about img

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - Μέλη

Ευρετήριο Άρθρου

 

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6ο

α). Για την προσχώρηση Σωματείου στη δύναμη της Ο.Α.Σ.Ε. απαιτούνται:
· Έγγραφη αίτηση, στην οποία, απαραιτήτως, να γράφεται ο ακριβής αριθμός των γραμμένων μελών στα μητρώα τους και των ταμειακώς εντάξει μελών του, κατά την ημέρα της υποβολής της αίτησης εγγραφής.
· Αντίγραφο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου από το οποίο να προκύπτει ότι τα μέλη του έλαβαν γνώση του παρόντος καταστατικού και ότι με βάση αυτό αποφάσισαν την προσχώρηση.
· Αντίγραφο πρακτικού εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής και πρακτικό αρχαιρεσιών.
· Ονομαστικό πίνακα των μελών, που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
· Αντίγραφο του καταστατικού του και
· Οποιοδήποτε επίσημο στοιχείο από όπου θα αποδεικνύεται η επαγγελματική σχέση των μελών του σωματείου, με την ιδιότητα του μισθωτού, με τον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
β). Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ο.Α.Σ.Ε. εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση, στην πρώτη συνεδρίασή του, από την υποβολή της και την απόφασή του γνωστοποιεί εγγράφως στο ενδιαφερόμενο Σωματείο, μέσα σε 1 (ένα) μήνα από την λήψη της αίτησης με πλήρη αιτιολογία των, τυχόν, λόγων απόρριψης.
γ). Σωματείο ή ένωση προσώπων που δεν έγινε δεκτή η αίτηση εγγραφής του για ορισμένους λόγους έχει δικαίωμα μετά την έλλειψη αυτών των λόγων να επανέλθει με νέα αίτηση η οποία, σε περίπτωση που του απορριφθεί, συζητείται, μετά από σχετικό αίτημα του σωματείου, στο πρώτο τακτικό ή έκτακτο συνέδριο της Ο.Α.Σ.Ε.
δ). Η αποχώρηση μέλους από τη δύναμη της Ο.Α.Σ.Ε. είναι απόλυτα ελεύθερη σε οποιοδήποτε χρόνο αποφασιστεί αυτό από τη γενική του συνέλευση και συντελείται με την κοινοποίησή του στη διοίκηση της Ο.Α.Σ.Ε.
ε). Απαγορεύεται η συμμετοχή Σωματείου - μέλους της Ο.Α.Σ.Ε. σε άλλη παρεμφερή δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
στ). Για τα μη προβλεπόμενα από το παρόν καταστατικό σχετικά ζητήματα, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. και των άλλων ειδικών νόμων.

Άρθρο 7ο

Τα Σωματεία δύνανται να ανήκουν στην δύναμη των κατά τόπους Εργατικών Κέντρων. Η τυχόν διαγραφή Σωματείου - μέλους της Ο.Α.Σ.Ε., από τη δύναμη του Εργατικού Κέντρου, δεν συνεπάγεται και διαγραφή του από τη δύναμη της Ο.Α.Σ.Ε.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 8ο

Τα σωματεία που απαρτίζουν την Ο.Α.Σ.Ε. υποχρεούνται:
α). Να τηρούν το καταστατικό της Ο.Α.Σ.Ε.
β). Να δέχονται συμβουλευτική διαιτησία της Ο.Α.Σ.Ε. σε κάθε κλαδικό ζήτημα, που ανακύπτει.
γ). Να εκτελούν τις αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Ε.
δ). Να εκπληρώνουν ανελλιπώς και εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ο.Α.Σ.Ε.
ε). Να παρίστανται με τους αντιπροσώπους τους στα συνέδρια της Ο.Α.Σ.Ε. και να μετέχουν στις συσκέψεις των Δ.Σ. των Σωματείων μελών της Ο.Α.Σ.Ε. καθώς και στις αντίστοιχες συσκέψεις Προέδρων και Γενικών Γραμματέων που γίνονται με πρωτοβουλία της διοίκησης της Ο.Α.Σ.Ε.
στ). Να καλούν εγγράφως την Ο.Α.Σ.Ε. να παρίσταται με αντιπρόσωπο, που θα ορίζεται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο στις Γενικές Συνελεύσεις τους.
ζ). Να υποβάλλουν κάθε χρόνο έγγραφη έκθεση στο Εκτελεστικό της Ο.Α.Σ.Ε. και να αναφέρουν την αριθμητική τους δύναμη.
η). Να κοινοποιούν αμέσως στην Ο.Α.Σ.Ε. όλες τις ανακοινώσεις τους.
θ). Να υποβάλλουν αμέσως στην Ο.Α.Σ.Ε. εγκυκλίους και πράξεις Διοικήσεως, που αφορούν θέματα εργασιακών σχέσεων, τροποποιήσεις των κανονισμών εργασίας, τις επιχειρησιακές συμβάσεις, τις διαιτητικές αποφάσεις και γενικά να παρέχουν οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί από την Ο.Α.Σ.Ε.
ι). Να διανέμουν όλες τις ανακοινώσεις της Ο.Α.Σ.Ε. και να αποδέχονται οπωσδήποτε τη διανομή ανακοινώσεων από όργανα της Ο.Α.Σ.Ε. αν το Εκτελεστικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 9ο

Οι Σύλλογοι που απαρτίζουν την Ο.Α.Σ.Ε., εφόσον τηρούν το καταστατικό της και είναι οικονομικά εντάξει, δικαιούνται:
α). Να παρευρίσκονται με αντιπροσώπους τους στα συνερχόμενα Πανελλαδικά Συνέδρια της Ο.Α.Σ.Ε. και να ασκούν τον έλεγχο του Γενικού και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της.
β). Να ζητούν την ηθική και υλική ενίσχυση της Ο.Α.Σ.Ε. για την διεκδίκηση και προαγωγή των επαγγελματικών και συνδικαλιστικών τους συμφερόντων.
γ). Να ζητούν τη συμβολή της Ο.Α.Σ.Ε. σε περίπτωση διαφωνιών ή αμφισβητήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη διάσπαση της εργασιακής αυτοοργάνωσης.
δ). Να ζητούν την παραχώρηση χώρου μέσα στο κτίριο που στεγάζεται η Ο.Α.Σ.Ε., εφόσον υπάρχει, για την εγκατάσταση των γραφείων τους καθώς και τις αίθουσές της για τη διεξαγωγή των Γενικών τους Συνελεύσεων και άλλων εκδηλώσεών τους.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 10ο

α). Διαγράφονται μετά από απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Ε. οι Σύλλογοι που καθυστερούν τις υποχρεώσεις τους προς την Ομο­σπονδία περισσότερο από 1 (ένα) χρόνο, μετά από έγγραφη προειδοποίηση.
β). Σύλλογος που διαγράφεται για οικονομικούς λόγους ξαναγράφεται αυτοδικαίως, και συμμετέχει αμέσως σε όλες τις διαδικασίες, αφού προηγουμένως πληρώσει αναδρομικά τις συνδρομές, που οφείλει.
γ). Διαγράφονται, μετά από απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου τα Σωματεία - μέλη, που εγγράφονται σε άλλη παρεμφερή συνδικαλιστική οργάνωση.
δ). Διαγράφονται μετά από απόφαση με πλειοψηφία των 3/4 των μελών του Γενικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Ε., μετά από εισήγηση του Εκτελεστικού Συμ­βουλίου, οι Σύλλογοι που απειθαρχούν στο καταστατικό ή στις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας, ή δρουν με τρόπο που ζημιώνει τα συμφέροντα των εργαζομένων του κλάδου.
ε). Πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης καλούνται οι σύλλογοι που απειθαρχούν, σε απολογία μέσα σε 15 μέρες.
στ). Ο διαγραφείς σύλλογος έχει το δικαίωμα προσφυγής στο πρώτο συνέδριο, στο οποίο θα συμμετέχει στη συζήτηση του θέματος αυτού, όχι όμως και στην ψηφοφορία. Για να ανατραπεί η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία 3/5 (τριών πέμπτων) των παρόντων μελών. Εάν υπάρξει η πλειοψηφία αυτή, ο διαγραφείς σύλλογος επανέρχεται αυτοδίκαια στη δύναμη της Ο.Α.Σ.Ε. και οι αντιπρόσωποί του συμμετέχουν στις υπόλοιπες εργασίες του Συνεδρίου. Σε περίπτωση οριστικοποίησης της διαγραφής ο σύλλογος δύναται να επανέλθει μετά από σχετική αιτιολογημένη αίτηση νέας εγγραφής, με απόφαση συνεδρίου.

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer