1/2009 Από 1/9/2009 Από 1/5/2010
  Κύριο Βοηθητικό Κύριο Βοηθητικό Κύριο Βοηθητικό
 1η 1141 1032 1177 1064 1226 1107
 2η 1147 1041 1181 1073 1228 1116
 3η 1157 1050 1186 1083 1229 1126
1166 1062 1196 1095 1230 1139
 5η 1178 1070 1199 1102 1231 1147
 6η 1189 1080 1206 1113 1232 1158
 7η 1199 1090 1217 1123 1234 1169
 8η 1210 1100 1228 1134 1235 1180

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί Διευθυντών και Υποδιευθυντών
Πίνακας 1

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
1/1/2009 1/9/2009 1/5/2010 1/1/2009 1/9/2009 1/5/2010
1550 1598 1662 1347 1389 1445

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33ο κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στο βαθμό, διαμορφώνονται ως εξής:

Πίνακας 2

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
παραμονή 1/1/2009 1/9/2009 1/5/2010 παραμονή 1/1/2009 1/9/2009 1/5/2010
1566 1614 1679 1361 1403 1459
1581 1630 1696 1374 1417 1474
1597 1646 1713 1388 1431 1489
1613 1663 1730 1402 1445 1503
1629 1679 1747 1416 1460 1519
1645 1696 1764 1430 1474 1534
1662 1713 1782 1445 1489 1549
1679 1730 1800 1459 1504 1565

 

Άρθρο 3
Κατασκηνωτικό επίδομα
Καταβάλλεται άπαξ του έτους σε όλους τους εργαζόμενους κατασκηνωτικό επίδομα για κάθε τέκνο, το οποίο διαμορφώνεται από 1.1.2009 σε 785 ευρώ και από 1/5/2010 σε 810 ευρώ.

Άρθρο 4
Επίδομα τοκετού.
Από 1.1.2009 το επίδομα τοκετού αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 1.455 ευρώ.
Από 1.9.2009 το επίδομα τοκετού αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 1.500 ευρώ.
Από 1.5.2010 το επίδομα τοκετού αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 1.560 ευρώ.

Χορηγείται με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Το ποσόν αυτό συμψηφίζεται με τα ποσά που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και από τυχόν προγράμματα ομαδικής ασφάλισης της Επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος δεν μπορεί να λαμβάνει ποσό μικρότερο των παρακάτω:
Από 1/1/2009 : € 640
Από 1/9/2009 : € 660
Από 1/5/2010 : € 685

Άρθρο 5
Αποζημίωση εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού
Το ποσό των εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του 5ου κεφαλαίου της παρούσης ΣΣΕ, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

Από 1/9/2009 : τα € 225
Από 1/5/2010 : τα € 235

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 1
Βασικοί μισθοί προσωπικού
1.1. Από 1/1/2009 τα κλιμάκια των βασικών μισθών των εργαζομένων στις λοιπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στους ασφαλιστικούς φορείς (Ε.Α.Ε.Ε., Γ.Δ.Α., Ε.Ι.Α.Σ., ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ), ορίζονται από 1 έως 42 και για τα χρονικά διαστήματα από 1-1-2009 έως 31-8-2009, από 1-9-2009 έως 30-4-2010 και από 1-5-2010 διαμορφώνονται ως εξής:

  ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
ΚΛΙΜ 1/1/2009 1/9/2009 1/5/2010
1 876 924 956
2 879 927 959
3 889 934 961
4 892 936 964
5 906 937 967
6 915 942 970
7 937 946 988
8 939 949 991
9 977 989 1021
10 979 998 1030
11 1026 1039 1078
12 1026 1039 1078
13 1046 1057 1094
14 1049 1060 1097
15 1076 1085 1110
16 1081 1094 1113
17 1102 1108 1130
18 1108 1113 1136
19 1128 1133 1150
20 1136 1141 1158
21 1149 1154 1165
22 1154 1160 1168
23 1166 1168 1177
24 1169 1177 1180
25 1188 1189 1196
26 1191 1201 1203
27 1208 1212 1215
28 1211 1222 1223
29 1224 1225 1229
30 1227 1229 1232
31 1233 1234 1236
32 1243 1244 1246
33 1253 1255 1256
34 1264 1266 1267
35 1276 1278 1279
36 1286 1288 1289
37 1296 1297 1298
38 1297 1298 1299
39 1298 1299 1300
40 1299 1300 1301
41 1300 1301 1302
42 1301 1302 1303

 

1.2 Τα παραπάνω ισχύουν για απασχόληση κατά το πλήρες ωράριο που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση αυτή - όποιο είναι μικρότερο - ή τυχόν ακόμη μικρότερο συγκεκριμένης επιχείρησης. Για τους απασχολούμενους επί μικρότερο χρόνο, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μειώνονται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.

Άρθρο 2
Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας
Το προβλεπόμενο, από το άρθρο 3 παρ. 1 της Σ.Σ.Ε. 2007-2008 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, το οποίο ισχύει από 1/7/2007, βάσει της ΣΣΕ 2005-2006 μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων, για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων, αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής :
1. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας

α) Καταβάλλεται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, ως ποσοστό επί του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο εργαζόμενος. Το επίδομα αυτό ισούται με το γινόμενο του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο υπάλληλος επί τον εκάστοτε συντελεστή (ποσοστό) πολυετίας επί τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος άρθρου και με ανώτατο όριο τα 35 έτη.

β) Ως χρόνος υπηρεσίας για την καταβολή του επιδόματος αυτού, λογίζεται η υπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη καθώς και η μέχρι πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη του ασφαλιστικού κλάδου.

γ) Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω σύμφωνα με την παρ. β του παρόντος, ο συντελεστής (ποσοστό) πολυετίας διαμορφώνεται ως εξής :

Από 1/1/2009 : σε 1,05%
Από 1/9/2009 : σε 1,15%
Από 1/5/2010 : σε 1,30%

δ) Για την καταβολή του παραπάνω επιδόματος στον εργαζόμενο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας (όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω στην παρ. β) :

από 1/1/2009 : έξη (6) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.
από 1/9/2009 : τρία (3) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.

Άρθρο3
Επιστημονικά επιδόματα
Τα προβλεπόμενα, από το άρθρο 5 παρ. 2 της Σ.Σ.Ε. 2005-2006 ασφαλιστικών επιχειρήσεων μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων, επιδόματα πτυχίων αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως εξής :

1) Επίδομα ΑΕΙ
Για τους πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εσωτερικού και ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1/1/2009 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 23% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.2) Επίδομα ΤΕΙ
Για τους πτυχιούχους σχολών Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΤΕΙ / ΚΑΤΕΕ) καταβάλλεται από 1/1/2009 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 12% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.
Το επίδομα ΤΕΙ(ΚΑΤΕΕ) καταβάλλεται στους αποφοίτους των σχολών για τις οποίες μέχρι σήμερα καταβαλλόταν καθώς και στους αποφοίτους των σχολών ΤΕΙ που αναγράφονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος 1 της παρούσας ΣΣΕ.

3) Επίδομα Διδακτορικού
Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1/1/2009 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 35% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

4) Επίδομα Master
Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας, καταβάλλεται από 1/1/2009 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 30% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.
Για τα παραπάνω περιγραφόμενα επιδόματα 1), 2), 3), 4) ισχύουν τα εξής:
Για τους πτυχιούχους ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ, που γίνονται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, τα ανωτέρω ποσοστά 35% και 30% καταβάλλονται εφόσον ο μεταπτυχιακός τίτλος δίνεται από τις παραπάνω αναφερόμενες σχολές ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ ή από σχολές ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμες εξωτερικού αναγνωριζόμενες από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της ελληνικής πολιτείας.
Στους κατόχους πτυχίου Διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ, καταβάλλεται μόνο το επίδομα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών συμψηφιζομένου του τυχόν κατωτέρου επιδόματος.
Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών της ίδιας βαθμίδας καταβάλλεται μία φορά το επίδομα που αναλογεί στη βαθμίδα του πτυχίου τους.


5) Επίδομα ασφαλιστικών σπουδών:

Καταβάλλεται επίδομα 8% επί του βασικού μισθού στους κατέχοντες πιστοποιητικά σπουδών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών και το Ετήσιο Χρηματοοικονομικό Πρόγραμμα (Diploma in Insurance /CII) του Ε.Ι.Α.Σ., το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ε.Π.Ι. καθώς και στους κατέχοντες το Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών (Δ.Α.Σ.). Καταβάλλεται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού στους πτυχιούχους Associateship (Advanced Diploma in Insurance/ACII).
Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός εκ των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο πιστοποιητικών, το ως άνω επίδομα καταβάλλεται σ’ αυτόν μία μόνο φορά (το μεγαλύτερο).

Το ως άνω επίδομα ασφαλιστικών σπουδών καταβάλλεται σωρευτικά και δε συμψηφίζεται, εάν συντρέχει, με επίδομα διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Άρθρο 4
Επίδομα ξένης γλώσσας
Καταβάλλεται ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού του/της εργαζόμενου/ης ως επίδομα ξένης γλώσσας εφόσον αυτός γνωρίζει και χρησιμοποιεί ξένη γλώσσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η επάρκεια της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται είτε με πτυχίο επιπέδου Lower είτε κατά την κρίση του εργοδότη από την σύνταξη επιστολών, εγγράφων, μεταφράσεων, προφορικής συνεννόησης, με πελάτες προμηθευτές , συνεργάτες κλπ. Το επίδομα αυτό χορηγείται μία φορά ανεξαρτήτως του αριθμού των ξένων γλωσσών που χρησιμοποιεί ο/η εργαζόμενος/η.
Kατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του 5ου κεφαλαίου της παρούσας ΣΣΕ.

Άρθρο 5
Επίδομα χειριστών ηλεκτρονικών υπολογιστών,
διατρητριών και τηλεφωνητριών τηλεφωνικών κέντρων

Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 της ΣΣΕ υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2007-2008, οι οποίες ισχύουν και για τους εργαζόμενους στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων από 1/9/2009 βάσει της Δ.Α. 46/2007 του ΟΜΕΔ, αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως εξής:
Στους εργαζόμενους που ασχολούνται αποκλειστικά στην κεντρική μονάδα μηχανογράφησης και στο τηλεφωνικό κέντρο καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

Από 1/1/2009 σε 18 € τον μήνα
Από 1/5/2010 σε 20 € τον μήνα

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους εργαζόμενους που απασχολούνται κατά κύριο λόγο στα κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών ή συνεργατών (call center) και για όσο χρόνο εργάζονται σε αυτά.
Άρθρο 6
Οδοιπορικά – εκτός έδρας
1. Εισπράκτορες και άλλοι μισθωτοί που είναι υποχρεωμένοι από την εργασία που τους έχει ανατεθεί να μετακινούνται εκτός γραφείου κατά κύρια απασχόληση, δικαιούνται επί πλέον του εις χρήμα μισθού τους και μηνιαία αποζημίωση € 18 από 1.9.2009 και μηνιαία αποζημίωση € 20 από 1.5.2010.
2. Μισθωτοί μετακινούμενοι εκτάκτως εκτός της έδρας της εργασίας τους για υπηρεσιακούς λόγους, δικαιούνται εκτός των οδοιπορικών των εξόδων και ημερήσια αποζημίωση ίση με το 1/25 του μισθού τους προσαυξημένο κατά 25%, εφόσον απομακρύνονται πάνω από 80 χιλιόμετρα από την έδρα τους.

Άρθρο 7
Αποζημίωση εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού
Το ποσό των εξόδων Βρεφονηπιακού σταθμού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του 5ου κεφαλαίου της παρούσης ΣΣΕ, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

Από 1/6/2010: τα € 120
Από 1/9/2010: τα € 150ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΣΕ

Άρθρο 1
Επίδομα τέκνων και προστατευόμενων μελών με ειδικές ανάγκες.

Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ εργαζόμενους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία και η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1483/84, χορηγείται από 1/1/2009 επίδομα 12% με ελάχιστη βάση υπολογισμού το 24ο κλιμάκιο του μισθολογίου, του κεφαλαίου 2 άρθρο 1 πίνακας 1, το 25ο κλιμάκιο του μισθολογίου του κεφαλαίου 3 άρθρο 1 πίνακας 1 και το 25ο κλιμάκιο του κεφαλαίου 4 άρθρο 1 πίνακας 1. Ομοίως χορηγείται το ανωτέρω επίδομα και στους εργαζόμενους που έχουν προστατευόμενα μέλη με ειδικές ανάγκες, εφόσον τα προστατευόμενα μέλη στερούνται εισοδήματος, ή το τυχόν εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσόν της κατώτατης χορηγούμενης σύνταξης του ΙΚΑ. Το επίδομα αυτό, καθώς και το επίδομα τέκνου και παιδικής μέριμνας, ειδικά για τα τέκνα που εμπίπτουν στην κατηγορία του παρόντος άρθρου, δεν διακόπτεται με την ενηλικίωση του τέκνου ή του προστατευομένου μέλους, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εργάζονται ή έχουν εισόδημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Άρθρο 2
Μειωμένο ωράριο σε εργαζόμενους με αναπηρία 67% και άνω
καθώς και σε παραπληγικούς και τετραπληγικούς

Οι εργαζόμενοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία έχουν μειωμένο ωράριο μιας ώρας την ημέρα, είτε κατά την προσέλευση είτε κατά την αποχώρησή τους.

Άρθρο 3
Αποζημίωση εξόδων βρεφονηπιακού σταθμού

Το άρθρο 3 παρ 4 της ΣΣΕ 2007-2008 Ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το άρθρο 8 της ΣΣΕ 2007-2008 των ασφαλιστικών επιχειρήσεων θυγατρικών τραπεζών και το άρθρο 3 της Δ.Α. 20/2008 για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις Μεσιτών ασφαλίσεων και Ασφαλιστικών πρακτορείων, βάσει των οποίων ορίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης στους εργαζόμενους για τα έξοδα Βρεφονηπιακού σταθμού, αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως εξής:

Οι υπαγόμενες στην παρούσα ΣΣΕ επιχειρήσεις και ασφαλιστικοί φορείς που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς, χορηγούν για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας, αποζημίωση ίση με τη δαπάνη για βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η αποζημίωση αυτή χορηγείται επί 12 μήνες για κάθε χρόνο και με την προσκόμιση της σχετικής απόδειξης μηνιαίας δαπάνης από το βρεφονηπιακό σταθμό. Τα καταβαλλόμενα ποσά δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα οριζόμενα από την παρούσα ΣΣΕ όρια. Σε πόλεις που δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθμοί θα ισχύουν ανάλογες ρυθμίσεις για εξακριβωμένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών, με την προσκόμιση του σχετικού νόμιμου παραστατικού για την πραγματοποίηση της δαπάνης. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ανά επιχείρηση δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 4
Επίδομα ξένης γλώσσας
Χορηγείται επίδομα ξένης γλώσσας από 1/1/2009 σε ποσοστό 8% επί του βασικού μισθού του κλιμακίου που βρίσκεται ο εργαζόμενος, σε όσους εργαζόμενους είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τον κατάλογο των πτυχίων που βρίσκεται στο παράρτημα 1 πίνακας 2 της παρούσας ΣΣΕ.
Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται επίσης και σε όσους κατέχουν τίτλο σπουδών ανώτατης σχολής ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (Διδακτορικό, Master) για εκπαίδευση ή σπουδές σε αγγλόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, ή κατέχουν πτυχίο μεταφραστή της αγγλικής γλώσσας από ανώτατη σχολή του εσωτερικού (ΙΟΝΙΟ Πανεπιστήμιο) ή του εξωτερικού. Για τους παραπάνω τίτλους σπουδών εξωτερικού, είναι απαραίτητο να αναγνωρίζονται τα πτυχία, από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς του Ελληνικού κράτους .

Άρθρο 5
Ετήσια κανονική άδεια
Τα συμβαλλόμενα μέρη έχοντας υπόψη τα όσα ορίζονται σε σχετικές διατάξεις νόμων, Υ.Α., ΕΓΣΣΕ κ.λ.π. ως προς την λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, συμφωνούν τα εξής :
Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ δικαιούνται για υπηρεσία ή προϋπηρεσία ανεξαρτήτως εργοδότη :

α) Για 5 συμπληρωμένα έτη εξηρτημένης, με οποιαδήποτε μορφή, εργασίας, 23 εργάσιμες μέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές.
β) Για 10 συμπληρωμένα έτη εξηρτημένης, με οποιαδήποτε μορφή, εργασίας, 25 εργάσιμες μέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές.
γ) Για 25 συμπληρωμένα έτη εξηρτημένης, με οποιαδήποτε μορφή, εργασίας, 26 εργάσιμες μέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές.
δ) Για 28 συμπληρωμένα έτη εξηρτημένης, με οποιαδήποτε μορφή, εργασίας, 27 εργάσιμες μέρες ετησίως, για ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές.

Ως προς τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται τα σχετικά με την ετήσια κανονική άδεια οριζόμενα: στις προηγούμενες ΣΣΕ ή Δ.Α., των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών, των υπαλλήλων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις Μεσιτών ασφαλίσεων και Ασφαλιστικών πρακτορείων.

Άρθρο 6
Ενίσχυση επιμορφωτικών – ερευνητικών δραστηριοτήτων
της Ο.ΑΣ.Ε.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που υπάγονται στο 2ο και 3ο κεφάλαια της παρούσας ΣΣΕ ενισχύουν με το ποσό των 20.000 ευρώ, για το έτος 2009 και 20.000 ευρώ για το έτος 2010, τα ερευνητικά – επιμορφωτικά προγράμματα της ΟΑΣΕ και του Ινστιτούτου Εργασίας της Ο.Α.Σ.Ε. Για το έτος 2010 και στην αρχή του, η ΟΑΣΕ θα ενημερώσει την ΕΑΕΕ για τον κατ΄ εκτίμηση προϋπολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων του έτους. Η υλοποίηση των εξόδων θα διαπιστώνεται απολογιστικά με την προσκόμιση, από πλευράς ΟΑΣΕ, των σχετικών παραστατικών και των ανάλογων εγκριτικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της ΟΑΣΕ και του ΙΝΕ-ΟΑΣΕ.

Το ποσόν αυτό θα καταβληθεί στην ΟΑΣΕ από τις εταιρίες που υπάγονται στα Κεφάλαια 2 και 3 της παρούσας ΣΣΕ, για μεν το έτος 2009 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της και για το έτος 2010 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε εταιρία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.

Η ΕΑΕΕ αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρία μέλος της, με βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρίες και στην ΟΑΣΕ.

Άρθρο 7
Πολιτιστικές και Αθλητικές δραστηριότητες

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που υπάγονται στο 2ο και 3ο κεφάλαια της παρούσας ΣΣΕ χορηγούν οικονομική ενίσχυση στην Ο.Α.Σ.Ε. για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες ποσού 54.500 ευρώ για το έτος 2009 και ποσού 57.000 ευρώ για το έτος 2010.

Το ποσόν αυτό θα καταβληθεί στην ΟΑΣΕ από τις εταιρίες που υπάγονται στα Κεφάλαια 2 και 3 της παρούσας ΣΣΕ για μεν το έτος 2009 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ, για δε το έτος 2010 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε εταιρία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.

Η ΕΑΕΕ αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρία μέλος της, με βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρίες και στην ΟΑΣΕ.


Άρθρο 8
Ενοίκιο Ο.Α.Σ.Ε.
Οι ασφαλιστικές εταιρίες που υπάγονται στο 2ο και 3ο κεφάλαια της παρούσας ΣΣΕ καταβάλουν το ποσό του ενοικίου των γραφείων της Ο.Α.Σ.Ε. αναπροσαρμοζόμενο κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής της σύμβασης μισθώσεως.

Το ποσό του ετησίου ενοικίου θα καταβληθεί στην ΟΑΣΕ από τις εταιρίες που ανήκουν στο 2ο και 3ο κεφάλαιο της παρούσας ΣΣΕ, για μεν το έτος 2009 εντός δύο μηνών από την υπογραφή της και για το έτος 2010 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών για τις οποίες ισχύει η παρούσα σύμβαση με κριτήριο τον αριθμό των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε κάθε εταιρία κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους για το οποίο καταβάλλεται η ενίσχυση.

Η ΕΑΕΕ αναλαμβάνει να εξεύρει το ποσό που αναλογεί σε κάθε εταιρία μέλος της, με βάση το ως άνω κριτήριο και να γνωστοποιεί την κατανομή αυτή έγκαιρα στις υπόχρεες εταιρίες και στην ΟΑΣΕ.

Άρθρο 9
Επιτροπή σύγκλισης

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ συγκροτείται μεικτή επιτροπή από τρεις εκπροσώπους της Ο.Α.Σ.Ε, δύο εκπροσώπους της Ε.Α.Ε.Ε. και ένα εκπρόσωπο του ΣΕΜΑ (για κάθε εκπρόσωπο ορίζεται από τις διοικήσεις των συμβαλλομένων οργανώσεων και ο αντίστοιχος αναπληρωτής του), με σκοπό τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων σχετικά με την υιοθέτηση επιπλέον ρυθμίσεων προς την κατεύθυνση της σύγκλισης των υφιστάμενων συλλογικών ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διαφύλαξης της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η ανωτέρω επιτροπή μετά την συγκρότησή της σύμφωνα με τα ανωτέρω θα συνεδριάζει κάθε τρεις μήνες ή όποτε άλλοτε κρίνουν τα μέλη της απαραίτητο.

Άρθρο 10
Προσλήψεις ανέργων

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 8 κεφάλαιο Β της Σ.Σ.Ε Τ/Α επιχειρήσεων 1999 ρύθμιση επεκτείνεται στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο κεφάλαιο 3 της παρούσας Σ.Σ.Ε με τις εξής δύο διαφοροποιήσεις μόνο για τις εταιρίες που επεκτείνεται η ισχύς του άρθρου:
1) Το χρονικό διάστημα που ορίζεται ως βάση υπολογισμού των προσλήψεων γίνεται δίμηνο (από ετήσιο που είναι για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών).
2) Σε περίπτωση προσλήψεων που πραγματοποιούνται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κεφαλαίου 3 της παρούσας Σ.Σ.Ε. σε διμηνιαία βάση, στους πρώτους τέσσερις νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους, ο ένας θα προέρχεται από τον οριζόμενο στο προαναφερθέν άρθρο 8 της ΣΣΕ 1999 κατάλογο απολυμένων. Από 5 έως 8 νεοπροσλαμβανόμενους οι δυο, από 9 έως 12 οι τρεις κοκ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Τελικές διατάξεις

1. Όροι-ρυθμίσεις των προγενέστερων συλλογικών συμβάσεων/διαιτητικών αποφάσεων, i) των εργαζομένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικών τραπεζών όλης της χώρας, ii) των υπαλλήλων των λοιπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων iii) των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται κατά το μέτρο που δεν τροποποιούνται ή καταργούνται από την παρούσα.

2. Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί με διατάξεις νόμων, με την ΕΓΣΣΕ, με ατομικές συμβάσεις, καθώς και με διατάξεις Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Πρακτικών Συμφωνίας, αποφάσεων Δ.Σ. Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Πράξεων Διοικήσεών τους ή έθιμο ή με επιχειρησιακή πρακτική, δεν θίγονται από τη παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται.

3. Η παρούσα ΣΣΕ ετών 2009 - 2010 ισχύει από την 1.1.2009, εκτός των περιπτώσεων που ρητώς ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της, αναθεώρησή της δεν μπορεί να γίνει πριν από την 31.12.2010, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΓια την Ε.Α.Ε.Ε. Για τον Σ.Ε.Μ.Α. Για την Ο.Α.Σ.Ε.
Δ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ


Φ. ΜΠΡΑΒΟΣ Μ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer