about img

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - Όργανα της Ομοσπονδίας

Ευρετήριο Άρθρου

 

Άρθρο 12ο

Όργανα της Ομοσπονδίας είναι:
α) Το Πανελλαδικό Συνέδριο, που αποτελεί το Κυρίαρχο σώμα της.
β) Το Γενικό Συμβούλιο
γ) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο
δ) Η τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή, σαν όργανο ελέγχου της διαχείρισης.
ε) Η θητεία των οργάνων αυτών είναι τριετής.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Προσυνεδριακές διαδικασίες

Άρθρο 13ο

α). Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων συνέρχονται:
· Σε τακτικά εκλογικά Πανελλαδικά Συνέδρια, κάθε τρία (3) χρόνια.
· Σε έκτακτα, όταν θεωρήσει αυτό σκόπιμο το Εκτελεστικό Συμβούλιο ή αν ζητηθεί η σύγκλησή του, με αίτηση υπογραφόμενη από το 1/3 (ένα τρίτο) των αντιπροσώπων, από τα οικονομικώς εντάξει Σωματεία - μέλη της Ομοσπονδίας και στην οποία θα αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης και οι λόγοι της σύγκλισης. Στη δεύτερη περίπτωση συγκαλείται υποχρεωτικά το Συνέδριο μέσα σε 20 μέρες το βραδύτερο από την υποβολή στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της αιτήσεως των συνέδρων.
β). Τα Πανελλαδικά Συνέδρια, τακτικά ή έκτακτα, καλούνται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Ε. και μετά από έγγραφη πρόσκληση υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του, που γνωστοποιούνται στις οργανώσεις - μέλη 15 μέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη του συνεδρίου. Στην πρόσκληση ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα ημερήσιας διάταξης που είναι ο διοικητικός απολογισμός και ο οικονομικός απολογισμός της διοίκησης, ο προγραμματισμός δράσης, ο προϋπολογισμός, η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής και κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται από την Διοίκηση.
γ). Μετά την ανάπτυξη και την ανάλυση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού και την ανάγνωση του προϋπολογισμού και προγραμματισμού δράσης, επακολουθεί έγκρισή τους με μυστική ψηφοφορία.
δ). Το Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας, απαρτίζεται από αντιπροσώπους των Σωματείων, που την αποτελούν, με αναλογία σε κάθε Σωματείο 1 (ενός) αντιπροσώπου, για κάθε 50 (πενήντα) μέλη, που ψήφισαν. Το κλάσμα που μένει, αν τούτο αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 25+1 (εικοσιπέντε συν ένα) ψηφίσαντα μέλη, λογίζεται σαν πλήρη μονάδα, έτσι ώστε να εκλέγεται αντιπρόσωπος του Σωματείου - μέλους που αφορά. Δεν αντιπροσωπεύεται το Σωματείο - μέλος, που δεν έχει, τουλάχιστον 25+1 (εικοσιπέντε συν ένα) ψηφίσαντα μέλη.
ε). Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, εκλέγονται σε αρχαιρεσίες των Σωματείων - μελών, με μυστική ψηφοφορία, και με ψηφοδέλτια.
στ). Η θητεία των αντιπροσώπων θεωρείται ίδια με εκείνη των μελών της διοίκησης της αντίστοιχης οργάνωσης αν δεν αναφέρεται ειδικότερα. Αντικαθίσταται δε από τους νόμιμους αναπληρωματικούς κατά την σειρά εκλογής σύμ­φωνα με το καταστατικό της οργάνωσής τους,
στ1) αν έχασαν την ιδιότητα του μέλους του σωματείου που εκπροσωπούν όπως όταν έγιναν εργοδότες, άλλαξαν επάγγελμα, συνταξιοδοτήθηκαν οριστικά και
στ2) που γραπτά υπέβαλλαν την παραίτησή τους από το αξίωμα του αντιπροσώπου προς το αρμόδιο όργανο της οργάνωσής τους.
ζ). Δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου πρέπει να έχουν υποβληθεί στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ο.Α.Σ.Ε., τα πρακτικά εκλογής των αντιπροσώπων των Σωματείων, για το Συνέδριο καθώς και τα άλλα στοιχεία, που ορίζονται κάθε φορά, με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
η). Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ελέγχει τα παραπάνω στοιχεία, που της υποβάλλονται και αν βρεθούν αυτά εντάξει εφοδιάζει εγκαίρως τον αντιπρόσωπο με κάρτα Συνέδρου και όλο το σχετικό υλικό, με τη φροντίδα και ευθύνη του Σωματείου - μέλους.
θ). Η μη εμπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών εκλογής των αντιπροσώπων συνεπάγεται στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο Συνέδριο.

Αρμοδιότητες

Άρθρο 14ο

Το Συνέδριο των αντιπροσώπων των Σωματείων, που αποτελούν την Ομοσπονδία, είναι το ανώτατο όργανο και φροντίζει για κάθε ζήτημα, που έχει σχέση, με την Ο.Α.Σ.Ε., όπως:
α). Χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές, που θα ακολουθήσουν το Γενικό και το Εκτελεστικό Συμβούλιο, μέχρι το επόμενο Συνέδριο.
β). Κάνει έλεγχο των Διοικητικών και οικονομικών πράξεων του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ο.Α.Σ.Ε.
γ). Αποφασίζει για την προσχώρηση ή αποχώρηση της Ο.Α.Σ.Ε. από ανωτέρα συνδικαλιστική οργάνωση.
δ). Εκλέγει από τους αντιπροσώπους τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου, την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς και τους εκπροσώπους της Ο.Α.Σ.Ε. στα εκάστοτε Συνέδρια της Γ.Σ.Ε.Ε. ή άλλων οργάνων όπου υπάρχει νόμιμη εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας.
ε). Τροποποιεί το καταστατικό, τηρώντας τους σχετικούς νόμους.
στ). Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό.

Συνεδριακές διαδικασίες

Άρθρο 15ο

α). Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κηρύσσει ο Πρόεδρος της Ο.Α.Σ.Ε. Στη συνέχεια εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, με το σύστημα της απλής αναλογικής, η Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά και που ενώπιόν της διεξάγονται οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Γενικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και των άλλων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό.
β) Μετά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου και τους τυχόν, χαιρετιστήριους λόγους, συγκροτείται αυτό σε σώμα, με την εκλογή, από τους Συνέδρους, με ανάταση του χεριού, ενός Προέδρου, ενός Αντιπροέδρου, και ενός Γραμματέως.
γ). Οι αποφάσεις του Συνεδρίου των αντιπροσώπων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
δ). Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται οι μισοί πλέον ενός, από τους αντιπροσώπους των οικονομικώς εντάξει Σωματείων - Μελών της Ο.Α.Σ.Ε.
ε). Εάν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται νέα μετά 2 (δύο) ημέρες, οπότε χρειάζεται παρουσία του 1/3 (ενός τρίτου) των αντιπροσώπων των οικονομικώς εντάξει Σωματείων - Μελών.
στ). Εάν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, το Συνέδριο συγκαλείται ξανά με τα ίδια θέματα, μέσα σε 20 (είκοσι) ημέρες και όχι νωρίτερα από 6 (έξι) ημέρες, οπότε χρειάζεται απαρτία 1/3 (ενός τρίτου) των αντιπροσώπων των οικονομικώς εντάξει Σωματείων - μελών.
ζ). Προκειμένου να συζητηθεί θέμα διάλυσης της Ομοσπονδίας ή τροποποίησης του καταστατικού, η απαρτία του Συνεδρίου, θα πρέπει να συγκροτείται από το ½ (ένα δεύτερο) τουλάχιστο, των αντιπροσώπων των Σωματείων - μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου και να αποφασίζεται με πλειοψηφία 3/4 (τριών τετάρτων) των παρόντων.
η). Κάθε ψηφοφορία, που αναφέρεται σε εκλογές Γενικών Συμβούλων, Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων σε τριτοβάθμια ή άλλη οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα είναι μυστική, διαφορετικά είναι άκυρη.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16ο

α). Το Γενικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 41 μέλη. Συμμετέχουν τα 15 μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και 26 μέλη που εκλέγονται από το Πανελλαδικό Συνέδριο με μυστική ψηφοφορία κάθε τρία χρόνια την τελευταία μέρα των τακτικών εργασιών τους και μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
β). Η εκλογή του Γενικού Συμβουλίου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι έδρες του Γενικού Συμβουλίου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Γενικού Συμβουλίου και το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Γενικό Συμβούλιο, όσες φορές χωρεί το Εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
γ). Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα.
δ). Συνδυασμός που περιελάμβανε λιγότερους υποψήφιους από τις έδρες του Γενικού Συμβουλίου, που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσοι είναι οι υποψήφιοι του.
ε). Οι έδρες, που μένουν αδιάθετες, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον, μία έδρα και οι οποίοι συγκεντρώνουν αριθμό ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 (ένα τρίτο) του εκλογικού μέτρου και πλησιάζουν περισσότερο αυτό.
στ). Οι έδρες των Γενικών Συμβούλων που μένουν αδιάθετες μετά την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων από μία έδρα. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 17ο

Το Γενικό Συμβούλιο ασκεί Διοίκηση μαζί με το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
α). Το Γενικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε 6 (έξι μήνες), εκτάκτως δε, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Εκτελεστικό Συμβούλιο ή ζητηθεί η σύγκλησή του, από το 1/3 (ένα τρίτο) των μελών, που το απαρτίζουν.
β). Σε περίπτωση απουσίας Γενικού Συμβούλου, η θέση του μένει κενή. Καταλαμβάνεται από τους αναπληρωματικούς του, μόνο όταν αυτός αποβιώσει, παραιτηθεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκπέσει από το αξίωμα του.
γ). Οι αποφάσεις στο Γενικό Συμβούλιο λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών.
δ). Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του Γενικού Συμβουλίου είναι αντιστοίχως ο Πρόεδρος και Γραμματέας του Εκτελεστικού Συμβουλίου νομίμως αναπληρούμενοι.
ε). Την ημερήσια διάταξη των εργασιών του Γενικού Συμβουλίου καταρτίζει το Εκτελεστικό Συμβούλιο
στ). Το Γενικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται 21 από τα μέλη του. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας συγκαλείται, πάλι μέσα σε 2 (δύο) έως (δεκαπέντε) ημέρες και αν πάλι δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται ξανά, μέσα σε 2 (δύο) έως 15 (δεκαπέντε) ημέρες. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, το Γενικό Συμβούλιο, αναβάλλεται μέχρι την επόμενη σύνοδο του.
ζ). Το Γενικό Συμβούλιο συζητάει και ελέγχει τα πεπραγμένα του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΟΑΣΕ.
η). Κηρύσσει απεργία σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού.
θ). Διαγράφονται μετά από εισήγηση του Εκτελεστικού Συμβουλίου οι Σύλλογοι που απειθαρχούν στο καταστατικό ή τις αποφάσεις του Ε.Σ. ή δρουν με τρόπο που ζημιώνει τα συμφέροντα των εργαζομένων.
ι). Μέλη του αναλαμβάνουν μετά από ανάθεση του Ε.Σ. υπευθυνότητες σε τομείς δράσης, ή συμμετέχουν σε επιτροπές που ορίζονται από το Ε.Σ.
ια). Το Γενικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του μπορεί να θεσπίσει και να οργανώσει την λειτουργία των περιφερειακών παραρτημάτων της Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18ο

α). Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη που εκλέγονται από το Πανελλαδικό Συνέδριο κάθε τρία χρόνια. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι και Γενικοί Σύμβουλοι.
β). Η εκλογή του Εκτελεστικού Συμβουλίου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι έδρες του Εκτελεστικού Συμβουλίου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Εκτελεστικού Συμβουλίου και το πηλίκο αυτής της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, όσες φορές χωρεί το Εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
γ). Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα.
δ). Συνδυασμός που περιελάμβανε λιγότερους υποψήφιους από τις έδρες του Εκτελεστικού Συμβουλίου, που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσοι είναι οι υποψήφιοι του.
ε). Οι έδρες που μένουν αδιάθετες, κατανέμονται, από μία, στους συνδυασμούς εκείνους, που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μία έδρα και οι οποίοι συγκεντρώνουν αριθμό ψηφοδελτίων, μεγαλύτερο από το 1/3 (ένα τρίτο) του εκλογικού μέτρου και πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
στ). Οι έδρες που μένουν αδιάθετες, μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών, που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, από μία έδρα. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.
ζ). Μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες από την εκλογή του το Εκτελεστικό Συμβούλιο συ­γκροτείται σε σώμα. Με φανερή ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του αναδεικνύεται ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου και της Ο.Α.Σ.Ε., ως και ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμμα­τέας, ο Οργανωτικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων του Εκτε­λεστικού Συμβουλίου. Τα παραπάνω μέλη του Προεδρείου του Εκτελε­στικού Συμβουλίου αποτελούν και το Προεδρείο του Γενικού Συμβουλίου.
η). Στη συνέχεια το Εκτελεστικό Συμβούλιο ορίζει και ανακαλεί μεταξύ των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου τους εξής Γραμματείς Ευθύνης:
η1) Γραμματέα Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης,
η2) Γραμματέα Επιτροπής Εργασιακών Σχέσεων - Συμβάσεων,
η3) Γραμματέα Επιτροπής Κοινωνικής Ασφάλισης,
η4) Γραμματέα Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων,
η5) Γραμματέα Επιτροπής Πολιτισμού - Αθλητισμού - Ποιότητας ζωής,
η6) Γραμματέα Επιτροπής Ισότητας,
η7) Γραμματέα Επιτροπής Ιδιωτικού τομέα-Εργασιακών συμβουλίων,
η8) Γραμματέα Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
θ). Το Ε.Σ. δύναται να ιδρύσει Ινστιτούτο Εργασίας της ΟΑΣΕ. Για τον κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου απαιτείται ειδική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου το οποίο επίσης εκλέγει την διοίκησή του. Το Ε.Σ. δύναται επίσης να επιλέξει (μετά από συνεννόηση με την ΟΤΟΕ), την ένταξη του ΙΝΕ της ΟΑΣΕ στο ΙΝΕ της ΟΤΟΕ.
ι). Για την διενέργεια ψηφοφοριών και τη λήψη αποφάσεων στο Εκτελεστικό Συμβούλιο ισχύει η απόλυτη πλειοψηφία. Κάθε μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, διαθέτει 1 (μία) ψήφο.
ια). Σε περίπτωση απουσίας ενός Εκτελεστικού Συμβούλου η θέση του μένει κενή. Αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό του, όταν παραιτηθεί, αποβιώσει ή εκπέσει από το αξίωμα του. Εκπίπτει από το αξίωμα του του Εκτελεστικού αυτοδίκαια, ο Εκτελεστικός Σύμβουλος, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις επί 3 (τρεις) διαδοχικές συνεδριάσεις.

Άρθρο 19ο

α). Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη και μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.
β). Για τις συζητήσεις και αποφάσεις των συνεδριάσεων της Διοίκησης τηρούνται μαγνητοφωνημένα πρακτικά και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη όταν απομαγνητοφωνηθούν.
γ). Την ημερήσια διάταξη κανονίζουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.
δ). Όταν 5 (πέντε) τουλάχιστον μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου ζητήσουν γραπτά τη σύγκληση συνεδρίασης, τότε το Προεδρείο υποχρεώνεται μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες το αργότερο να προβεί στη σύγκληση αυτή.
ε). Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες 8 από τα μέλη του.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 20ο

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι η διοίκηση της Ομοσπονδίας και:
α). Εκτελεί τις αποφάσεις των συνεδρίων των αντιπροσώπων των Σωματείων - μελών της Ομοσπονδίας.
β). Εφαρμόζει το καταστατικό, παύει και διορίζει του έμμισθους υπαλλήλους της Ομοσπονδίας και φροντίζει για όλα τα ζητήματα των Σωματείων - μελών.
γ). Παρακολουθεί τη δράση των Σωματείων - μελών της Ομοσπονδίας παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις τους και ορίζει τους αντιπροσώπους της Ο.Α.Σ.Ε., που θα πάρουν μέρος σ’ αυτές και θα μπορούν να εκφέρουν γνώμη πάνω στα γενικά μόνο θέματα, αν ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.
δ). Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη δημιουργία περιφερειακών οργάνων σε Περιφέρειες της Ελλάδος, τα οποία θα είναι σύνδεσμοι μεταξύ της Ο.Α.Σ.Ε. των επαρχιακών συλλόγων και των εργαζομένων, για την προώθηση των σκοπών της Ομοσπονδίας, την υποστήριξη και προαγωγή των τοπικών, εργασιακών ζητημάτων, την ανάπτυξη σταθερών σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης και την πλήρη και διαρκή ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα θέματα και προβλήματα.
ε). Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συγκαλεί τακτικά και έκτακτα συνέδρια των αντιπροσώπων των Σωματείων - μελών της Ο.Α.Σ.Ε. και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
στ). Εάν ζητηθεί, χειρίζεται από κοινού με Σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας, κάθε απεργία, η οποία ήθελε εγκριθεί από το Εκτελεστικό, για την ικανοποίηση των αιτημάτων του Σωματείου.
ζ). Υποβάλλει έκθεση της δράσης του και λογοδοτεί για όλες τις πράξεις και ενέργειές του στα συνέδρια των αντιπροσώπων.
η). Διοργανώνει μορφωτικές διαλέξεις για τα μέλη των Σωματείων, γιορτές, εκδρομές και εκδίδει δημοσιογραφικό όργανο για τη διαφώτιση των εργαζομένων και προάσπιση των συμφερόντων τους.
θ). Καταρτίζει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων και προσόδων της Ομοσπονδίας για οποιαδήποτε αιτία για επιδίωξη των σκοπών της.
ι). Αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι νέων Σωματείων στη δύναμη της Ομοσπονδίας.
ια). Καταγγέλλει και υπογράφει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
ιβ). Αναθέτει σε μέλη του υπευθυνότητες στους τομείς: Κοινωνικής ασφάλισης, συλλογικών συμβάσεων, επαγγελματικών διεκδικήσεων, αλληλεγγύης των μελών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, εργατικής νομοθεσίας, τύπου και δημοσίων σχέσεων μορφωτικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης, απα­σχόλησης και όποιους άλλους τομείς καθορίζει αυτό με απόφαση του.
ιγ). Αποφασίζει για τη συγκρότηση επιτροπών από τους εκπροσώπους των σωματείων μελών και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου που σε συνεργασία με τη διοίκηση θ’ αναλαμβάνουν και θα φέρνουν σε πέρας διάφορα θέματα και δουλειές που προγραμματίζονται από τη διοίκηση. Μέλη των επιτροπών μπορούν να ορίζονται και μέλη των σωματείων της Ο.Α.Σ.Ε. Οι επιτροπές αυτές λειτουργούν πάντα κάτω από την ευθύνη ενός μέλους της διοίκησης για κάθε επιτροπή.
ιδ). Στη μέση της θητείας του κάνει απολογιστικό συνέδριο.
ιε). Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε επιτροπές, οργανισμούς, υπηρεσίες, ιδρύματα και όπου προβλέπεται η συμμετοχή του από νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, και συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
ιστ) Εισηγείται στο Γενικό Συμβούλιο την ίδρυση τοπικών παραρτημάτων.
ιζ) Εισηγείται στο Γενικό Συμβούλιο τη σύνταξη εσωτερικών κανονισμών για την οργάνωση και λειτουργία των τοπικών παρατημάτων της Ο.Α.Σ.Ε.

Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Α.Σ.Ε ιδρύθηκε το 1977 σαν δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση, με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ο.Α.Σ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 κ ΣΙΝΑ, 106 72 ΑΘΗΝΑ

210-3616572 - 210-3616579

210-3647284

info@oase.gr

oase orig logo

oase logo footer