Θυγατρικών Τραπεζών

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 1993

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, 2. ΑΣΤΗΡ ΑΑΕ, 3. ΦΟΙΝΙΞ-ΓΕΝ. ΑΣΦ. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 4. ΙΟΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, 5.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ, 6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΑΕ, 7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΕΒΑ ΑΕΓΑ, 8. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΑΕΖΥ, 9. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΑΕ, 10. ΑΚΜΗ ΕΑΕΑΖ, 11. ΑΚΜΗ ΑΕΑΕΖ.


Στην Αθήνα σήμερα την 28η Ιουνίου 1993 οι υπογεγραμμένοι αφενός Λά­μπρος Κόκ­κινος, κάτοικος Αθηνών Καρ. Σερβίας 8 και Ιωάννης Κυριακός, κά­τοικος Αθηνών Αγίου Κων/νου 6, ενεργούντες με την ιδιότητα του Προέδρου και Γενικού Γραμματέα αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου του εργοδοτι­κού, επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Α.Ε.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Ξενοφώντος 10) και εκπροσωπεί τις παραπάνω Επιχειρήσεις και αφετέρου Δημήτρης Γεωρ­γιόπουλος και Σωτήρης Οικονόμου, ενεργούντες ως Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ­ΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Σολωμού 12) ως νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν για την υπογραφή της πα­ρούσας Σ.Σ.Ε. και οι οποίες έχουν όλες τον αντιπροσωπευτικό χαρα­κτήρα των άρ­θρων 3 και 6 του Νόμου 1876/1990 αποφάσισαν, συναποδέχτη­καν και συνομολόγη­σαν με τις παραπάνω ιδιότητες τους τα εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Χορηγούνται αυξήσεις στα κλιμάκια του ισχύοντος μισθολογίου, 3% από 1.1.1993 και 12% από 1.7.93, επί του μισθολογίου που θα έχει διαμορφωθεί στις 30.6.1993. Έτσι τα κλιμάκια του μισθολογίου διαμορφώνονται ως εξής:

 

Πίνακες βασικών μισθών

 

Βασικοί Μισθοί

 από 1.1.93

 

 Βασικοί μισθοί

από 1.7.93

Κλιμ. Κύριο Προσωπ. Βοηθητικό Προσωπικό Προσωπ. Καθαριότ.   Κύριο Προσωπ. Βοηθητ. Προσωπ. Προσ. Καθαρ.
0 52.900 47.600 47.600   59.300 53.400 53.400
1 52.900 47.600 47.600   59.300 53.400 53.400
2 55.800 50.100 49.100   62.500 56.200 55.100
3 57.400 51.300 49.900   64.400 57.600 55.900
4 57.400 51.300 49.900   64.400 57.600 55.900
5 60.000 54.000 51.400   67.300 60.600 57.700
6 61.400 55.100 52.100   68.800 61.800 58.500
7 61.400 55.100 52.100   68.800 61.800 58.500
8 64.200 57.500  53.600   72.000 64.500 60.100
9 65.400 58.400 54.100   73.300 65.500 60.700
10 65.400 58.400 54.100   73.300 65.500 60.700
11 68.700 61.400  56.200   77.000 68.900 63.000
12 70.400 63.100 57.000   79.000 70.700 63.900
13 70.400 63.100 57.000   79.000 70.700 63.900
14 73.800 66.000  59.000   82.800 74.100 66.200
15 75.600 67.600 60.000   84.700 75.800 67.300
16 75.600 67.600 60.000     84.700 75.800 67.300
17 78.900 70.500 62.000   88.400 79.100 69.600
18 80.500 72.000 63.100   90.300 80.800 70.700
19 80.500 72.000  63.100   90.300 80.800 70.700
20 83.900 75.100  65.000   94.100 84.300 72.900
21 85.600 76.700 66.000   95.900 86.000 74.100
22 85.600 76.700  66.000   95.900 86.000 74.100
23 89.000 79.400 68.100   99.800 89.100 76.400
24 90.600 81.000 69.000   101.600 90.800 77.400
25 90.600  81.000  69.000   101.600 90.800 77.400
26 94.000 84.000 71.100   105.400 94.200 79.800
27 95.900 85.600 72.000   107.500 96.100 80.800
28 95.900 85.600     107.500 96.100  
29 99.300 88.600     111.300 99.400  
30 100.900 90.000      113.100 101.000  
31 100.900       113.100    
32 104.300       116.900    
33 105.900       118.700    

 

2)  Διατηρείται η ποσοστιαία σχέση που ίσχυε στα καταληκτικά κλιμάκια, στις περι­πτώ­σεις που προσαυξάνονται για κάθε χρόνο παραμονής στα κλιμάκια αυτά και μέχρι δύο (2) χρόνια και διαμορφώνονται ως εξής:

 

  Κύριο Προσωπικό Βοηθητικό Προσωπικό Προσωπικό Καθαριότητας
Από 1.1.1993 108.000 92.100 74.100
109.900 94.100 76.000
Από 1.7.1993 121.000 103.300 83.100
123.200 105.500 85.300

 

3) Με τα παραπάνω ποσοστά και από τις ίδιες ημερομηνίες αυξάνονται οι βασικοί μισθοί Διευθυντών και Υποδιευθυντών.
Οι βασικοί αυτοί μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

 

  Υποδιευθυντής Διευθυντής
Από 1.1.1993 128.400 149.900
Από 1.7.1993 143.900 168.100

 

4) Από τις ίδιες ημερομηνίες αυξάνονται ανάλογα τα δραχμικά επιδόματα που έχουν ποσοστοποιηθεί στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο.

ΘΕΣΜΙΚΑ
Συνιστάται επιτροπή από αντιπροσωπείες των αντισυμβαλλομένων επιχειρή­σεων και της Ο.Α.Σ.Ε., η οποία θα συνέρχεται κάθε τρεις μήνες ή έκτακτα, όποτε κρίνεται σκό­πιμο και από τα δύο μέρη, για την ανταλλαγή απόψεων και τη διατύπωση εισηγή­σεων πάνω σε θέματα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς που καλύπτεται από τις αντισυμβαλλόμενες ασφα­λιστικές επιχειρήσεις και σε θέματα που αφορούν σχέσεις εργοδοτών και ερ­γοδοτών των επιχειρήσεων αυτών (αμοιβές - ερ­γασιακές σχέσεις - ασφαλι­στικό). Η παραπάνω επιτροπή συζητά επίσης θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή της παρούσης Σ.Σ.Ε. και από τις διατάξεις της Εργα­τικής Νο­μοθεσίας. Ακόμη θα προετοιμάζει το περιεχόμενο των Σ.Σ.Ε. οι οποίες θα συ­νάπτονται κάθε χρόνο.


ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα μέρη επιδεικνύοντας ευαισθησία στην υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργα­σίας και για την προσαρμογή στα κοινοτικά πλαίσια συμφωνούν ότι :
α) Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες αναλαμβάνουν την ευθύνη να εγκαταστήσουν φίλ­τρα στις οθόνες των τερματικών των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
β) Οι έγκυες γυναίκες που εργάζονται αποκλειστικά μπροστά από τερματικά (οθόνες) Η/Υ, απομακρύνονται από αυτά κατά τη διάρκεια της κύησης, απα­σχολούμενες σε άλλες ασφαλιστικές εργασίες.
γ) Οι έγκυες γυναίκες δεν χάνουν την valeur (προσμέτρηση χρόνου προαγω­γής) σε περιπτώσεις ασθένειας εξαιτίας της κύησης και κατά την περίοδο αυ­τής κατόπιν σχε­τικής ιατρικής γνωμάτευσης.
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Στο πλαίσιο της ορθολογικοποίησης των δαπανών σχετικά με το θέμα αυτό, οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθ­μούς θα χορηγούν από 1-7-1993 για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας βρεφονηπιακό επίδομα ίσο με τα 2/3 της πραγματικά καταβαλλόμενης δαπά­νης για συμβεβλημέ­νους ή, όπου αυτό είναι ανέφικτο, σε μη συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς ιδιωτι­κούς ή άλλους. Η συμμετοχή αυτή των Ασφαλιστι­κών Εταιρειών δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 20.000 δρχ. μηνιαίως για κάθε παιδί της προσχολικής ηλικίας. Σε περιοχές που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθ­μοί θα ισχύσουν ανάλογες ρυθμίσεις για εξακριβω­μένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Αυξάνεται το χορηγούμενο κατά δικαιούχο ποσό στεγαστικού δανείου κατά 20%.
Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται όσοι υπάλληλοι έχουν συνάψει ή θα συνάψουν σύμ­βαση στεγαστικού δανείου μετά την 1.1.1993.
ΙΣΧΥΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Δεν θίγονται και εξακολουθούν να καταβάλλονται στο Προσωπικό οι πάσης φύσεως παροχές, για τις οποίες δεν γίνεται ειδική ρύθμιση ή πρόβλεψη με την παρούσα και καταβάλλονται δυνάμει νόμων, συλλογικών συμβάσεων, Υπουργικών αποφάσεων και πράξεων, αποφάσεων ή εγκυκλίων των επιχει­ρήσεων ή βάσει εθίμου και πρακτι­κής.
Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που έχουν καθιερωθεί με οποιονδήποτε τρόπο διατηρούνται.

Η παρούσα ισχύει από 1.1.1993.

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer